Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội mới nhất

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội là mẫu giấy được đơn vị gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu cơ quan bảo hiểm sửa đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến người lao động về thông tin bảo hiểm đảm bảo quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Mẫu số: D01b-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội mới nhất
Mẫu D01b-TS mới nhất

Mời các bạn tham khảo bản text mẫu số D01b-TS Bảo hiểm xã hội mới nhất:

Mẫu số: D01b-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: /QĐ-BHXH ngày .../.../2011 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị:..........
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------

Số:...................

........, ngày ..... tháng ..... năm ....

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội..............................

- Tên đơn vị:..............................................................................................................

- Mã số quản lý:.........................................................................................................

- Địa chỉ:....................................................................................................................

Nội dung:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Lý do:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tên đơn vị:.................................

Mã số:........................................

Danh sách đề nghị

(Kèm theo công văn số: .............. ngày................)

STTHọ và tênMã sốNội dung đề nghịMớiCăn cứ điều chỉnh

Hướng dẫn cách điền mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

a. Mục đích: để đơn vị đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh các thông tin liên quan đến đơn vị và người lao động.

b. Trách nhiệm lập: đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

c. Thời gian lập: khi có phát sinh.

d. Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ ...).

e. Phương pháp lập:

- Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:

+ Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.

+ Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.

+ Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.

+ Danh sách gửi kèm: ghi chi tiết, họ tên và nội dung người lao động đề nghị điều chỉnh.

Ví dụ:

Đơn vị:..........
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o-----------

Số:...................

........, ngày ..... tháng ..... năm ....

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

- Mã số quản lý: 0123456

- Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của công ty

Nội dung: Báo giảm lao động

Lý do: Thôi việc từ tháng 6/2016

Hồ sơ gửi kèm:

+ Quyết định tăng lương toàn DN: 01 biểu (giả sử tháng báo cáo này có quyết định tăng lương)

+ Danh sách lao động tăng lương: 01 biểu

+ Mẫu biểu D02-TS: 02 biểu

+ Sổ BHXH: 03 quyển

+ Quyết định nghỉ việc: 03 quyết định

+ Thẻ BHXH: 01 cái

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
29 285.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bảo hiểm Xem thêm