Tiểu sử nhân vật

Tiểu sử các nhân vật nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu