Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Mẫu 1
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NHÂN
Năm học: 20..... - 20.....
PHẦN I: THÔNG TIN NHÂN:
Họ tên: .......................................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ....................................................................................................
Nhiệm vụ được giao: ......................................................................................................
PHẦN II: KẾ HOẠCH BDTT:
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ thong số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 m 2012 của Bộ trưởng B
giáo dục Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non, phổ thong giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào số …/KH-BDTXKĐ ngày ... tháng .... năm ..... kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên của trường Tiểu học ...........
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học .................... khả năng, năng lực
của bản thân, nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học
20.....-20..... như sau:
II. Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng
lực giáo dục những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn ngh nghiệp giáo viên,
yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu
cầu đổi mới nâng cao chất ợng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự
PHÒNG GD&ĐT ..........
TRƯỜNG TIỂU HỌC .......
Tổ: ........
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .............
........., ngày...tháng...năm....
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
bồi dưỡng của nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng
lực tổ chức, quản hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của nhân.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm trang bị kiến thức c môn học, hoạt động giáo dục
thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân hiểu biết vốn kiến thức từ đó
vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên n, nghiệp vụ, nâng cao
mức độ đáp ứng với u cầu phát triển giáo dục tiểu học u cầu của chuẩn ngh
nghiệp giáo viên tiểu học.
III. Nội dung bồi ỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc: (30 tiết/ năm học)
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà ớc, đường lối
phát triển Giáo dục Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - hội địa phương của
ngành Giáo dục Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ m học 20..... - 20..... của Bộ GD&ĐT
của UBND tỉnh .....................
- Nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22 tháng 3
năm 2016 của Bộ chính trị, hướng dẫn 04-KH/TU ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ban
thường vụ tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan
tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - hội của đất nước, của địa phương để vận
dụng sáng tạo trong giảng dạy.
- Bồi dưỡng nhiệm vụ năm học 20..... - 20..... của Bộ GD-ĐT; khung kế hoạch thời
gian năm học 20..... - 20......
- Tiếp tục học tập nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp
hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo; Quyết định số
404/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 3 năm 20..... của Thủ ớng Chính phủ về phê duyệt Đề án
đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai hiệu quả
Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
làm theo tưởng, đạo đức, phong ch Hồ Chí Minh.
2. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết/ m học)
Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn: Tổ chức bồi dưỡng các nội dung cụ thể như sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Tên nội dung mô đun
Tự
học
Tập trung
thuyế
t
Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:
32
4
TH7: Xây dựng i trường học tập thân thiện.
6
1
TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo
dục tiểu học.
8
1
TH27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét.
9
1
TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số
(kết hợp với nhận t).
9
1
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ.
Thời
gian
Nội dung bồi dưỡng
(tên, đun)
Mục tiêu bồi dưỡng
Thờ
i
gian
tự
học
(tiết
)
Thời gian
học tập
trung (tiết)
thu
yết
Th
ực
hàn
h
Tháng 8 + 9/20.....
TH7: Xây dựng môi trường
học tập thân thiện.
1. Xây dựng môi trường thân
thiện trong nhà trường về vật
chất (phòng học, cảnh quan
trường lớp, tạo khu vui
chơi…).
2. Xây dựng môi trường thân
thiện trong nhà trường về
tinh thần (quan hệ giáo viên-
giáo viên, giáo viên - học
sinh, học sinh - học sinh, nhà
trường - phụ huynh…).
- Hiểu được xây dựng
môi trường trường học
thân thiện về mặt vật
chất; hiểu được ý nghĩa
biết cách tạo môi
trường trường học thân
thiện về mặt vật chất.
- Hiểu được thế nào
xây dựng môi trường
trường học thân thiện về
mặt tinh thần; hiểu ý
nghĩa biết cách xây
dựng môi trường trường
học thân thiện về mặt tinh
thần.
13
1
1

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học mới, giúp các thầy cô, cán bộ tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

Trên đây là nội dung chi tiết của Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 11.047
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm