Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

1 442

Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng là mẫu sổ chi tiết về thuế giá trị gia tăng được hoàn lại của doanh nghiệp, sổ ghi chi tiết về số thuế GTGT mà doanh nghiệp được hoàn lại cho tới số thuế GTGT đã hoàn lại. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Mẫu số S26-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Nội dung cơ bản của mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại như sau:

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số S62-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

Năm: ............... 

Chứng từ Diễn giải Số thuế GTGT được hoàn lại Số thuế GTGT đã hoàn lại
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2


 


 
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
   
Cộng số phát sinh
Số dư cuối kỳ
   

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

 

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 442
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm