Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi được sử dụng khi sinh viên không thể tham gia dự thi kết thúc học phần cùng lớp mình tham gia học, phải chuyển sang thi ghép cùng lớp học phần khác trong cùng kỳ. Sau khi làm đơn xong, sinh viên phải nộp cho phòng Quản lý đào tạo tối thiểu 5 ngày trước ngày thi, các trường hợp xin chuyển lịch thi phải được Phòng Quản lý đào tạo xem xét và cho phép, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Nội dung cơ bản của đơn xin chuyển lịch thi như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

Phiếu số 1:
Nộp tại P.QLĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày ...... tháng ..... năm .....

ĐƠN XIN CHUYỂN LỊCH THI

Kính gửi: - Phòng Quản lý Đào tạo

- Thầy/Cô.................., giảng dạy học phần........

Tên em là:........................................................... Mã sinh viên:.......................................

Lớp hành chính:................................... Khóa:.................... Điện thoại:.............................

Kính đề nghị các Thầy/ Cô xem xét cho phép em được chuyển lịch thi:

Học phần Lớp tín chỉ Học kỳ Năm học Ngày thi Phòng thi Giờ thi
             

Sang thi cùng:

Học phần Lớp tín chỉ Học kỳ Năm học Ngày thi Phòng thi Giờ thi
             

Lý do:..............................................................................................................................

Minh chứng kèm theo:......................................................................................................

Em xin cam đoan lý do nêu trên là đúng sự thật. Em xin chân thành cảm ơn.

Ý KIẾN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGƯỜI LÀM ĐƠN

* GHI CHÚ:

- SV điền đầy đủ thông tin theo mẫu, gửi đến Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày thi chậm nhất 03 ngày, vào các ngày tiếp SV.

- Sinh viên giữ bản gốc Phiếu số 2 và nộp bản photo Phiếu số 2 cho GV giảng dạy lớp tín chỉ ban đầu để theo dõi. GV giảng dạy lớp tín chỉ ban đầu có trách nhiệm hoàn thành điểm chuyên cần và điểm kiểm tra giữa kỳ cho SV theo lớp tín chỉ.

Đánh giá bài viết
1 8.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm