50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

50 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 1.

A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Hay chọn lọc

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

a) Số 20 gồm mấy chục, mấy đơn vị?

A. 1 chục và 2 đơn vị

B. 2 chục và 2 đơn vị

C. 2 chục và 0 đơn vị

b) Số mười bảy được viết là:

A. 17

B. 71

C. 07

c) Số 14 đọc là:

A. Một bốn

B. Mười bốn

C. Bốn một

d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. <

B. >

C. =

e) ..... + 5 – 2 = 17 . Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 13

B. 14

C. 12

g) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vào chỗ chấm là:

A. 14

B. 12

C. 10

h) Các số 50 , 10 , 70 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 10 , 50 , 70

B. 10 , 70 , 50

C. 50 , 10 , 70

i) Số tròn chục lớn nhất là số:

A. 70

B. 80

C. 90

k) Số thích hợp điền vào ô trống là:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

A. 10

B. 12

C. 14

B, Phần tự luận

1. Viết phép tính thích hợp của bài toán sau vào ô trống:

Minh có 9 cái kẹo. Cúc cho thêm Minh 2 cái kẹo. Hỏi Minh có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

2: Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 10 quyển vở

Cho: 4 quyển vở

Còn: ........quyển vở?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 11

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm

1. a, Số 20 gồm 2 chục, 2 đơn vị => Đáp án B

b, Số mười bảy được viết là 17 => Đáp án A

c, Số 14 đọc là mười bốn => Đáp án B

d, 6 + 4 << 10 + 2 => Đáp án A

e, 14 + 5 – 2 = 17 => Đáp án B

g, 18 – 4 – 4 = 10=> Đáp án C

h, Các số 50 , 10 , 70 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 10 , 50 , 70 => Đáp án A

i) Số tròn chục lớn nhất là số: 90 => Đáp án C

k, Số thích hợp là 12

B, Phần Tự luận

2.

Minh có tất cả số kẹo: 9 + 2 = 11 cái kẹo

3. 10 - 4 = 6 quyển vở.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

A. Phần trắc nghiệm:

Mỗi câu sau có hai đáp án đúng hoặc sai. Nếu đúng thì ghi Đ, sai thì ghi S vào chỗ chấm

Câu 1: Các số từ 0 đến 10 số nào bé nhất?

  • Số bé nhất là: 0...
  • Số bé nhất là: 10...

Câu 2: Các số từ 0 đến 10 số nào lớn nhất?

  • Số lớn nhất là: 0...
  • Số lớn nhất là: 10...

Câu 3:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Câu 4:

10 – 4 = 5 ...

10 – 4 = 6 ...

Câu 5:

5 + 3 – 3 = 8 ...

5 + 3 – 3 = 5...

Câu 6: Hình vẽ bên mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Có: 5 hình vuông...

Có: 4 hình vuông....

Câu 7: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Có: 2 hình tam giác.....

Có: 3 hình tam giác....

Câu 8:

a) 7 < 9....

7 > 9....

b) 10 – 1 < 5 ....

10 – 1 > 5 .....

B. Phần tự luận:

Câu 1: Tính

9 - 3 - 3 = ……

3 + 2 - 1 = ………

5 + 3 + 2 = ……

4 + 5 - 4 = ……

Câu 2: Viết phép tính thích hợp

Có: 7 quả.

Cho: 3 quả.

Còn ...... quả?

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (7đ)

Mỗi câu có hai đáp án đúng hoặc sai, nếu học sinh chọn 2 đáp án đều đúng hoặc đều sai thì câu đó không có điểm.

Câu 1: (0,5đ) Các số từ 0 đến 10 số nào bé nhất?

Số bé nhất là: 0 Đ

Số bé nhất là: 10 S

Câu 2: (0,5đ) Các số từ 0 đến 10 số nào lớn nhất?

Số lớn nhất là: 0 S

Số lớn nhất là: 10 Đ

Câu 3:(0,5đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

Câu 4: (0,5đ)

10 – 4 = 5 S

10 – 4 = 6 Đ

Câu 5: (1đ)

5 + 3 – 3 = 8 S

5 + 3 – 3 = 5 Đ

Câu 6: (1đ) Hình vẽ bên mấy hình vuông?

Có: 5 hình vuông Đ

Có: 4 hình vuông S

Câu 7: (1đ) Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác. S

Có: 3 hình tam giác. Đ

Câu 8: (2đ) Điền chính xác mỗi ô trống được 0,5 đ (4 ô trống = 2 điểm)

a) 7 < 9 Đ

7 > 9 S

b) 10 – 1 < 5 S

10 – 1 > 5 Đ

II. Phần tự luận: (3đ)

Câu 1: (2đ) Tính.

- Làm đúng mỗi phép tính được 0.5 điểm

9 - 3 - 3 = 3

3 + 2 - 1 = 4

5 + 3 + 2 = 10

4 + 5 - 4 = 5

Câu 2: (1đ) Viết phép tính thích hợp.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 6

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 9

Bài 2: (1 điểm) chọn câu đúng nhất khoanh tròn?

Câu nào đọc viết đúng:

a/ sáu (6)

b/ sáu (9)

c/ sáu (5)

Bài 3: (0,5 điểm) Chọn đáp án đúng nhất khoanh tròn?

a/ 0 + 5 = 0

b/ 0 + 5 = 5

c/ 0 + 5 = 6

Bài 4: Tính (1,5 điểm)

10 – 10 =

3 + 7 =

9 - 0 =

Bài 5: (2 điểm) Tính:

4 + 2 + 5 =

10 - 1- 2 =

Bài 6: (2 điểm) ><=?

5 .... 5 + 0

4 - 2 .... 4 + 2

9 .... 9 + 1

10 ... 7

Bài 7: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 9

Bài 8: (1 điểm) Hình bên có mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 9

Có .... hình vuông

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1: ....;1;2;3;4;....;6;7;8;....;10

Bài 2: A là câu đúng: sáu (6)

Bài 3: B là đáp án đúng: 0 + 5 = 5

Bài 4:

10 – 10 = 0

3 + 7 = 10

9 – 0 = 9

Bài 5:

4 + 2 + 5 = 11 (vượt chương trình)

10 – 1 – 2 = 7

Bài 6:

5 = 5 + 0

4 – 2 < 4 + 2

9 < 9 + 1

10 > 7

Bài 7: 6 + 1 = 7

Bài 8: có 5 hình vuông.

Ngoài 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

................................................................................

B. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

C. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo:

Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực:

Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
74 90.937
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm