Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG TH............
TỔ 4+5
Số: …../KHTCM
CỘNG A HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
........, ngày ...... tháng.....năm 2020
KẾ HOẠCH
SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
NĂM HỌC 2020 - 2021
Thực hiện Công văn.............................. của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện ........... về
việc Hướng dẫn các trường tiểu học xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo Công
văn..........., thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học........, Tổ 4+5 xây
dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học năm học 2020 -
2021 như sau :
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
I. Tình hình đội ngũ số lượng học sinh:
1. Tình hình đội ngũ GV:
Tổng số giáo viên trong tổ: ..... - Nữ:.......
Trong đó:
- GV trực tiếp chủ nhiệm: ......
- GV Tin, Thể dục: ......
- Ban giám hiệu:......
Tỉ lệ GV đạt trên chuẩn: .......
Trong đó:
- Số GV trình độ trên chuẩn (CĐSP): ..... Tỉ lệ:.....%;
(ĐHSP): ....... Tỉ lệ: ......%;
- Đảng viên Đảng CSVN: ...... Tỉ lệ: .....%
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2. Số lượng học sinh:
* Khối 4: ....... nữ chia thành ..... lớp. Trong đó: HSKT:......
* Khối 5: ...... nữ chia thành ..... lớp.
II. Những thuận lợi khó khăn:
1.Thuận lợi:
- Hoạt động của Tổ được sự quan tâm, giúp đỡ tạo mọi điều kiện của BGH. Giáo viên đều
được tham gia các lớp tập huấn do trường ngành tổ chức;
- Đội ngũ giáo viên trong tổ đoàn kết, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tập
thể, phấn đấu lợi ích chung.
2. Khó khăn:
- Nề nếp sinh hoạt chuyên theo cách truyền thống một thời gian i nên việc thay đổi cách
SHCM theo NCBH cần phải thời gian.
- GV được phân công dạy minh hoạ do chưa quen và chưa thực sự nắm ý nghĩa của
SHCM theo NCBH, chưa tự tin nên GV muốn dạy trước bài học, chuẩn bị sẵn câu trả lời
cho HS từ đó việc tổ chức SHCM theo NCBH thể mang tính “trình diễn” không đạt mục
tiêu như mong muốn.
- Một số giáo viên dự giờ nhận thức chưa sâu sắc về SHCM theo NCBH nên việc góp ý kiến
xây dựng kế hoạch bài học, cũng như góp ý xây dựng sau tiết học minh hoạ chưa tích cực.
- Số ợng giáo viên tổ không nhiều nhưng phụ trách chuyên môn nhiều lớp, nhiều môn
học khác nhau n việc nghiên cứu không tập trung được nhiều ý kiến chuyên sâu.
- Phòng học không đủ rộng để bố trí cho GV dự ngồi 2 bên lớp học hoặc phía trước học sinh.
B. MỤC TIÊU:
- Đảm bảo cho tất cả học sinh hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên
quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh khó khăn về học.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
- Tạo hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, năng phạm phát
huy khả ng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, thuật dạy học thông qua việc
dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ khi dự giờ.
- Nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.
- Góp phần m thay đổi văn a ứng x trong nhà trường. Tạo môi trường làm việc, dạy
học, học tập dân chủ, thân thiện cho tất cả mọi người.
C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VÀ HỒ SƠ:
I. Thời gian, môn học số bài học thực hiện:
- Đầu năm học, họp tổ chuyên môn dự kiến chọn môn học cần nghiên cứu, chọn thời gian,
phân công giáo viên phụ trách chính như sau:
STT
Thời gian
Nội dung sinh hoạt
Nội dung
1
Tháng 9,1
Vận dụng phương pháp, k
thuật dạy học, đánh giá
thường xuyên học sinh tiểu
học theo Thông 22
- Tổ chức tiết dạy
minh họa
- Thảo luận, góp ý
- Vận dụng thực tiễn
- Sơ kết, rút kinh
nghiệm
2
Tháng 10,2
Vận dụng phương pháp, k
thuật dạy học, đánh giá
thường xuyên học sinh tiểu
học theo Thông 22.
- Tổ chức tiết dạy
minh họa
- Thảo luận, góp ý
- Vận dụng thực tiễn
- Sơ kết, rút kinh

Mẫu kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học năm học mới, giúp các thầy cô lên kế hoạch từng tháng cho công tác chuyên môn của mình.

Trên đây là nội dung chi tiết của Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
5 19.201
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm