Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Tải mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng theo Điều 30 của Điều lệ Đảng được hoàn thành và gửi tới Chi bộ nơi Đảng viên đó đang sinh hoạt với tư cách Đảng viên chính thức. Trong bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 này, Đảng viên cần nêu rõ thông tin về bản thân, nơi đang sinh hoạt và công tác, chức vụ hiện giữ... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng tại đây.

Trong phần nội dung chính, Đảng viên cần chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu khuyết điểm và biện pháp khắc phục những sai sót còn tồn tại để phấn đấu trở thành Đảng viên gương mẫu, là tấm gương sáng để các Đảng viên khác noi theo. Mời bạn đọc tải mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng để tham khảo cho trường hợp của mình.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng 2021

ĐẢNG BỘ.........................................

CHI BỘ ............................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..............., ngày ... tháng ... năm 201...

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ .............................................

Họ và tên đảng viên được kiểm tra:............................................................................

Ngày tháng năm sinh:................................................................................................

Quê quán:.................................................................................................................

Nơi cư trú hiện nay:...................................................................................................

Ngày vào đảng: ... / ... / 20... .Chính thức ngày: ... / ... / 20....

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ thuộc Đảng bộ:.......................................................

Đơn vị công tác:.........................................................................................................

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):........................................................................

Thực hiện Kế hoạch số ...... -KH/CB, ngày .... tháng .... năm 20...... của Chi ủy Chi bộ ............ (hay Chi bộ .............) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ......) năm 20......, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

- Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20...... của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20... đến ngày .... / .... / 20.....

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm:......................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm:...........................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan:.............................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

* Nguyên nhân chủ quan:................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có).

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
23 159.146
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm