Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo

Bản kiểm điểm Đảng viên 2021 dành cho Đảng viên là cán bộ quản lý, lãnh đạo được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. 

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là văn bản được lập ra nhằm kiểm điểm, tự, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý bản chất là bản kiểm điểm cá nhân theo mẫu số 02 Hướng dẫn số 21 HD/BTCTW, sẽ bao gồm những tiêu chí để đánh giá nhìn nhận về người cán bộ lãnh đạo quản lý. VnDoc mời các bạn cùng theo dõi mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý mới nhất trong bài viết dưới đây.

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là gì?

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là văn bản được lập ra nhằm kiểm điểm, tự, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý.

Trong bản kiểm điểm mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý cần tự soi lại mình, sửa lại những khuyết điểm, đề ra những chủ trương, giải pháp phát huy những ưu điểm mà mình có đồng thời khắc phục những hạn chế, khó khăn gặp phải.

Bản kiểm điểm phải được thực hiện dựa trên việc thực hiện nghiêm túc, trung thực, không tránh né, nể nang, bảo vệ những tư tưởng, lối sống sai trái, luôn nhìn nhận dựa trên tổng thể để có thể khắc phục những hạn chế mình gặp phải để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ mình được giao, phát triển vững mạnh cả một tập thể.

Những cán bộ lãnh đạo quản lý không chỉ là những người đứng đầu trong một cơ quan nhà nước, mà còn là những đảng viên trong Đảng cộng sản Việt Nam, vì vậy khi thực hiện bản kiểm điểm cần nghiêm túc tuân theo những tiêu chí của một đảng viên và một cán bộ lãnh đạo quản lý.

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý thường được sử dụng cuối năm để đánh giá hoạt động, thành tích đã đạt được trong một năm của cán bộ lãnh đạo quản lý.

Mẫu Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý mới nhất

Mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý được quy định tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban chấp hành Trung ương bao gồm những nội dung chính như sau:

– Thông tin cán bộ lãnh đạo quản lý gồm:

 • Họ và tên, ngày tháng năm sinh.
 • Chức vụ Đảng.
 • Chức vụ chính quyền.
 • Chức vụ đoàn thể.
 • Nơi công tác.
 • Chi bộ Đảng.

– Những ưu điểm và kết quả đạt được của cán bộ lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực:

 • Tư tưởng chính trị.
 • Phẩm chất đạo đức.
 • Lối sống.
 • Ý thức tổ chức kỷ luật.
 • Tác phong lề lối làm việc.
 • Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái, tiêu cực.
 • Thực hiện chức trách.
 • Thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Hạn chế và khuyết điểm của cán bộ lãnh đạo quản lý về:

 • Tư tưởng chính trị.
 • Phẩm chất đạo đức.
 • Lối sống.
 • Ý thức tổ chức kỷ luật.
 • Tác phong lề lối làm việc.
 • Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái, tiêu cực.
 • Thực hiện chức trách.
 • Thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện các cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu mỗi năm.

– Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm đó.

– Cách khắc phục hạn chế, khuyết điểm và kết quả đạt được.

– Trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý với những hạn chế, khuyết điểm ở trên.

– Biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

– Tự xếp loại đảng viên.

– Tự xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý.

Vừa qua Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

ĐẢNG BỘ ……………
CHI BỘ ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
…, ngày … tháng …năm 202...

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20…

(Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý)

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …/…/……………………………………………………………………………………

Ngày kết nạp Đảng: …/…/………………………………………………………………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………..

Chức vụ lãnh đạo, quản lý: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………. ……………………………….

Chi bộ: ………………………………………………………… ……………………………….

I. Ưu điểm:

1/ Về chính trị tư tưởng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4/ Về tổ chức kỹ luật:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/ Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6/ Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7/ Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tự nhận mức phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày … tháng … năm 20…

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2021

(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý)

(Kèm theo Hướng dẫn số: 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban tổ chức TW Đảng)

Họ và tên: ................................................. Ngày sinh: .../.../.....

Chức vụ Đảng: .........................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .............................................

Đơn vị công tác: ......................................................................

Chi bộ: ....................................................................................

I. Ưu điểm:

1. Về chính trị tư tưởng:

Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương.

Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.

Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân.

Thực hiện “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.

Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tích cực đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đối với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Có năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Điều hành các hoạt động của nhà trường có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ.

Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của đơn vị.

- Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;

- Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phền hà cho nhân dân và phụ huynh

4. Về tổ chức kỹ luật:

Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.

Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.

Có ý thức chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;

Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch, triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian, có hiệu quả tốt; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, thu hút sự đầu tư của các dự án.

Năm học 20...-20... Nhà trường hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học: Huy động trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao; chỉ đạo nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia đầy đủ các hội thi cấp huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, hiệu quả” đạt Xuất sắc, Hội thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, trong đó có 01 đ/c đạt giải “Khuyến khích”;trang web của trường thành lập, hoạt động có hiệu quả.

Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; an toàn giao thông; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

Công đoàn được khen Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Bản thân tôi được khen danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

Cùng các đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ có hiệu quả; Triển khai và chỉ đạo đội ngũ thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý.

Thực hiện quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng thuận cao; đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành; Không có biểu hiện trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với các đ/c phó hiệu trưởng làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học. Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tích cực tham gia các hoạt động và đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chưa nhiều. Do đó, một số giáo viên năng lực sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của bản thân đối với những hạn chế: Bản thân đã tích cực bồi dưỡng, chỉ đạo đội ngũ tích cực đổi mới phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao năng lực sư phạm. Song một số đ/c do tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế, một số đ/c mới vào nghề nên kinh nghiệm chưa nhiều vì vậy năng lực chuyên môn chưa vững chắc.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, động viên người thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đạt gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

Tổ chức sinh hoạt đảng đôi khi chưa đúng thời gian quy định.

Nguyên nhân: Do trường có nhiều khu vực, một số khu vực cách xa trung tâm, giáo viên phải ở lại cả tuần nên phải sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ thuận tiện cho giáo viên.

Một số giáo viên được đào tạo có trình độ trên chuẩn song năng lực sư phạm chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

Cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng:.................................................................

.................................................................................................................................

................., ngày ... tháng ... năm 20...

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................. ..

Ghi chú: Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung nêu trên, cần kiểm điểm sâu các nội dung:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Trách nhiệm cá nhân trong việc tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của tập thể.

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

Hướng dẫn đánh giá đảng viên là cán bộ quản lý 2021

Đây là một trong những nội dung quan trọng về đánh giá xếp loại Đảng viên theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW mới nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

a) Kiểm điểm đảng viên

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp.

Đánh giá bài viết
39 314.059
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm