Tờ khai Đăng ký thất nghiệp

7 35.922

Tờ khai Đăng ký thất nghiệp

Tờ khai Đăng ký thất nghiệp là giấy tờ đầu tiên cần thiết đầu tiên trong bộ hồ sơ làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành theo Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH. Tuy rằng Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp nhưng thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp vẫn được sử dụng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng

Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký thất nghiệp: 

Tờ khai Đăng ký thất nghiệp
Mẫu đăng ký thất nghiệp

MẪU SỐ 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố……................

Tên tôi là: ............................................. sinh ngày ............ tháng ….năm....................................

Giới tính:...................................................................................................................................

Số CMND ..................................................................... Ngày cấp ......../........../........................

Nơi cấp.....................................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: .................................................. , số tài khoản..........................................

tại ngân hàng:................................., mã số thuế:................., địa chỉ Email (nếu có):.....................

Hiện cư trú tại: ...........................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): ........................................................................

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:.........................................................................................

Trình độ đào tạo: ........................................................................................................................

Ngành nghề đào tạo:....................................................................................................................

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: .................................

..................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ..................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày…. tháng …. năm ……

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:………. tháng.

Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

 

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
7 35.922
Bảo hiểm Xem thêm