Đề thi học kì 1 lớp 1

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

2.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

2.3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

3.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

3.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3.3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

4.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

4.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

4.3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

5.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

5.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

6. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

6.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

6.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng