6 Đề ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2022

Bộ 6 Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 2 năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ 6 đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 1 có đáp án được biên tập bám sát chương trình đã học tiếng Anh lớp 1 tập 2 giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 1 đã học hiệu quả.

⇒ Tham khảo thêm đề cương tiếng Anh lớp 1 học kì 2: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 HOT

I. Nội dung Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

I/ Read and count

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2

1. ________

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________

II/ Look at the picture and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2

1. R _ b _ t

2. _ a _ h _ o o m

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2

3. T _ _ c k

4. P _ p _ _

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. name? / What’s/ your/

___________________________________________________

2. desks./ I/ some/ have

___________________________________________________

3. book/ your/ Open/ ./

___________________________________________________

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 1 HỌC KÌ 2

I/ Read and count

1. eight

2. six

3. three

4. two

5. ten

II/ Look at the picture and complete the words

1. Robot

2. Bathroom

3. Truck

4. Paper

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. What’s your name?

2. I have some desks.

3. Open your book.

II. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 1 năm 2020 - 2021 có đáp án - Đề 2

I. Read and match. 

AB
1. Teddy beara. Xe tải
2. Truckb. Cục tẩy (cục gôm)
3. Kitec. Con mèo
4. Eraserd. Gấu bông
5. Cate. Cái diều

II. Read and write the correct letter. 

1. T _ n: số mười

2. C _ r: xe hơi, ô tô

3. S _ s _ er: chị gái, em gái

4. M _ ther: mẹ, má

5. T _ y: đồ chơi

III. Put the words in order. 

1. Where/ father/ is/ ?/

______________________

2. in/ bedroom/ is/ He/ ./

______________________

3. my/ It/ brother/ is/ ./

______________________

4. ball/ I/ a/ have/ ./

______________________

5. love/ my/ I/ grandfather/ ./

______________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 - d; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - c;

II. Read and write the correct letter.

1. T e n: số mười

2. C a r: xe hơi, ô tô

3. S i s t er: chị gái, em gái

4. M o ther: mẹ, má

5. T o y: đồ chơi

III. Put the words in order.

1 - Where is father?

2 - He is in bedroom.

3 - It is my brother.

4 - I have a ball.

5 - I love my grandfather.

III. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án năm 2021 - Đề số 3

I. Find the missing letter and write

1. he_d (cái đầu)

2. ey_ (Mắt)

3. f_nger (ngón tay)

4. ha_d (bàn tay)

5. l_g (cái chân)

6. e_rs (cái tai)

7. fe_t (bàn chân)

8.n_se (cái mũi)

9. a_m (cánh tay)

10. t_es (ngón chân)

II. Matching number

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng AnhIII. Matching

1. sistera. nữ hoàng
2. waterb. con bạch tuộc
3. shirtc. nước
4. socksd. tất chân
5. ostriche. con đà điểu
6. octopusf. áo sơ mi
7. queeng. anh trai
8. brotherh. chị gái

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 1 năm 2020 - 2021

I. Find the missing letter and write

1 - head; 2 - eye; 3 - finger; 4 - hand; 5 - leg;

6 - ears; 7 - feet; 8 - nose; 9 - arm; 10 - toes;

II. Matching number

Three - 3; Nine - 9; One - 1; Six - 6; Two - 2; Four - 4; Seven - 7; Ten - 10; Five - 5

III. Matching

1 - h; 2 - c; 3 - f; 4 - d;

5 - e; 6 - b; 7 - a; 8 - g;

IV. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 1 có đáp án năm 2020 - 2021 - Đề số 4

Bài 1 (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. bo… k

2. p…n

3. n…me

4 .hell…

5. r…ler

6. t….n

Bài 2 (3 điểm): Hoàn thành các câu sau:

1. What…….your name?

2. My……is Hoa.

3. How ……you?

4. I……fine. Thank you.

5. What…..this?

6. It is….book.

Bài 3 (2 điểm ): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Nam / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. is / this / What?

………………………………………………………………………………………….

4. pen / It / a / is.

………………………………………………………………………………………….

Bài 4 (2 điểm ): Viết câu trả lời dùng từ gợi ý trong ngoặc.

1. What is your name? (Lan).

………………………………………………………………………………………….

2. What is this? (a pencil).

………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 1 năm 2020 - 2021

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. book;

2. pen;

3. name;

5. ruler;

4. hello;

6. ten;

Bài 2: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. is;

2, name;

3. are;

4, am;

5. is;

6. a;

Bài 3: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điiểm.

1. What is your name?

2. My name is Nam.

3. What is this?

4. It is a pen.

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

1. My name is Lan.

2. It is a pencil.

V. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều số 5

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Xem đáp án

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

- She is in the living room

A. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

2. What toy do you like?

- I like dolls

B. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

3. I have two hands

C. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

Xem đáp án

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Stand up

B. Line up

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Teddy bear

B. Robot

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1

A. Dining room

B. Kitchen

Xem đáp án

1. B

2. B

3. A

VI. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 6

I. Choose the odd one out

1. A. horse

B. pen

C. bag

2. A. mum

B. sister

C. lemon

3. A. swim

B. jump

C. hat

4. A. red

B. frog

C. green

5. A. apple

B. ant

C. lemon

Xem đáp án

1. A

2. C

3. C

4. B

5. B

II. Look at the picture and comple the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

1. h _ p _ _

2. k _ t _

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

3. _ e _

4. _ _ l _

Xem đáp án

1. hippo

2. kite

3. bee

4. doll

III. Look at the picture and answer the following questions

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

How many cats?

________________________

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

What is it doing?

It is eating _______________

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Phonics Smart số 1

Where is the kangaroo?

_________________________

Xem đáp án

1. Seven cats

2. It is eating grass

3. In the zoo

Trên đây là toàn bộ nội dung của 5 Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
45 114.578
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm