Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai mới nhất 2019, được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế TNCN này.

1. Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân dùng để đăng ký mã số thuế cho cá nhân. Để nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm, trước tiên người nộp thuế phải đăng kí mã số thuế TNCN. Dưới đây, Luật Dương Gia sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mới nhất. Mã số thuế cá nhân là mã số thuế duy nhất với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập. Việc đăng kí để được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế.

2. Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

Dành cơ quan thuế ghi               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày nhận tờ khai:                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nơi nhận:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Phần dành cho cơ quan thuế ghi)

Mã số thuế:

1. Họ và tên người đăng ký thuế:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Giới tính:

4. Quốc tịch:..

5. Giấy tờ của cá nhân:

5a. Số chứng minh nhân dân … Ngày cấp … . Nơi cấp …

5b. Số căn cước công dân … Ngày cấp … Nơi cấp …

5c. Số hộ chiếu … Ngày cấp … Nơi cấp …

5d. Số giấy tờ khác (nếu có) …Ngày cấp … Nơi cấp …

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …

6b. Xã, phường: …

6c. Quận, huyện: …

6d. Tỉnh, thành phố: …

6đ. Quốc gia: …

7. Địa chỉ cư trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …

7b. Xã, phường: …

7c. Quận, huyện: …

7d. Tỉnh, thành phố: …

8. Điện thoại liên hệ: … Email: …

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế:

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

…, ngày …tháng … năm …

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân được ban hành thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực từ ngày từ ngày 12/8/2016) và sẽ thay thế cho Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân, đối với các cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thì có thể tham khảo thêm Mẫu 05-ĐK-TH-TCT dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho cá nhân ủy quyền.

Mẫu tờ khai thuế TNCNHướng dẫn kê khai mẫu số 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

3. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.

8. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

4. Mẫu tờ khai đăng ký thuế TN cá nhân

Mẫu 05-DK-TCT

5. Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu số 05-DK-TCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

[02]. Ngày tháng năm sinh:

ngày tháng năm

[03]. Giới tính: Nam Nữ

[04]. Quốc tịch:...........................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân

hoặc số hộ chiếu

[05.1]. Ngày cấp:

ngày tháng năm

[05.2]. Nơi cấp: ...................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ...................................................................

[06.2]. Xã, phường: .............................................................................................

[06.3]. Quận, huyện: ............................................................................................

[06.4]. Tỉnh, thành phố: ……..................................................................................

[06.5]. Quốc gia: ..................................................................................................

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ....................................................................

[07.2]. Xã, phường: ..............................................................................................

[07.3]. Quận, huyện: .............................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................

[08]. Điện thoại liên hệ: ........................................................ [09]. Email: …...................

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ............................................................................................

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………............................

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 ..........., ngày ....... tháng ...... năm ......
 NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
35 210.530
Sắp xếp theo

    Thủ tục hành chính

    Xem thêm