Ôn tập nguyên lý Hệ Điều Hành

Ebook là trả lời 60 câu hỏi môn nguyên lý hệ điều hành:

1. Nêu sơ đồ các thành phần của một hệ thống máy tính?

2. Hệ điều hành là gì?

3. Các chức năng chính của hệ điều hành?

4. Các đặc điểm của hệ thống chia sẻ thời gian?

5. Các yêu cầu đối với HĐH trong hệ thống chia sẻ thời gian?

6. Các đặc điểm của hệ thống song song?

7. Các đặc điểm của hệ thống phân tán?

8. Các đặc điểm của hệ thống xử lý thời gian thực?

9. Nêu sơ đồ kiến trúc cơ bản của một hệ thống máy tính?

10. Trình bày về cơ chế DMA?

11. Trình bày về cơ chế caching?

12. Nhiện vụ của HĐH trong việc quản lý tiến trình?

13. Nhiện vụ của HĐH trong việc quản lý bộ nhớ?

14. Nhiệm vụ của HĐH trong việc quản lý tập tin?

15. Nhiện vụ của HĐH trong việc quản lý vào ra?

16. Nêu các dịch vụ mà HĐH cung cấp?

17. Nêu các chương trình hệ thống?

18. Cấu trúc của hệ thống MS- DOS?

19. Định nghĩa tiến trình và các thành phần của một tiến trình?

20. Các bước HĐH khởi tạo một tiến trình?

21. Nêu các trạng thái của tiến trình?

22. Vẽ sơ đồ PCB?

23. Vẽ sơ đồ chuyển ngữ cảnh giữa các tiến trình?

24. Tại sao phải định thời tiến trình?

25. Nêu các tác vụ của HĐH khi tạo mới một tiến trình?

26. Nêu các tác vụ của HĐH khi kết thúc một tiến trình?

27. Tại sao các tiến trình thường cộng tác với nhau?

28. Khái niệm tiểu trình?

29. Ưu điểm của tiểu trình?

30. Nêu các mô hình để hiện thực tiểu trình?

31. Các đặc điểm của cơ chế định thời dài hạn?

32. Các đặc điểm của cơ chế định thời trung hạn?

33. Các đặc điểm của cơ chế định thời ngắn hạn?

34. Nêu các tiêu chí định thời?

35. Nêu hai thành phần của chiến lược định thời?

36. Nêu các đặc điểm của giải thuật định thời First Come First Served?

37. Nêu các đặc điểm của giải thuật định thời Shortest Job First?

38. Nêu các đặc điểm của giải thuật định thời Shortest Remaining Time First?

39. Nêu các đặc điểm của giải thuật định thời Round Robin?

40. Nêu vấn đề chọn Quantum Time cho Round Robin?

41. Nêu các đặc điểm khi định thời trên hệ thống có đa bộ vi xử lý?

42. Khái niệm Race Conditon?

43. Khái niệm Critical Section?

44. Các ràng buộc của bài toán tranh chấp?

45. Nêu giải thuật Peterson?

46. Ưu khuyết điểm của việc giải quyết xung đột bằng cấm ngắt?

47. Khái niệm Deathlock?

48. Các điều kiện cần để xảy ra Deathlock?

49. Các phương pháp giải quyết Deathlock?

50. Các kiểu địa chỉ nhớ?

51. Nêu cách chuyển đổi địa chỉ vào thời điểm dịch?

52. Nêu cách chuyển đổi địa chỉ vào thời điểm nạp chương trình?

53. Nêu cách chuyển đổi địa chỉ vào thời điểm thực thi?

54. Nêu cơ chế liên kết động?

55. Nêu cơ chế overlay?

56. Nêu cơ chế Swapping?

57. Nêu hiện tượng phân mảnh ngoại và phân mảnh nội?

58. Nêu cơ chế phân trang?

59. Nêu cơ chế phân đoạn?

60. Nêu mô hình kết hợp phân đoạn với phân trang?

Đánh giá bài viết
7 18.204
Sắp xếp theo
    Tin học - Lập trình Xem thêm