Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên

Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên

BIÊN BẢN HỌP XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN................................................................
Ban Chấp hành Chi đoàn...................................


Ngày ......... tháng ........ năm ............

BIÊN BẢN HỌP XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Thời gian:...............................................................................................................................

Địa điểm:...............................................................................................................................

Hiện diện:............................................................Đoàn viên/tổng số đoàn viên của chi đoàn

Chủ trì: Đ/c............................................................................................................................

Chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp anh (chị)........................................................................

Đồng chí giới thiệu là:...................................................................... đã đọc lời giới thiệu và bảo đảm. Chi đoàn thảo luận và nhận thấy: (nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của Đoàn viên).

Sau khi thảo luận, chi đoàn đã tiến hành biểu quyết với ................ ý kiến (tỷ lệ ................) đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ
...........................................
CHỦ TỌA
............................................
Đánh giá bài viết
2 7.820
Sắp xếp theo
    Thủ tục hành chính Xem thêm