Bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ là mẫu bản kiểm điểm được phó bí thư chi bộ lập ra để kiểm điểm lại bản thân sau một năm công tác, hoạt động Đảng. Mẫu bản kiểm điểm cuối năm này nêu rõ thông tin của người kiểm điểm, những ưu khuyết điểm trong năm qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm tại đây.

Đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2020 được quy định chi tiết tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW. Đây là hướng dẫn mới nhất của Ban chấp hành TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo như hướng dẫn này, việc đánh giá xếp loại kiểm điểm Đảng viên, tập thể sẽ sử dụng theo 2 mẫu sau:

Đối tượng thực hiện báo cáo phân loại đánh giá Đảng viên theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW bao gồm:

Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chính vì vậy để thực hiện kiểm điểm, phân loại Đảng viên theo đúng quy định của Đảng, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của Hướng dẫn 21-HD/BTCTW:

Nội dung cơ bản của mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ như sau:

ĐẢNG BỘ XÃ ...................

CHI BỘ ..........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

............., ngày...tháng...năm...

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 20......

Họ và tên: ................................................... Ngày sinh: .................................

Chức vụ Đảng: ...............................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ....................................................................

Đơn vị công tác: .............................................................................................

Chi bộ: ............................................................................................................

A- TỰ KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH

I- Ưu điểm, kết quả công tác

1- Tư tưởng chính trị:

- Luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, viết nói và làm đúng theo Nghị quyết, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện.

- Thực hiện tốt việc học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng thường xuyên và năng lực công tác.

- Tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức.

2- Phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách, đạo đức tính tuyên phong, gương mẫu của người đảng viên, không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua "Mỗi đồng nghiệp giúp đỡ một đồng nghiệp cùng tiến bộ", "Xây dựng vườn rau sạch của bé".

3- Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng viên và đóng đảng phí theo quy định.

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, mặt trận và các đoàn thể.

- Tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ.

4- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Với vai trò là phó bí thư:

- Luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ với công dân nơi cư trú theo tinh thần Quy định .......... của Bộ Chính trị.

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mật trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, đảng viên có trách nhiệm chăm lo bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên đảng công sản Việt Nam.

- Đối với địa phương, tiểu khu nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hòa đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khó khăn, luôn giữ gìn mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tiểu khu văn hoá.

- Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định của địa phương, của nhà nước.

II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

Công tác phê bình chưa mạnh dạn.

III- Phương hướng và biện pháp khắc phục

Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý chỉ đạo. Bố trí sắp xếp công việc khoa học hơn.

Tích cực phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức hội giảng, dự giờ để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Tiến hành khảo sát chất lượng học sinh, đánh giá trung thực khách quan kết quả của từng lớp.

Mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác phê bình.

IV- Tự nhận mức loại chất lượng

- Phân loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

.........., ngày...tháng...năm...

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

B- ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: .....................................................................

2- Chi bộ phân loại chất lượng: ........................................................................

3- Đảng ủy phân loại chất lượng: .....................................................................

 

T.M ĐẢNG ỦY XÃ ..............

Hình ảnh bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của phó bí thư chi bộ

Đánh giá bài viết
5 33.560
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm