Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp là mẫu lời nhận xét khi có sinh viên hoàn thành thời gian thực tập. Mẫu lời nhận xét thực tập bao gồm lời nhận xét của đơn vị thực tập và lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn. Mẫu lời nhận xét nêu rõ thông tin của sinh viên thực tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp tại đây.

1. Mẫu phiếu đánh giá, nhận xét thực tập tốt nghiệp của công ty số 1

TRƯỜNG .........

KHOA..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập: …………………………..............................

Đơn vị thực tập:.....................................................………………….....................................

Điện thoại liên lạc:...................................................…………………....................................

Tên sinh viên thực tập:............................. MSSV:..................................................................

Thời gian thực tập: Từ ngày.........................Đến ngày........................……...................

Nội dung đánh giá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Thực hiện nội quy làm việc tại công ty

 

 

 

 

Thái độ thực tập

 

 

 

 

Ý thức kỷ luật

 

 

 

 

Tác phong

 

 

 

 

Kiến thức chuyên môn

 

 

 

 

Khả năng hoàn thành công việc

 

 

 

 

Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc

 

 

 

 

Tính năng động và sáng tạo trong công việc

 

 

 

 


Nhận xét chung:....................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):...........................................

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu nhận xét thực tập tốt nghiệp của công ty số 2

TRƯỜNG .........

KHOA..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:...........................................................................

Đơn vị thực tập:..............................................................................................................

Điện thoại liên lạc:...........................................................................................................

Tên sinh viên thực tập:................................................................. MSSV:......................

Thời gian thực tập: Từ ngày.......................................... Đến ngày..................................

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung đánh giá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Thực hiện nội quy làm việc tại công ty

 

 

 

 

Thái độ thực tập

 

 

 

 

Ý thức kỷ luật

 

 

 

 

Tác phong

 

 

 

 

Kiến thức chuyên môn

 

 

 

 

Khả năng hoàn thành công việc

 

 

 

 

Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc

 

 

 

 

Tính năng động và sáng tạo trong công việc

 

 

 

 

Nhận xét chung:............................................................................................................

......................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

............,ngày......tháng.....năm.......
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):...............................

3. Phiếu nhận xét đánh giá thực tập tốt nghiệp số 3

ĐƠN VỊ: ……………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và Tên sinh viên thực tập: ……………………….......….............

Lớp: ............ Ngành: ......................... Niên khóa:..........................

Đơn vị thực tập: ..........… …....................................……………….

Thời gian thực tập : Từ …………....... đến …………………………

1. Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan:

…………...........................……………………………………………

2. Ý thức học tập:

…....................................................…………………………………

3. Quan hệ, giao tiếp tại đơn vị:

…………………………..........................……………………………

4. Điểm đánh giá: ……………………………….............…………

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

……………., ngày tháng năm 2012

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

Mẫu 1:

Đơn vị thực tập: .......................................................................................................

Người hướng dẫn thực tập: ......................................................................................

Sinh viên: ................................................................................................................

Lớp: ........................................................................................................................

Trường: ...................................................................................................................

Thời gian thực tập: ...................................................................................................

Nội dung thực tập: ....................................................................................................

Nhận xét:

- Trong thời gian thực tập tại ......................... từ ngày .... đến ngày ..... sinh viên ............... đã có ý thức chấp hành nội quy của ..............., cố gắng học hỏi, hăng hái nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động, tổ chức của đơn vị và tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn của mình.

- Những nội dung trình bày trong luận văn của sinh viên .... là phù hợp với tình hình của đơn vị.

Mẫu 2:

Chúng tôi xác nhận xem Nguyễn Văn A đã thực tập đầy đủ tại công ty TNHH .................. chúng tôi trong thời gian từ ........... đến ............ và có một vài nhận xét về em như sau:

+ Chuyên cần, chăm chỉ, thực tập đều đặn, đầy đủ

+ Khả năng nắm bắt công việc nhanh, ứng dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+ Chịu khó học hỏi, cầu tiến trong công việc

+ Vui vẻ, hòa nhã với các anh chị trong công ty

Chúng tôi đánh giá cao kết quả bài báo cáo thực tập với đề tài ................. này của em.

5. Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

TRƯỜNG .........

KHOA..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên: ........................................................................................................

Mã Sinh viên: ............................................................................................................

Lớp: .............................

Sinh viên .................... đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định

- Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:

Chương I: ..................................................................................................................

Chương II: .................................................................................................................

Chương III: ................................................................................................................

Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.

- Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tôt nghiệp

Điểm: .......................... Bằng chữ: ...........................

  ..........., ngày....tháng....năm...
  Giáo viên hướng dẫn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 58.963
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm