Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ là mẫu bản kiểm điểm được lập ra để kiểm điểm lại quá trình phấn đấu trong một năm qua của Đảng viên.

Bí thư chi bộ chính là những người đứng đầu cơ sở chi bộ của Đảng. Giữ vai trò lãnh đạo của chi bộ đó. Do đó mỗi đồng chí đảm nhận chức vụ này cần phải có tinh thần trách nhiệm cao. Có đủ năng lực, đủ sự nhiệt huyết thì mới có thể làm tốt được vai trò đầu tàu của mình. Đảng viên bí thư chi bộ, trước tiên cũng là một đảng viên. Vì thế cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện bản kiểm điểm. Phê bình và tự phê bình bình đẳng giống như các đảng viên khác. Trong bài viết này VnDoc gửi đến các bạn những mẫu bản kiểm điểm đảng viên của bí thư chi bộ mới và được sử dụng nhiều nhất để có thêm tài liệu tham khảo.

Nội dung cơ bản của mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ như sau:

1. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên bí thư chi bộ 2021

ĐẢNG BỘ XÃ …. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THÔN ….. …., ngày…… tháng…năm ….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên: ………………………….… Ngày sinh: …………………………….

Chức vụ Đảng: ………………………..…………………………………..…..

Chức vụ chính quyền: ……………………………………….………………..

Chức vụ đoàn thể: …. ..……………………………………….………………

Đơn vị công tác: ………………………..………………………….…………..

Chi bộ…………………………………..………………………….……….……

ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ; ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG; Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT; TÁC PHONG, LỀ LỐI LÀM VIỆC

– Về tư tưởng chính trị, luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác đảng và cuộc sống, luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao

– Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật.

– Trong phê bình không nể nang, né tránh, va chạm, kiên quyết đấu tranh với cái sai không phê bình với động cơ cá nhân vụ lợi

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên;

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

– Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

– Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú;

– Về ý thức tổ chức kỷ luật, luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên

– Luôn tuân thủ các Quy định về những điều đảng viên không được làm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Chi bộ, thực hiện tốt các hoạt động của thôn, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên;

VỀ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể), tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy, nhất là Nghị quyết của HĐND xã trong việc phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại địa phương.

  1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
  2. Hạn chế, khuyết điểm.

– Chưa dành nhiều thời gian cho công tác. công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, thường xuyên. Trong công tác quản lý đảng viên đôi khi chưa được mềm dẻo.

– Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ đạo cũng như giao tiếp với mọi người.

NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

* Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về công việc nhiều.

PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

– Biện pháp khắc phục: Tiếp tục học hỏi và tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; khéo léo hơn trong công tác tự phê bình và phê bình.

VII. TỰ NHẬN MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

-Nhận xét, đánh giá của chi ủy:………………………..………………………

…………..………………………….………………….…………………………

-Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………….……………………..

……………., ngày …..tháng…..năm…

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

-Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: …

-Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:…………….

……………., ngày …..tháng…..năm…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………….……

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.……………………………

……………., ngày …..tháng…..năm…

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

2. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ ….

CHI BỘ THÔN …..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày…… thángm ….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên: …………...................… Ngày sinh: …………………………….

Chức vụ Đảng: ………………………..…………………………………..…..

Chức vụ chính quyền: ……………………………………….………………..

Chức vụ đoàn thể: …. ..……………………………………….………………

Đơn vị công tác: ………………………..………………………….……...…..

Chi bộ……………………………….....………………………….……….…...

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

- Về lý tưởng cách mạng; luôn niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; trao dồi, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

- Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không né tránh trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm, không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Luôn hết lòng vì nước, vì dân, hết sức mình làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Trong tự phê bình không giấu giếm, dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm luôn thành khẩn, tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình không nể nang, né tránh, va chạm, đấu tranh với cái sai; không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, không vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác. Phê bình với động cơ cá nhân trong sáng.

- Không tham vọng chức quyền, chấp hành sự phân công của tổ chức; không kén chọn chức danh, vị trí công tác; sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.

- Chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nói và viết theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm; nói và làm nhất quán với nhau.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Bản thân luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn đặt lợi ích của Đảng, của cơ quan và của tập thể lên trên; trong quan hệ công tác không tỏ thái độ quan liêu, không mưu lợi cá nhân, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình; không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng; không gây mất đoàn kết nội bộ; khách quan trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ và góp ý phê bình cho đồng chí, đồng nghiệp của mình.

- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không nể nang, không thành kiến hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, phê bình cho mình; không tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham ô, lãng phí; không chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

- Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

- Bản thân luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện mình.

- Luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Bản thân luôn chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

- Luôn tuân thủ các Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Chi bộ, thực hiện tốt các hoạt động của thôn, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chi bộ giao, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cho Chi bộ.

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Với cương vị Bí thư chi bộ thôn, bản thân tôi luôn thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được phân công, bản thân luôn cùng với tập thể chi bộ, thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy, nhất là Nghị quyết của HĐND xã trong việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Với cương vị là bí thư chi bộ tôi đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc, giải quyết công việc có hiệu quả.Với chức trách nhiệm vụ được phân công tôi đã làm tốt cũng như phối hợp với các ban ngành đoàn thể, thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Do nhận thức của cá nhân chưa dành nhiều thời gian cho công tác. công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, thường xuyên.

Trong công tác quản lý đảng viên đôi khi chưa được mềm dẻo.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc.

- Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

- Không vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

- Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn có mặt hạn chế, tính tình đôi khi còn nóng nảy khi chỉ đạo cũng như giao tiếp với mọi người.

Những khuyết điểm, hạn chế trên là do áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu về công việc nhiều.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

*Khuyết điểm, hạn chế

- Phê và tự phê bình có lúc chưa cao, chưa kiên quyết và triệt để, có lúc phê bình chưa được khéo léo hoặc góp ý xây dựng, câu từ còn nặng nề làm cho người được phê bình chưa thoái mái, chưa nhận thức được việc làm sai của mình.

- Chưa thực sự tìm ra biện pháp hữu hiệu để tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu.

* Nguyên nhân

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

- Trong công tác cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Bản thân tự rèn luyện thêm về trình độ lý luận chính trị, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo.

- Đầu tư cho thời gian công việc nhiều hơn, phân công, phân nhiệm cụ thể.

- Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

…………………………………..………………………….………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………….................................................................................................

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

…………………………………..………………………….………………….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………….................................................................................................

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Nội dung khuyết điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục: giải quyết công việc của bản thân còn thiếu kinh nghiệm, đôi khi chưa được kịp thời; phê bình chưa được khéo léo.

- Biện pháp khắc phục: Tiếp tục học hỏi và tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; khéo léo hơn trong công tác tự phê bình và phê bình.

Trên dây là những ưu, khuyết điểm của bản thân, trong năm 2018, Rất mong được sự đóng góp chân thành của các đồng chí trong chi bộ, để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

-Nhận xét, đánh giá của chi ủy:………………………..………………………

…………..………………………….………………….…………………………

-Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.........……….…………..............

……………., ngày …..tháng…..năm

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

-Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: ...

-Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:................

……………., ngày …..tháng…..năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………….......……

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.……………………………

……………., ngày …..tháng…..năm

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:. . . . . . . . . . . . . . .

……………., ngày …..tháng…..năm

T/M ĐẢNG ỦY XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ ..............

CHI BỘ TRƯỜNG.................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM

........., ngày...tháng...năm...

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

- Họ và tên: .............................. Ngày sinh: .....................................

- Chức vụ Đảng: ..............................................................................

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...................................................

- Đơn vị công tác: ............................................................................

- Sinh hoạt Chi bộ: ...........................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền vận động gia đình thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: Có ý thức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Luôn ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức cơ sở Đảng.

- Tham gia cùng với tập thể việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; việc giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

2. Về Phẩm chất đạo đức, lối sống

- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

- Trung thực, thẳng thắn,giữ gìn sự đoàn kết,thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

- Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp theo qui định của địa phương, của Nhà nước. Vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Về nhiệm vụ Bí thư Chi bộ:

- Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Chi bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chi bộ phân công là phụ trách kiểm tra, tham mưu chuyên sâu cho Chi bộ về các lĩnh vực chỉ đạo của Đảng ủy, về nội dung cụ thể của các chủ trương biện pháp do Đảng ủy đề ra, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cho Chi bộ.

- Về công tác tổ khối: Luôn hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, có kế hoạch cụ thể. Tham gia tốt các đợt kiểm tra dự giờ, mở chuyên đề thao giảng và cùng các thành viên trong tổ góp ý xây dựng học hỏi lẫn nhau.

+ Về nhiệm vụ giảng dạy.

- Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Giảng dạy đạt chất lượng tốt trong các năm học.

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, phối kết hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.

+ Về công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đoàn kết có tiến bộ.

- Lớp chủ nhiệm của năm học ....... được xét hoàn thành chương trình đạt 100%.

- Từ đầu năm học .......... đến nay tôi luôn hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ. Thực hiện tốt các khoản thu và nộp đầy đủ như các loại bảo hiểm và khoản thu khác đạt 100%. Thực hiện giờ giấc đúng theo quy chế đã đề ra. Tích cực tham gia các phong trào như các ngày lễ, cũng như các hoạt động khác. Trong Tôi luôn phấn đấu và rèn luyện tác phong đạo đức, phẩm chất tốt của người giáo viên để học sinh noi theo.

+ Về Các công tác khác:

- Thường xuyên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

- Tham gia đầy đủ các phong trào và các hoạt động do nhà trường, ngành, địa phương tổ chức.

4. Về tổ chức kỷ luật

- Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

- Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị và địa phương.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

*Khuyết điểm, hạn chế

- Chưa thực sự tìm ra biện pháp hữu hiệu để tăng cường giáo dục đạo đức và nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của học sinh đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân.

- Phê và tự phê bình có lúc chưa cao, chưa kiên quyết và triệt để, có lúc phê bình chưa được khéo léo hoặc góp ý xây dựng, câu từ còn nặng nề làm cho người được phê bình chưa thoái mái, chưa nhận thức được việc làm sai của mình.

* Nguyên nhân

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều

lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

- Một phần nào vì hoàn cảnh gia đình.

III - Phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới

- Nội dung khuyết điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục: chất lượng hai mặt giáo dục của học sinh chưa cao; giải quyết công việc của bản thân còn thiếu kịp thời; phê bình chưa được khéo léo.

- Biện pháp khắc phục: học hỏi và tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; khéo léo hơn trong công tác tự phê bình và phê bình.

Trên dây là những ưu, khuyết điểm của bản thân, trong năm ............, Rất mong được sự đóng góp chân thành của các đồng chí trong chi bộ, để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ...............................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng: ..................................................................

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ..........................................

............, ngày...tháng...năm....

XÁC NHẬN ĐẢNG ỦY XÃ ...........

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ

Đánh giá bài viết
23 53.016
Sắp xếp theo
    Thủ tục hành chính Xem thêm