Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

4 973

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế là mẫu bản tờ khai được cá nhân lập ra để khai đăng ký về việc nuôi con thực tế. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người nhận con nuôi, người được nhận làm con nuôi và người giao con nuôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế như sau:

Ảnh 4 x 6cm
(của người nhận con nuôi,
chụp chưa quá 6 tháng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Ảnh 4 x 6 cm
(của người được nhận làm con nuôi 
chụp chưa quá 6 tháng)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn..................................................,
huyện/quận................................................, tỉnh/thành phố..............................................

Người nhận con nuôi:

  Ông
Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Nơi sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nghề nghiệp    
Nời thường trú    
Số Giấy CMND/Hộ chiếu    
Nơi cấp    
Ngày, tháng, năm cấp    
Địa chỉ liên hệ    
Điện thoại/fax/email    

Người được nhận làm con nuôi:

Họ và tên: ………….....................…...... Giới tính: …...........................................…

Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................

Dân tộc: ................................................... Quốc tịch: ............................................

Nơi thường trú: ……………............................................................................…......

Người giao con nuôi trước đây:

  Ông
Họ và tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi thường trú    
Số Giấy CMND/Hộ chiếu    
Nơi cấp    
Ngày, tháng, năm cấp    
Đại chỉ liên hệ    
Điện thoại    
Quan hệ với người được nhận làm con nuôi    

Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế kể từ ngày............tháng............năm............ và đến nay quan hệ nuôi con nuôi vẫn đang tồn tại.

Chúng tôi/tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị .......................................................................................... đăng ký.

  ................, ngày...tháng....năm....
ÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ NHẤT

Tôi tên là...............................sinh năm ...............

Số CMND........................, cư trú tại..................

............................................................................Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông....................... và Bà.........................

nuôi trẻ em có tên............................., sinh ngày ...................... từ năm ......... đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

................., ngày..........tháng......... năm...........

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI TỪ 9 TUỔI TRỞ LÊN
(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG THỨ HAI

Tôi tên là.............................sinh năm ..............

Số CMND........................., cư trú tại.................

........................................................................

Tôi xin làm chứng có biết về việc Ông........................ và Bà..........................

nuôi trẻ em có tên....................................., sinh ngày ........................... từ năm ........... đến nay là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

..............., ngày......tháng.....năm.....

(Ký, ghi rõ họ tên)

4 973
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế để xem.
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm