Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2022 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2022 - Đề 2 MỚI

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 1

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

A. Fish

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

B. Cake

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

C. Duck

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

D. Bell

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

E. Garden

Xem đáp án

1. E

2. D

3. A

4. B

5. C

Exercise 2: Complete these words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

1. _ air

2. p _ ncil

3. ch_ps

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

4. _ ate

5. _ ook

6. _ oor

Xem đáp án

1. Hair

2. Pencil

3. Chips

4. Gate

5. Book

6. Door

Exercise 3: Read and tick

1. A green book

2. Milk

3. A duck

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

A.

B.

A.

B.

A.

B.

Xem đáp án

1. A

2. B

3. A

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 - Đề 2

Exercise 1: Listen and choose the correct answer

Bài nghe

1. A. Hi. I’m Tim

B. Hello. This is Ba

2. A. I have a bag

B. I have a cat

3. A. It is a desk

B. I like chips

4. A. This is my cake

B. This is my bag

5. A. I like milk

B. It’s a dog

Xem đáp án

1. B

2. A

3. A

4. A

5. B

Exercise 2: Read and choose the correct picture

1. I have a bag

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1

2. This is my cake

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1

3. I like ducks

A. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1B. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 Global Success - Đề 1
Xem đáp án

1. A

2. A

3. B

Exercise 3: Choose the correct answer A or B

1. It is ___________ apple

A. a

B. an

2. ___________ I’m Linda

A. Hi

B. Goodbye

3. He _________ a dog

A. have

B. has

4. I _________ orange juice

A. likes

B. like

5. This ________ my pencil

A. is

B. are

Xem đáp án

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. a/ It’s/ car/ ./

____________________________________

2. chips/ like/ I/ ./

____________________________________

3. your/ Touch/ nose/ ./

____________________________________

Xem đáp án

1. It’s a car.

2. I like chips.

3. Touch your nose.

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 3

Write one letter in each blank to complete the word

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

1. _ a r d e n

2. b _ l l

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

3. d _ c k

4. _ o r s e

Choose the correct words

1. _____________ a boy.

A. There’s are

B. There’s

2. ___________ my brother

A. He’s

B. She’s

3. ___________ your hair.

A. Touch

B. Toch

4. I _________ fish.

A. like

B. likes

5. This _________ my hat.

A. s

B. is

Reorder the words to make sentences

1. my/ He/ brother/ is/ ./

_____________________________________

2. bedrooms/ two/ There/ are/ ./

_____________________________________

3. are/ hens/ They/ ./

_____________________________________

4. car/ I/ a/ have/ ./

_____________________________________

Listen and choose the correct answers

Bài nghe

1. A. She’s Mary

B. She’s Hoa.

2. A. There’s an umbrella.

B. There’s a garden.

3. A. They’re bottles

B. They’re boxes

4. A. There are mops.

B. There are pots.

5. A. Touch your head.

B. Touch your hand.

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức số 3

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2022. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Đánh giá bài viết
5 7.814
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1

    Xem thêm