Mẫu lý lịch của người xin kết nạp Đảng số 2-KNĐ

21 139.095

Mẫu lý lịch của người xin kết nạp Đảng số 2-KNĐ

Mẫu lý lịch xin vào Đảng hay mẫu lý lịch Đảng viên là một tờ khai chi tiết về tiểu sử bản thân, quá trình hoạt động của người muốn gia nhập Đảng, các cá nhân liên quan mật thiết với cá nhân người muốn xin gia nhập Đảng như là vợ chồng, anh chị em, ông bà... Lý lịch Đảng viên là giấy tờ không thể thiếu khi muốn được kết nạp, tham gia đứng vào hàng ngũ Đảng. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu lý lịch của người xin kết nạp Đảng tại đây.

Hướng dẫn tờ khai lý lịch đối với người xin vào Đảng

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Đơn xin vào Đảng

Mẫu lý lịch người xin vào Đảng cơ bản như sau:

Mẫu lý lịch của người xin kết nạp Đảng số 2-KNĐ
Sơ yếu lý lịch của người xin vào Đảng

Nội dung cụ thể của mẫu Sơ yếu lý lịch của người xin vào Đảng được trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây để các bạn tham khảo, nghiên cứu cũng như nắm được nội dung chi tiết và chắc chắn nhất.

                                          Mẫu 2-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:.....................................................................................................

Họ và tên khai sinh:........................................................................................................

Quê quán:......................................................................................................................

Số lý lịch:......................................................................................................................

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

01. Họ và tên đang dùng:............................................................................. 02. Nam, Nữ

03. Họ và tên khai sinh:....................................................................................................

04. Bí danh:.....................................................................................................................

05. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................

06. Nơi sinh:....................................................................................................................

07. Quê quán:...................................................................................................................

08. Nơi cư trú:..................................................................................................................

- Nơi thường trú:...............................................................................................................

- Nơi tạm trú:....................................................................................................................

09. Dân tộc: ......................... 10. Tôn giáo:........................................................................

11. Nghề nghiệp hiện nay:...................................................................................................

12. Trình độ hiện nay:.........................................................................................................

- Giáo dục phổ thông:.........................................................................................................

- Giáo dục nghề nghiệp:......................................................................................................

- Giáo dục đại học và sau đại học:.......................................................................................

- Học hàm:.................................... Lý luận chính trị:...........................................................

- Ngoại ngữ: ...................................................Tin học:.......................................................

- Tiếng dân tộc thiểu số:......................................................................................................

13. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: ................................................................................

14. Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):.........................................................

15. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):.................................................

16. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):.............................................................

1)......................................................................................................................................

2).......................................................................................................................................

17. LỊCH SỬ BẢN THÂN

..........................................................................................................................................

18. NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐàQUA

Từ tháng năm 
đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

     

19. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

..........................................................................................................................................

20. NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐàQUA

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Hình thức học

Từ tháng năm 

đến tháng năm

Văn bằng 

chứng chỉ

       

21. ĐI NƯỚC NGOÀI

Từ tháng năm 

đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào

     

22. KHEN THƯỞNG

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

     

23. KỶ LUẬT

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

     

24. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha đẻ:................................................... , năm sinh:...............................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi cư trú:...................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................

Hoàn cảnh kinh tế:........................................................................................................

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:.................................................................................

2. Mẹ đẻ:.................................................... , năm sinh:................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi cư trú:...................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................

Hoàn cảnh kinh tế:........................................................................................................

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:.................................................................................

3. Anh chị em ruột: (khai rõ như Cha, Mẹ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ)

- Anh:...........................................................................................................................

- Chị:............................................................................................................................

- Em:............................................................................................................................

4. Ông, Bà Nội:

- Ông Nội:.............................................. Năm sinh:........................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................

Lịch sử chính trị:.............................................................................................................

- Bà Nội:................................................ Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:.....................................................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................

Lịch sử chính trị:............................................................................................................

5. Ông, Bà Ngoại:

- Ông Ngoại:......................................... Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Lịch sử chính trị:...........................................................................................................

- Bà Ngoại:........................................... Năm sinh:.........................................................

Nơi cư trú:....................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................

Lịch sử chính trị:...........................................................................................................

6. Bên Vợ/Chồng: (bao gồm Cha, Mẹ, Anh em ruột của vợ/chồng; Vợ/chồng và các con, các mục khai giống như Cha, Mẹ đẻ)

25. TỰ NHẬN XÉT

(Ghi những ưu điểm, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào)

.....................................................................................................................................

26. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.

                  ............, ngày.........tháng........năm............
  Ký tên
(Ghi rõ họ và tên)
Đánh giá bài viết
21 139.095
Thủ tục hành chính Xem thêm