Luyện từ và câu lớp 3

Luyện từ và câu lớp 3

Luyện từ và câu lớp 3, bên cạnh các chuyện mục Tập đọc lớp 3, Kể chuyện lớp 3, Chính tả lớp 3, Tập làm văn lớp 3 sẽ giúp các em học tốt Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, như với các môn học quan trọng khác như Toán lớp 3, Tiếng Anh lớp 3

Mục lục Luyện từ và câu lớp 3

Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Tuần 1: Măng non

Tuần 2: Măng non

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ

Tuần 3: Mái ấm

Luyện từ và câu lớp 3: So sánh - Dấu chấm

Tuần 4: Mái ấm

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Gia đình

Tuần 5: Tới trường

Luyện từ và câu lớp 3: So sánh

Tuần 6: Tới trường

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy

Tuần 7: Cộng đồng

Luyện từ và câu lớp 3: Ôn tập về từ chỉ hoạt động trạng thái - So sánh

Tuần 8: Cộng đồng

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 1 + 2

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 3 + 4

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 5 + 6

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 7 + 8

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 9

Đề thi giữa kì lớp 3

Tuần 10: Quê hương

Luyện từ và câu lớp 3 tuần 10: So sánh. Dấu chấm

Tuần 11: Quê hương

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Quê hương

Tuần 12: Bắc - Trung - Nam

Luyện từ và câu lớp 3 tuần 12: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Tuần 13: Bắc - Trung - Nam

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ - từ địa phương

Tuần 14: Anh em một nhà

Luyện từ và câu lớp 3: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Tuần 15: Anh em một nhà

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc

Tuần 16: Thành thị và nông thôn

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Thành thị, nông thôn

Tuần 17: Thành thị và nông thôn

Luyện từ và câu lớp 3: Ôn về từ chỉ đặc điểm

Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1

Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 2 + 3

Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 4 + 5

Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 6 + 7

Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 8 + 9

Đề thi học kì 1 lớp 3

Tiếng Việt lớp 3 tập 2

Tuần 19: Bảo vệ tổ quốc

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy

Tuần 21: Sáng tạo

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Tuần 22: Sáng tạo

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy

Tuần 23: Nghệ thuật

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

Tuần 24: Nghệ thuật

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

Tuần 25: Lễ hội

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Tuần 26: Lễ hội

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy

Tuần 27: Ôn tập giữa học kì 2

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 1 + 2

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 3 + 4

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 5 + 6

Ôn tập giữa học kì 2 Tiếng Việt lớp 3: Tiết 7 + 8

Đề thi giữa kì 2 lớp 3

Tuần 28: Thể thao

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Tuần 29: Thể thao

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy

Tuần 30: Ngôi nhà chung

Luyện từ và câu lớp 3: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

Tuần 31: Ngôi nhà chung

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy

Tuần 32: Ngôi nhà chung

Tuần 33: Bầu trời và mặt đất

Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa

Tuần 34: Bầu trời và mặt đất

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Tuần 35: Ôn tập học kì 2

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 - Tiết 1 + 2

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 - Tiết 3 + 4

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 - Tiết 5 + 7

Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 - Tiết 8 + 9

Đề thi học kì 2 lớp 3

Mục lục Giải vở Bài tập Tiếng Việt phần Luyện từ và câu

Luyện từ và câu lớp 3