Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên

Mẫu đơn xin thành lập chi đoàn thanh niên

Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên để gửi lên cấp trên xin được thành lập Chi đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đảm bảo quyền lợi chế độ cho các đồng chí đoàn viên. Mời các bạn tham khảo mẫu tờ trình sau đây.

1. Hướng dẫn thành lập chi đoàn

1- Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi.
Chi đoàn sinh hoạt định kỳ 01 tháng 01 lần.

Chi đoàn trên địa bàn dân cư ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, ở các đơn vị mà đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi công tác khỏi địa bàn, cơ quan được Đoàn cấp trên xác nhận thì 03 tháng sinh hoạt ít nhất 01 lần.

2- Các loại hình chi đoàn có tính chất đặc thù

- Chi đoàn được thành lập trong các đội hình thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, các đội hình lao động trẻ, các đơn vị, tổ, đội, nhóm công tác, hợp tác xã v.v… có thời gian từ 6 tháng trở lên có thể trực thuộc Đoàn cấp trên trực tiếp nơi lập ra chi đoàn đó hoặc trực thuộc Đoàn cơ sở nơi các chi đoàn đó hoạt động.

- Trong các khu tập thể, khu nhà trọ của công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy, xí nghiệp v.v… chưa có tổ chức Đoàn thì Đoàn xã, phường, thị trấn nơi đó tiến hành thành lập các chi đoàn trực thuộc. Các chi đoàn này sẽ là hạt nhân để tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại các đơn vị đó.

- Việc thành lập chi đoàn ở những nơi đào tạo theo tín chỉ do Ban Chấp hành Đoàn trường căn cứ điều kiện cụ thể quyết định cho phù hợp.

- Đối với những đơn vị có liên kết đào tạo, đoàn viên sinh hoạt và chịu sự quản lý của chi đoàn, Đoàn trường nơi đoàn viên học tập.

2. Nội dung của Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên

PHÒNG GD&ĐT……….

TRƯỜNG………..

Số: /TTr-PTDTBTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….………, ngày……. tháng…… năm…..

TỜ TRÌNH
Về việc thành lập Chi đoàn thanh niên

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số ……….. ngày….tháng…..năm…..của trường PTDTBT Thái Thịnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học……….

Xét đề nghị của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng t rường ……….,

Trường………trình bày nội dung sau:

Hiện nay Trường…………có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là: …..đ/c. Trong đó giáo viên, nhân viên trong độ tuổi đoàn là: …..đ/c.

Nhằm đảm bảo quyền lợi chế độ cho các đồng chí đoàn viên, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên được đóng góp công sức của mình tham gia thực hiện các phong trào do tổ chức đoàn các cấp phát động.

Nhằm phát huy vai trò, tính tích cực, sáng tạo của người đoàn viên trong sự nghiệp giáo dục, ươm trồng những mầm non tương lai của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Thể theo nguyện vọng của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các đồng chí trong độ tuổi đoàn thanh niên của Trường …………. Ban giám hiệu Trường………..trình Ban thường vụ đoàn xã và tổ chức đoàn cấp trên quan tâm, xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ để Trường…………được thành lập Chi đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

Ban giám hiệu nhà trường rất mong sự quan tâm giúp đỡ của Ban thường vụ đoàn xã để Trường ………… sớm được thành lập Chi đoàn./.

Nơi nhận:

- Đoàn TN xã………;

- Lưu: VT, HĐTĐG.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên

Tờ trình đề nghị thành lập chi đoàn thanh niên

Đánh giá bài viết
1 5.966
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ tục hành chính Xem thêm