Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức

Bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2019

Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác mới nhất 2019 dành cho công chức là bản kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của mỗi cá nhân trong năm từ phẩm chất đạo đức lối sống chính trị đến nghiệp vụ chuyên môn. Mời bạn tải mẫu Bản tự kiểm điểm dành cho cán bộ công chức, viên chức cuối năm 2019 này về để biết cách viết bản tự đánh giá, xếp loại bản thân với các ưu và nhược điểm tự nêu ra.

Ngày 18/10/2019 Ban chấp hành trung ương đã ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Đây là hướng dẫn mới nhất về đánh giá phân loại Đảng viên năm 2019. Đối với những công chức, viên chức là Đảng viên việc đánh giá kiểm điểm cuối năm sẽ được thực hiện theo hướng dẫn này. Đối với Đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cần đi sâu làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân. Để nắm rõ về hướng dẫn đánh giá phân loại Đảng viên 2019 mời các bạn tham khảo thêm tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW:

Nội dung cụ thể của Mẫu bản kiểm điểm cá nhân - Bản kiểm điểm dành cho công chức:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------***-------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.......

Kính gửi:.............................................................

Tên tôi là:.....................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................

Đơn vị công tác:............................................................................................................

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

- Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của............................ đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong........................

- Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

- Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

- Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của..........................................

- Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

- Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:..........................................

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

................., ngày....tháng ....năm...........
Người viết

Hình ảnh bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên:

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức 2016
Bản kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2019

Ngày 24 tháng 9 năm 2018 Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 16/HD-BTCTW về hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Mục đích nhằm kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đánh giá bài viết
72 371.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm