Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2022 - 2023

Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2022 - 2023 được lập ra cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy các môn học trong bộ sách mới, đảm bảo việc rà soát, điều chỉnh phân phối chương trình trên cơ sở chuẩn kiến thức. 

1. Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 5512

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ..............................
TỔ: .......................................

Họ và tên giáo viên: ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ............................., LỚP............

(Năm học 20..... - 20.....)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học(1)

Số tiết(2)

Thời điểm(3)

Thiết bị dạy học(4)

Địa điểm dạy học(5)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề (1)

Số tiết (2)

Thời điểm (3)

Thiết bị dạy học (4)

Địa điểm dạy học (5)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

3. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày..... tháng.... năm......

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

1.1. Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 7 sách Kết nối tri thức

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS ...............

TỔ: NGỮ VĂN

Họ và tên giáo viên: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN, LỚP 7

(Năm học 2022 - 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Tuần

Tiết CT

Nội dung

1

Bài 1. Bầu trời tuổi thơ

13

1

1

ĐỌC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

- Bầy chim chìa vôi

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

2

- Bầy chim chìa vôi

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

3

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

4

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

2

5

- Đi lấy mật

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

6

- Đi lấy mật

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

7

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

8

- Ngàn sao làm việc

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

3

9

- Ngàn sao làm việc

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

10

VIẾT

- Hướng dẫn viết

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

11

- Thực hành viết…

- Máy tính, ti vi

- Phòng học

12

- Trả bài viết

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

4

13

NÓI VÀ NGHE

Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

2

Bài 2. Khúc nhạc tâm hồn

12

14

ĐỌC

- Đồng dao mùa xuân (Nguyễn Khoa Điềm)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

15

- Đồng dao mùa xuân (Nguyễn Khoa Điềm)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

16

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

5

17

- Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

18

- Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

19

- Trở gió

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

20

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

6

21

VIẾT

- Hướng dẫn làm thơ bốn chữ hoặc năm chữ, viết bài thơ ở nhà

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

22

- Hướng dẫn viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

23

- Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

24

- Trả bài viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

7

25

NÓI VÀ NGHE

- Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

 

Bài 3. Cội nguồn yêu thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

26

ĐỌC

- Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

27

- Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

28

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính.micro

- Phòng học.

8

29

- Người thầy đầu tiên

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

30

- Người thầy đầu tiên

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

31

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

32

- Quê hương

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

9

33

- Quê hương

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

34

VIẾT

- Hướng dẫn viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

35

- Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

36

- Trả bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

10

37

NÓI VÀ NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

38

39

ĐỌC MỞ RỘNG

- Học sinh trình bày kết quả đọc VB các em tự chọn. (Một số truyện viết về trải nghiệm tuổi thơ và những tình cảm nuôi dưỡng tâm hồn con người: một số bài thơ bốn chữ, năm chữ viết về tình yêu con người, thiên nhiên, đất nước)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

4

Ôn tập và kiểm tra giữa kì I

3

40

Ôn tập giữa kì I

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

11

41

42

- Kiểm tra giữa kì I (viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ hoặc viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học)

- Đề bài

- Phòng học.

5

Bài 4. Giai điệu đất nước

12

43

ĐỌC

- Mùa xuân nho nhỏ

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

44

- Mùa xuân nho nhỏ

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

12

45

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

46

- Gò me

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

47

- Gò me

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

48

- Thực hành tiếng Việt, Trả bài giữa kì I

- Bài k/ tra HS

- Phòng học.

13

49

- Bài thơ “Đường núi” của Nguyễn Đình Thi

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

50

- Bài thơ “Đường núi” của Nguyễn Đình Thi

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

51

VIẾT

- Hướng dẫn viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

52

- Thực hành viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

14

53

- Trả bài viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

54

NÓI VÀ NGHE

- Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

6

 

 

Bài 5. Màu sắc tram miền

12

55

ĐỌC

- Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

56

- Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

15

57

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

58

- Chuyện cơm hến

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

59

- Chuyện cơm hến

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

60

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

16

61

- Hội lồng tồng

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

62

- Hội lồng tồng

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

63

VIẾT

- Hướng dẫn viết văn bản tường trình

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

64

- Thực hành viết văn bản tường trình

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

17

65

- Trả bài viết văn bản tường trình

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

66

NÓI VÀ NGHE

- Trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại

- Máy tính, ti vi, loa, micro

- Phòng học.

67

68

ĐỌC MỞ RỘNG

Học sinh trình bày kết quả đọc VB các em tự chọn. (Tìm đọc một số bài thơ, tuỳ bút, tản văn viết về tình yêu quê hương và vẻ đẹp đời sống ở các vùng miền trong và ngoài nước. Ghi vào nhật kí đọc sách những nội dung đáng chú ý của các văn bản mà em đã đọc)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

7

Ôn tập và kiểm tra cuối kì 1

3

18

69

- Ôn tập cuối kì I

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

70

71

- Kiểm tra cuối kì I (viết được bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc)

- Đề bài

 

- Phòng học.

 

72

- Trả bài kiểm tra cuối kì I

- Bài k/ tra HS

- Phòng học.

HỌC KỲ II

8

Bài 6. Bài học cuộc sống

12

19

73

ĐỌC VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

- Đẽo cày giữa đường

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

74

- Đẽo cày giữa đường

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

75

- Ếch ngồi đáy giếng

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

76

- Con mối và con kiến

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

20

77

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

78

- Một số câu tục ngữ Việt Nam

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

79

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

80

- Con hổ có nghĩa

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

21

81

VIẾT

- Hướng dẫn viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

82

- Thực hành viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

83

- Trả bài viết văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

 

84

NÓI VÀ NGHE

Kể lại một truyện ngụ ngôn

- Máy tính, ti vi

- Phòng học

 

 

9

 

 

Bài 7.

Thế giới viễn tưởng

14

22

85

ĐỌC

- Cuộc chạm chán trên đại dương

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

86

- Cuộc chạm chán trên đại dương

Máy tính, ti vi

- Phòng học

87

- Thực hành tiếng Việt

Máy tính, ti vi

- Phòng học

88

- Đường vào trung tâm vũ trụ

-Máy tính.micro

- Phòng học.

23

89

- Đường vào trung tâm vũ trụ

-Máy tính.micro

- Phòng học.

90

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

91

- Dấu ấn Hồ Khanh

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

92

- Dấu ấn Hồ Khanh

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

24

93

VIẾT

- Hướng dẫn viết bài văn kể lại sự việc có thật liên đến một nhân vật lịch sử

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

94

- Thực hành viết bài văn kể lại sự việc có thật liên đến một nhân vật lịch sử

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

95

- Trả bài viết kể lại sự việc có thật liên đến một nhân vật lịch sử

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

96

NÓI VÀ NGHE

- Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

25

97

98

ĐỌC MỞ RỘNG

- Học sinh trình bày kết quả đọc VB các em tự chọn. (Tìm đọc một số câu tục ngữ, truyện ngụ ngôn và truyện khoa học viễn tưởng. Ghi vào nhật kí và trao đổi với bạn…)

- Máy tính, ti vi

 

- Phòng học.

 

10

Bài 8.

Trải nghiệm để trưởng thành

13

99

ĐỌC

- Bản đồ dẫn đường

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

100

- Bản đồ dẫn đường

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

26

101

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính.micro

- Phòng học.

102

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

103

- Hãy cầm lấy và đọc

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

104

- Hãy cầm lấy và đọc

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

27

105

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

106

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

107

- Nói với con

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

108

VIẾT

- Hướng dẫn viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (Thể hiện ý kiến phản đối một quan niệm, một cách hiểu khác về vấn đề)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

28

109

- Thực hành viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

110

- Trả bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

111

NÓI VÀ NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống

- Loa, micro

- Phòng học.

11

Ôn tập và kiểm tra giữa kì II

 

112

Ôn tập giữa kì II

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

29

113

114

- Kiểm tra giữa kì II (viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ hoặc viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học)

- Đề bài

- Phòng học.

12

 

 

Bài 9. Hòa điệu với tự nhiên

 

115

ĐỌC

- Thủy tiên tháng Một

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

116

- Thủy tiên tháng Một

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

30

117

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

118

- Lễ rửa làng của người Lô Lô

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

119

- Lễ rửa làng của người Lô Lô

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

120

- Bản tin về hoa anh đào

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

31

121

- Thực hành tiếng Việt

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

122

- Trả bài giữa kì II

- Bài k/ tra HS

- Phòng học.

123

VIẾT

- Hướng dẫn viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

124

- Thực hành viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

32

 

125

- Trả bài viết thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

126

NÓI VÀ NGHE

- giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

 

127

128

ĐỌC MỞ RỘNG

Học sinh trình bày kết quả đọc VB các em tự chọn.

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

 

13

 

Bài 10. Trang sách và cuộc sống

 

33

129

ĐỌC (Thách thức đầu tiên)

- Cùng đọc và trải nghiệm (Cuốn sách mới – chân trời mới)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

130

Đọc văn bản (Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội)

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

131

- Đọc trải nghiệm cùng nhân vật

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

132

- Đọc và trò chuyện cùng tác giả

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

34

133

VIẾT (Thách thức thứ hai)

- Từ ý tưởng đến sản phẩm

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

134

- Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

135

NÓI VÀ NGHE (Về đích – ngày hội đọc sách)

- Giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ sách

- Máy tính, ti vi, loa, micro

- Phòng học.

136

- Trình bày ý kiến về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

14

Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II

 

35

137

- Ôn tập cuối kì II

- Máy tính, ti vi

- Phòng học.

138

Kiểm tra cuối kì II (viết được bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc)

- Đề bài

- Phòng học.

139

Kiểm tra cuối kì II (viết được bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc)

- Đề bài

- Phòng học.

140

- Trả bài kiểm tra cuối kì II

- Bài k/ tra HS

- Phòng học.

2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

...........................................................................................

...........................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.2. Mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức

PHỤ LỤC III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG:.................................

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

Họ và tên giáo viên: ....................

 

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN LỚP 6
(Năm học 2022 - 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học (phần bổ sung so với 5512 của Sở)

Học kì

Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)

Lý thuyết

Bài tập/luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)

Tổng

Học kì I

BÀI 1. TÔI VÀ CÁC BẠN

7

4

5

0

0

0

0

16

BÀI 2 . GÕ CỬA TRÁI TIM

6

3

3

0

0

0

0

12

BÀI 3.YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

6

3

4

0

2

0

0

15

BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

5

3

4

0

0

0

0

12

BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ

6

4

3

2

 

2

0

17

Tổng học kì I

30

17

19

2

2

2

0

72

Học kì II

BÀI 6. CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

6

3

4

0

0

0

0

13

BÀI 7. THẾ GIỚI CỔ TÍCH

6

4

4

0

0

0

0

14

BÀI 8.KHÁC BIỆT VÀ GẦN GŨI

4

5

4

0

2

0

0

15

BÀI 9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG

6

4

4

0

0

0

0

14

BÀI 10.CUỐN SÁCH TÔI YÊU

6

2

0

2

0

2

0

12

Tổng học kì II

28

18

16

2

2

2

0

68

Cả năm

 

58

35

35

4

4

4

0

140

2. Phân phối chương trình

  • Cả năm: 35 tuần (140 tiết)
  • Học kì I: 18 tuần (72 tiết)
  • Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I

Tiết thứ

Bài học

Tên bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 1.

TÔI VÀ CÁC BẠN

(16 tiết)

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 1

Máy tính

Lớp học

2,3

Bài học đường đời đầu tiên

2

 

Tuần 1

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)

Tuần 1

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

4

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 1

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

 

5,6

 

Nếu cậu muốn có một người bạn…

2

 

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

Nếu cậu muốn có một người bạn… (tiếp)

Tuần 2

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

7

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 2

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

8,9

Bắt nạt

2

Tuần 2

 

Lớp học

Bắt nạt (tiếp)

Tuần 2,3

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

10,11

12

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

3

Tuần 3

Phiếu học tập

Lớp học

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)

Tuần 3

Phiếu học tập

Lớp học

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)

Tuần 3

Phiếu học tập

Lớp học

13,14

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

2

Tuần 4

Phiếu học tập

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)

Tuần 4

Phiếu học tập

Lớp học

15,16

 

Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em

2

Tuần 4

Phiếu học tập

Lớp học

Tuần 4

Phiếu học tập

Lớp học

Lớp học

Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em

17

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 2.

GÕ CỬA TRÁI TIM

(12 tiết)

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

 

 

 

1

Tuần 5

Máy tính

Lớp học

18,19

 

Chuyện cổ tích về loài người

 

2

Tuần 5

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Lớp học

Chuyện cổ tích về loài người (tiếp)

Tuần 5

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

20

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 5

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

21

Mây và sóng

1

Tuần 6

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

22

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 6

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

23,24

Bức tranh của em gái tôi

2

Tuần 6

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Bức tranh của em gái tôi (tiếp)

Tuần 6

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

25,26

 

 

 

 

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

 

2

 

Tuần 7

Phiếu học tập

Lớp học

Tuần 7

Phiếu học tập

Lớp học

Lớp học

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

27

 

 

 

Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

1

Tuần 7

Phiếu học tập

Lớp học

28

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình

1

Tuần 7

Phiếu học tập

Lớp học

29

 

 

BÀI 3.

YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

(12 tiết)

 

 

 

 

 

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 8

Máy tính

Lớp học

30,31

Cô bé bán diêm (tiếp)

2

Tuần 8

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Cô bé bán diêm (tiếp)

Tuần 8

 

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

32

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 8

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

 

33,34

Gió lạnh đầu mùa

2

Tuần 9

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Gió lạnh đầu mùa (tiếp)

Tuần 9

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

35

Kiểm tra giữa học kì 1

2

Tuần 9

Đề KT

Lớp học

36

Kiểm tra giữa học kì 1

 

Tuần 9

Đề KT

Lớp học

37

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 10

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

38

Con chào mào

1

Tuần 10

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

39

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

 

1

Tuần 10

Phiếu học tập

Lớp học

40,41

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

2

Tuần 10

Phiếu học tập

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)

Tuần 11

Phiếu học tập

Lớp học

42

 

Nói và nghe: Kể về một trải nghiệm của em

1

Tuần 11

Phiếu học tập

Lớp học

43

Đọc mở rộng

1

Tuần 11

Phiếu học tập

Lớp học

44

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

(12 tiết)

 

 

 

 

 

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 11

Máy tính

Lớp học

45

Chùm ca dao về quê hương, đất nước

1

Tuần 12

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

46

Thực hành tiếng Việt

 

1

Tuần 12

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

47

Chuyện cổ nước mình

 

1

Tuần 12

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

48,49

Cây tre Việt Nam

2

 

Tuần 12

Máy tính, phiếu học tập,

Lớp học

Cây tre Việt Nam (tiếp)

Tuần 12

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

50

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 13

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

51

Tập làm một bài thơ lục bát

1

Tuần 13

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

52,53

 

Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát

2

Tuần 13

Phiếu học tập,

Lớp học

Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát (tiếp)

Tuần 13

Phiếu học tập,

Lớp học

54

Thực hành: Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát

1

Tuần 13

Phiếu học tập,

Lớp học

55

Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương

1

Tuần 14

Phiếu học tập,

Lớp học

56

 

 

 

 

BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ

(12 tiết)

 

 

 

 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

(4 tiết)

 

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)

 

 

 

 

 

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

1

Tuần 14

Máy tính

Lớp học

 

57,58

 

Cô Tô

2

 

Tuần 14

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Cô Tô (tiếp)

Tuần 14

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

59

 

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 14

Phiếu học tập,

Lớp học

 

60,61

Hang Én

2

Tuần 15

 

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

Hang Én (tiếp)

Tuần 15

Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

62

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 15

Phiếu học tập,

Lớp học

63

Ôn tập học kì 1

2

Tuần 15

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

64

Ôn tập học kì 1

Tuần 15

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

65

Kiểm tra học kì 1

2

Tuần 16

Đề KT

Lớp học

66

Kiểm tra học kì 1

Tuần 16

Đề KT

Lớp học

67

Cửu Long Giang ta ơi

1

Tuần 17

Máy tính, phiếu học tập

Lớp học

68,69

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

 

2

 

Tuần 17

Phiếu học tập,

Lớp học

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt (tiếp)

Tuần 18

Phiếu học tập,

Lớp học

 

70

Thực hành: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

1

Tuần 18

Phiếu học tập,

Lớp học

 

71

Nói và nghe: Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến

1

Tuần 18

Phiếu học tập,

 

72

Đọc mở rộng

1

Tuần 18

Phiếu học tập,

Lớp học

HỌC KÌ II

Tiết thứ

Bài học

Tên bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

 

73,74

 

 

 

 

 

 

BÀI 6. CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

(13 tiết)

 

 

 

Thánh Gióng

2

Tuần 19

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Thánh Gióng (tiếp)

Tuần 19

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

 

75

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 19

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

76,77

Sơn Tinh, Thủy Tinh

2

Tuần 19

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Sơn Tinh, Thủy Tinh (tiếp)

Tuần 20

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

78

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 20

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

 

79,80

Ai ơi mồng 9 tháng 4

 

2

Tuần 20

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

 

Ai ơi mồng 9 tháng 4 (tiếp)

Tuần 20

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

 

81,82

Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

2

 

Tuần 21

 

Lớp học

 

 

Đề bài, Phiếu học tập,

Lớp học

Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

Tuần 21

Đề bài, Phiếu học tập,

Lớp học

83,84

Thực hành: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

2

Tuần 21

Phiếu học tập,

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

Tuần 21

Phiếu học tập,

Lớp học

85

Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết

1

Tuần 22

Phiếu học tập,

Lớp học

 

86,87

BÀI 7. THẾ GIỚI CỔ TÍCH

(13 tiết)

 

 

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạch Sanh

 

2

Tuần 22

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Thạch Sanh (tiếp)

Tuần 22

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

88

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 22

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

89,90

Cây khế

 

2

Tuần 23

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Cây khế (tiếp)

Tuần 23

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

91

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 23

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

 

 

92,93

Vua chích chòe

2

Tuần 23

 

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Vua chích chòe (tiếp)

Tuần 24

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

 

94,95

Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích

2

Tuần 24

 

 

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích

Tuần 24

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

96,97

Thực hành: Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích

2

Tuần 24

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích

Tuần 25

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

98

Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích

1

Tuần 25

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

99

Đọc mở rộng

1

Tuần 25

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

100,101

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 8.

KHÁC BIỆT VÀ GẦN GŨI

 

(13 tiết)

 

 

 

 

Xem người ta kìa!

2

Tuần 25

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Xem người ta kìa! (tiếp)

Tuần 26

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

102

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 26

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

103

Kiểm tra giữa học kì 2

2

Tuần 26

Đề KT

Lớp học

104

Kiểm tra giữa học kì 2

Tuần 26

Đề KT

Lớp học

 

105,106

 

Hai loại khác biệt

2

 

Tuần 27

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

Hai loại khác biệt (tiếp)

Tuần 27

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

 

107

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 27

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

108,109

Bài tập làm văn

2

Tuần 27

Phiếu học tập

Lớp học

Bài tập làm văn (tiếp)

Tuần 28

Phiếu học tập

Lớp học

110,111

 

 

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm

2

 

Tuần 28

 

 

Phiếu học tập

Lớp học

 

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm (tiếp)

 

Tuần 28

Phiếu học tập

Lớp học

112,113

Thực hành: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm

2

 

Tuần 28

 

 

 

Phiếu học tập

Lớp học

Thực hành: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm (tiếp)

Tuần 28

Phiếu học tập

Lớp học

114

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống

1

 

Tuần 29

 

Phiếu học tập

Lớp học

115,116,117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG

(13 tiết)

 

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)

Trái đất – cái nôi của sự sống

3

 

Tuần 29

 

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

 

Lớp học

Trái đất – cái nôi của sự sống (tiếp)

 

Tuần 29

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

 

Lớp học

Trái đất – cái nôi của sự sống (tiếp)

Tuần 29

 

 

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

 

118

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 29

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

 

119,120

Các loài chung sống với nhau như thế nào?

2

 

Tuần 30

 

Phiếu học tập, bảng phụ

 

Lớp học

Các loài chung sống với nhau như thế nào? (tiếp)

Tuần 30

 

 

Máy tính, Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

121

Thực hành tiếng Việt

1

Tuần 30

 

 

Phiếu học tập, bảng phụ

Lớp học

122

Trái đất

1

Tuần 30

 

 

Máy tính, phiếu học tập,bảng phụ

Lớp học

123

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận

1

Tuần 30

 

 

 

Phiếu học tập

Lớp học

124

Thực hành: Viết biên bản cuộc họp, cuộc thảo luận

1

Tuần 31

 

 

 

Phiếu học tập

Lớp học

125

Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản

1

 

Tuần 31

 

Phiếu học tập, bảng phu

Lớp học

126

Thực hành: Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản

1

 

Tuần 31

Phiếu học tập, bảng phu

 

Lớp học

 

127

Nói và nghe: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường

 

Tuần 31

 

 

Phiếu học tập, bảng phu

Lớp học

128

Đọc mở rộng

1

Tuần 31

 

 

Phiếu học tập, bảng phu

Lớp học

 

 

129,130,131

 

 

 

 

 

 

BÀI 10.

CUỐN SÁCH TÔI YÊU

(8 tiết)

 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

( 4 tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách

 

3

 

Tuần 32

 

 

Máy tính, phiếu học tập,

 

Lớp học

Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách

Tuần 32

 

Máy tính, phiếu học tập,

Lớp học

Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách

Tuần 32

 

Máy tính, phiếu học tập,

Lớp học

 

 

132,133

Ôn tập học kì 2

2

Tuần 32

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

Ôn tập học kì 2

Tuần 32

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

 

 

134,135

Kiểm tra học kì 2

2

Tuần 33

Đề KT

Lớp học

Kiểm tra học kì 2

Tuần 33

Đề KT

Lớp học

136

Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách

1

Tuần 34

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

 

 

137,138

 

 

Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả

 

2

 

Tuần 34

 

Lớp học

 

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả

Tuần 34

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

 

139,140

Nói và nghe: Về đích – Ngày hội với sách

 

2

Tuần 35

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

 

 

Nói và nghe: Về đích – Ngày hội với sách

Tuần 35

Máy tính, phiếu học tập, bản phụ

Lớp học

3. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

(1)Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường)theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

… ngày..... tháng.... năm......

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

1.3. Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 7 sách Cánh diều

TRƯỜNG THCS ………………………

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

Giáo viên: ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2022–2023

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Cả năm: 140 tiết. Học kì I: 72 tiết. Học kì II: 68 tiết

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI MỞ ĐẦU

(3 TIẾT)

Nội dung sách giáo khoa Ngữ văn 7

1,2

- HS nắm được những nội dung chính củasách Ngữ văn 7.

- Cấu trúc của sách và các bài học.

- Sử dụng sách một cách hiệu quả.

- SGK, KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT,…

 

Cấu trúc của sách Ngữ văn 7

3,4

BÀI 1.TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nêu được ấn tượng chung về các văn bản đọc hiểu; nhận biết được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản.

- Nhận biết được từ ngữ địa phương, đặc sắc ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học.

- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

- Có tình yêu thương con người, biết chí sẻ, cảm thông với người khác và những cảnh ngộ éo le trong cuộc sống; có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức về trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

Giáo dục TTHCM, QPAN

- Người đàn ông cô độc giữa rừng

5,6,7

- Buổi học cuối cùng

8,9

THTV: Từ ngữ địa phương

10

THĐH: Dọcđường xứ Nghệ

11,12

VIẾT: Kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

13,14,15

NÓI VÀ NGHE: Trình bày ý kiến về vấn đề trong đời sống

16

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 2.

THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ (số lượng dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,…) và tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện trong bài thơ.

- Nhận biết và phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.

- Bước đầu làm được bài thơ bốn chữ, năm chữ; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.

- Biết trao đổi về một vấn đề.

- Biết yêu thương người thân trong gia đình, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

 

- Mẹ

17,18

- Ông đồ

19,20

THTV: Từ trái nghĩa, biện pháp tu từ

21,22

THĐH: Tiếng gà trưa

23,24

VIẾT: Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ; Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ

25,26,27

NÓI VÀ NGHE: Trao đổi về một vấn đề

28

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

BÀI 3.

TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh,… ) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa) của truyện khoa học viễn tưởng.

- Nhận biết và vận dụng được số từ, phó từ trong đọc, viết, nói và nghe.

- Viết được bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc.

- Biết thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.

- Trân trọng ý tưởng khoa học; dũng cảm, yêu thiên nhiên, thích khám phá, đam mê tưởng tượng và sáng tạo,…

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

 

- Bạch tuộc

29,30,31

- Chất làm gỉ

32,33

THTV: Số từ và phó từ

34

THĐH: Nhật trình Sol 6

35,36

VIẾT: Viết bài văn biểu cảm về một người hoặc sự việc

37,38,39

NÓI VÀ NGHE: Thảo luận nhóm về một vấn đề

40

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

Đánh giá giữa học kì I

Ôn tập giữa học kì I

41

- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

KHBD, đề cương, PHT,…

Linh hoạt sắp xếp theo KHGD nhà trường, địa phương

Kiểm tra giữa học kì I

42,43

Đề và giấy kiểm tra

Trả bài kiểm tra giữa học kì I

44

Đáp án, bài chấm

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 4.

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

(13 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được đặc điểm hình thức ( ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,…) và nội dung (đề tài, tư tưởng, ý nghĩa…) của các văn bản nghị luận văn học; mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của bài nghị luận.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị vào đọc hiểu, viết, nói và nghe có hiệu quả.

- Bước đầu biết viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học.

- Biết thảo luận nhóm về một vấn đề.

- Yêu thích tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của các tác phẩm văn học.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

 

- Thiên nhiên và con người trong truyện “Đất rừng phương Nam”

45,46

- Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa”

47,48

THTV: Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị

49,50

THĐH: Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”

51,52

VIẾT: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật

53,54,55

NÓI VÀ NGHE: Thảo luận nhóm về một vấn đề

56

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

BÀI 5.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(12 TIẾT)

 

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…) của văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi.

- Biết mở rộng trạng ngữ của câu.

- Biết giới thiệu, thuyết minh, giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi cả trong viết, nói và nghe.

- Yêu quý, trân trọng cảnh vật, con người và truyền thống văn hóa của dân tộc.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

 

- Ca Huế

57,58

- Hội thi thổi cơm

59,60

THTV: Mở rộng trạng ngữ

61,62

THĐH:Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang

63,64

VIẾT: Viết văn bản thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi

65,66,67

NÓI VÀ NGHE: Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi

68

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

Đánh giá cuối học kì I

Ôn tập học kì I

69

- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

KHBD, đề cương, PHT,…

Linh hoạt sắp xếp theo KHGD nhà trường, địa phương

Kiểm tra học kì I

70,71

Đề và giấy kiểm tra

Trả bài kiểm tra học kì I

72

Đáp án, bài chấm

 

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 6. TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học…) của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.

- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của các BPTT nói quá, nói giảm nói tránh, vận dụng được những biện pháp này vào đọc, viết, nói và nghe.

- Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.

- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn và vận dụng tục ngữ trong đời sống.

- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và ham học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

 

- Ếch ngồi đáy giếng

- Đẽo cày giữa đường

73,74,75

- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội

76,77

THTV: Tục ngữ, thành ngữ;Nói quá, nói giảm – nói tránh

78

THĐH:

- Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân

- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội

79,80

VIẾT: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật

81,82,83

NÓI VÀ NGHE: Kể lại truyện ngụ ngôn

84

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

BÀI 7. THƠ

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được nét độc đáo về hình (từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ…) và nội dung (đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc,…) của bài thơ.

- Nhận biết và nêu được tác dụng của một số biện pháp tu từ có trong văn bản, công dụng của dấu chấm lửng; nhận biết được ngữ cảnh và ngữ nghĩa của từ trong ngữ cảnh.

- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.

- Biết trao đổi về một vấn đề.

- Trân trọng tình cảm cha con cao đẹp, tình mẹ con sâu nặng, xúc động.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

 

- Những cánh buồm

85,86

- Mây và Sóng

87,88

THTV: Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh; Dấu chấm lửng

89,90

THĐH: Mẹ và quả

91,92

VIẾT: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ

93,94

NÓI VÀ NGHE: Trao đổi về một vấn đề

95,96

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 8. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

(12 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội: mục đích và nội dung chính; ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ của chúng.

- Vận dụng được kiến thức về liên kết, mạch lạc của văn bản trong đọc, viết, nói và nghe.

- Biết viết bài văn nghị luận và trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.

- Tự hào về truyền thống yêu nước, có lối sống giản dị, khiêm nhường và biết ơn những thế hệ đã hi sinh vì Tổ quốc.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

Giáo dục tư tưởng, đạo đức HCM, ANQP

- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

97,98

- Đức tính giản dị của Bác Hồ

99,100

THTV: Liên kết, mạch lạc trong văn bản

101,102

THĐH: Tượng đài vĩ đại nhất

103,104

VIẾT: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

105,106,107

NÓI VÀ NGHE: Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống

108

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

Đánh giá giữa học kì II

Ôn tập giữa học kì II

109

- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

KHBD, đề cương, PHT,…

Linh hoạt sắp xếp theo KHGD nhà trường, địa phương

Kiểm tra giữa học kì II

110,111

Đề và giấy kiểm tra

Trả bài kiểm tra giữa học kì II

112

Đáp án, bài chấm

BÀI 9.

TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN

(13 TIẾT)

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chất trữ tình, cái “tôi”, ngôn ngữ,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của tùy bút và tản văn.

- Sử dụng đúng một số từ Hán Việt thông dụng.

- Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.

- Biết trao đổi, thảo luận về một vấn đề.

- Yêu quý, trân trọng truyền thống, cảnh vật và con người của quê hương, đất nước.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

 

- Cây tre Việt Nam

113,114,115

- Người ngồi đợi trước hiên nhà

116,117

THTV: Từ Hán Việt

118

THĐH: Trưa tha hương

119,120

VIẾT: Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc

121,122,123

NÓI VÀ NGHE: Trao đổi về một vấn đề

124

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

Bài học

Tiết

Yêu cầu cần đạt

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

BÀI 10.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(12 TIẾT)

 

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 

- Nhận biết được cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản (theo các đối tượng phân loại); nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản; nhận biết và giải thích được tác dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,…) trong văn bản.

- Nhận biết được thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữ.

- Viết được văn bản tường trình và biết tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài.

- Nghe và tóm tắt được ý chính của bài nói.

- Thích tìm hiểu, khám phá các phương tiện vận chuyển, đi lại và tôn trọng các quy định về an toàn giao thông.

- SGK, SGV, SBT, TL tham khảo,...

- KHBD, máy tính, máy chiếu, PHT, rubic, bảng kiểm

Giáo dục ATGT

- Ghe xuồng Nam Bộ

125,126

- Tổng kiểm soát phương tiện giao thông

127,128

THTV: Thuật ngữ

129

THĐH: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa

130,131

VIẾT:

- Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài

- Viết bản tường trình

132,133,134

NÓI VÀ NGHE:Nghe và tóm tắt ý chính của người nói

135,136

Tự đánh giá; Hướng dẫn tự học

 

Đánh giá cuối học kì II

Ôn tập học kì II

137

- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong năm học, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

KHBD, đề cương, PHT,…

Linh hoạt sắp xếp theo KHGD nhà trường, địa phương

Kiểm tra học kì II

138,139

Đề và giấy kiểm tra

Trả bài kiểm tra học kì II

140

Đáp án, bài chấm

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng năm

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

1.4. Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 sách Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG: THCS

TỔ:

Họ và tên giáo viên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - LỚP 7
(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chươngtrình

Cả năm: 35 tuần (105 tiết)

Học kỳ I: 18 tuần (54 tiết)

Học kỳ II: 17 tuần (51 tiết)

(Trong đó: SH dưới cờ 35 tiết; SH lớp 1 tiết/tuần; HĐGD theo chủ đề 1 tiết/tuần)

Lưu ý: SH dưới cờ theo chủ điểm; SHL và HĐGD theo chủ đề

A. Sinh hoạt dưới cờ (35 tiết)

STT

Hoạt động/Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú

1

Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường

- Khai giảng năm học

- Tìm hiểu nội quy của nhà trường.

- Xây dựng bảng chấm điểm của Sao Đỏ các lớp .

- Đại hội liên đội

4

Tháng 9

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

 

Ngoài trời hoặc lớp học

 

2

Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi

- Tìm hiểu phương pháp học ở trường THCS

- Phòng chống tai nạn, thương tích trong trường học.

- Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam (20/10)

4

Tháng 10

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

Ngoài trời hoặc lớp học

 

3

Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo

- Thi đua dạy tốt, học tốt

- Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

4

Tháng 11

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

Ngoài trời hoặc lớp học

 

4

Chủ điểm 4: Uống nước nhớ nguồn

- Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

- Bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo

4

Tháng 12

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

Ngoài trời hoặc lớp học

 

5

Chủ điểm 5: Chào xuân yêu thương

- Ngày Tết quê em

- Hoạt động thiện nguyện

- Sơ kết HK I

4

Tháng 01

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

Ngoài trời hoặc lớp học

 

6

Chủ điểm 6: Mừng Đảng, mừng Xuân

- Vui Tết an toàn (cam kết an toàn giao thông, cấm đốt pháo…).

- Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

3

Tháng 02

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

Ngoài trời hoặc lớp học

 

7

Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn

- Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

- Chào mừng ngày 26/3

4

Tháng 03

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

Ngoài trời hoặc lớp học

 

8

Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

- Cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em

4

Tháng 04

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

Ngoài trời hoặc lớp học

Có thể kết hợp với quỹ thời gian dự trữ của nhà trường tổ chức cho HS tham quan thực tế tại địa phương.

9

Chủ điểm 9: Nhớ về Bác

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động

- Tổng kết năm học

4

Tháng 05

Loa đài, máy tính, máy chiếu, trang phục…

Ngoài trời hoặc lớp học

 

B. Sinh hoạt lớp theo chủ điểm (35 tiết)

STT

Hoạt động/Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú

Chủ điểm 1: Xây dựng truyền thống nhà trường

1

- Xây dựng tổ chức lớp học

1

Tuần 1

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

2

- Tìm hiểu nhiệm vụ chính của năm học, xây dựng nội quy lớp học

1

Tuần 2

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

3

- Trung thu cho em

1

Tuần 3

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

4

- Tìm hiểu về thói quen tốt của bạn, của em

1

Tuần 4

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi

5

- Trao đổi kinh nghiệm học tập cùng bạn và giúp bạn cùng tiến

1

Tuần 5

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

6

- Hát bài hát ca ngợi phụ nữ

1

Tuần 6

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

7

- Làm quà tặng bà, tặng mẹ

1

Tuần 7

Loa đài, máy tính, máy chiếu, giấy màu, keo dính,…

Lớp học

 

8

- Thực hành phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

1

Tuần 8

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

Chủ điểm 3: Tôn sư trọng đạo

9

- Xây dựng đôi bạn cùng tiến

1

Tuần 9

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

10

- Sơ kết giữa kì I

1

Tuần 10

Loa đài, máy tính, máy chiếu

Lớp học

 

11

- Tri ân thầy cô giáo

1

Tuần 11

Loa đài, máy tính, máy chiếu

Lớp học

 

12

- Kể về thầy cô giáo cũ

1

Tuần 12

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

Chủ điểm 4: Uống nước nhớ nguồn

13

- Chia sẻ truyền thống yêu nước của gia đình em

1

Tuần 13

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

14

- Thực hiện nền nếp theo gương chú bộ đội

1

Tuần 14

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

15

- Xây dựng gia đình văn hóa

1

Tuần 15

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

16

- Tự hào về gia đình em

1

Tuần 16

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

Chủ điểm 5: Chào xuân yêu thương

17

- Trang trí lớp đón Tết

1

Tuần 17

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

18

- Sơ kết học kì I

1

Tuần 18

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

Chủ điểm 6: Mừng Đảng, mừng Xuân

19

- Cùng bạn tham gia trang trí lớp học chào xuân

1

Tuần 19

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

20

- Ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội

1

Tuần 20

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

21

- Hát mừng Đảng, mừng Xuân

1

Tuần 21

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

22

- Thảo luận về cách vui Tết an toàn

1

Tuần 22

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

Chủ điểm 7: Tiến bước lên Đoàn

23

- Hát về người phụ nữ Việt Nam

1

Tuần 23

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

24

- Giới thiệu về cuốn sách mà em yêu thích

1

Tuần 24

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

25

- Tìm hiểu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

1

Tuần 25

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

26

- Sơ kết giữa kì II

1

Tuần 26

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

Chủ điểm 8: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

27

- Du lịch danh lam thắng cảnh của địa phương qua màn ảnh nhỏ

1

Tuần 27

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

28

- Em đã làm gì để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

1

Tuần 28

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

29

- Cuộc thi “Giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên quê em”

1

Tuần 29

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

30

- Hát các bài hát về môi trường xanh

1

Tuần 30

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

Chủ điểm 9: Nhớ về Bác

31

- Kể cho nhau nghe những mẩu chuyện về Bác

1

Tuần 31

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

32

- Tự hào là đội viên

1

Tuần 32

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

33

- Học tập và làm theo lời Bác

1

Tuần 33

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

34

- Tổng kết cuối năm

1

Tuần 34

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

35

- Chuẩn bị vào hè

1

Tuần 35

Loa đài, máy tính, máy chiếu,

Lớp học

 

C. Hoạt động giáo dục theo chủ đề (35 tiết)

STT

Hoạt động/Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú

1

Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen.

4

Tuần 1; 2; 3; 4

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

2

Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ.

4

Tuần 5; 6; 7; 8

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

3

Kiểm tra giữa kì I

1

Tuần 9

 

Lớp học

 

4

Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

4

Tuần 10; 11; 12; 13

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

5

Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

3

Tuần 14; 15; 16

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

6

Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch.

3

Tuần 17; 19

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

7

Kiểm tra cuối kì I

1

Tuần 18

 

Lớp học

 

8

Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng.

4

Tuần 20; 21; 22; 23

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

9

Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

3

Tuần 24; 25; 26

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

10

Kiểm tra giữa kì II

1

Tuần 27

 

Lớp học

 

11

Chủ đề 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương.

3

Tuần 28; 29; 30

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

12

Chủ đề 9. Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động.

3

Tuần 31; 32; 33

Tranh, ảnh về chủ đề

Lớp học

 

13

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 34

 

Lớp học

 

14

Tạm biệt lớp 7.

1

Tuần 35

 

Lớp học

 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):

.....................................................................................

....................................................................................

…., ngày ...tháng ... năm 20…

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

 

…., ngày ...tháng ... năm 20…

TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT

 

 

…., ngày ...tháng ... năm 20…

GIÁO VIÊN LÀM KẾ HOẠCH

2. Kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 2345

Trên đây là nội dung chi tiết của Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2022 - 2023. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 15.428
Sắp xếp theo

Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm