Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm là mẫu sổ chi tiết về số thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp được miễn, giảm. Sổ ghi chi tiết về số thuế GTGT đã miễn giảm và số thuế GTGT được miễn giảm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về chế độ kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu số 01-7/GTGT - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương

Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT

Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Nội dung cơ bản của mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm như sau:

Đơn vị: ………………

Địa chỉ: ……………..

Mẫu số S63-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Năm: ......

Chứng từ
Diễn giải
Số thuế GTGT
được miễn giảm
Số thuế GTGT
đã miễn giảm
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2
- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ...... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .....

- Ngày mở sổ: ........

Ngày … tháng … năm ....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đánh giá bài viết
1 315
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm