Mẫu quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

1 19

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:........... /QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài của ... ( 1) ... tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số ...../2018/NĐ-CP ngày...tháng...năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Xét đề nghị của ……..(1)………… xin phép cho phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép: ………(1) .......có địa chỉ trụ sở chính tại …….(2)……., được phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: ...........................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: ...............................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................

Địa điểm trụ sở Văn phòng đại diện: .................................................................................

Trưởng Văn phòng đại diện: ..............................................................................................

Họ và tên: ………………………(3)……………. Giới tính (nam, nữ):............................

Sinh ngày …….. tháng …… năm ………. Quốc tịch: ......................................................

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:..........................................................................................

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: …………………….do ……………….cấp ngày ... tháng ... năm ... tại

Tổng số người dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện: ……… người.

Điều 2. Nội dung hoạt động: .............................................................................................

...........................................................................................................................................

Điều 3. Văn phòng đại diện của ……(1)…… tại Việt Nam có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Việt Nam và thực hiện các quy định đối với văn phòng đại diện giáo dục quy định tại Nghị định số ..../2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 4. Thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện ……(1)…… là ...(4).... năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 5. Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh/thành phố …(5)...;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố ...(5)...;
- Lưu: VT, Cục HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài xin phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài xin phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(3) Ghi bằng chữ in hoa;

(4) Thời hạn theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;

(5) Tên tỉnh/thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Mẫu quyết định về việc cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 19
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm