Mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp lớp được VnDoc tổng hợp và đăng tải có nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham gia, nội dung về mặt mạnh mặt yếu của học sinh cũng như đề xuất của phụ huynh. Mời quý thầy cô Tải Mẫu biên bản họp lớp mới nhất dưới đây để hoàn thành buổi họp phụ huynh thành công.

Biên bản họp lớp là gì?

Biên bản họp lớp là một loại mẫu ghi nhận lại một cuộc họp trong phạm vi một lớp học, trong cuộc họp đó có thể bao gồm cô giáo, phụ huynh và học sinh, theo đó trong biên bản họp lớp sẽ ghi lại nội dung về cuộc họp, thời gian, người tham gia, nơi họp, kết quả của cuộc họp.

Nội dung của biên bản họp lớp

Tùy thuộc vào cuộc họp lớp thảo luận về nội dung gì? hay thành phần tham dự gồm những chủ thể nào? Mà biên bản họp lớp sẽ có những nội dung cụ thể và chi tiết khác nhau. Tuy nhiên, xét về cấu trúc cơ bản của biểu mẫu biên bản họp lớp thì cần phải thể hiện các nội dung như sau:

– Phần quốc hiệu và tiêu ngữ viết chữ in hoa đậm trên cùng giữa trang giấy

– Tên biên bản: biên bản họp lớp

– Ngày tháng năm diễn ra cuộc họp lớp, tại địa điểm nào? (tại lớp…., trường….), thực hiện mở cuộc họp nhằm mục đích gì?

– Thành phần tham dự:

+ Thầy cô giáo gồm: thầy (cô) chủ nhiệm, phụ trách,…..

+ Chủ trì cuộc họp là ai? – có chức vụ gì trong lớp?

+ Thư ký cuộc họp: ………………

+ Tổng sỹ số trong lớp là bao nhiêu? Số người vắng mặt?, số người có mặt?

– Nội dung của cuộc họp

Tùy vào mục đích cuộc họp mà có nội dung cụ thể khác nhau:

Ví dụ 1: Họp xét kỷ luật: nêu lỗi của học sinh, ý kiến của học sinh trong lớp, ý kiến của học sinh vi phạm, hình thức kỷ luật được đưa ra?

Ví dụ 2: Họp bình bầu lớp trưởng: Đưa ra các học sinh tiêu biểu gương mẫu, biểu quyết, ý kiến của học sinh được nhận nhiều số phiếu nhất?, ý kiến của giáo viên chủ nhiệm?,….

– Đề xuất, kiến nghị

+ Đưa ra các giải pháp, rút kinh nghiệm bài học,…..

+ ………………………………………………..

– Thời gian họp kết thúc vào thời gian giờ, phút, ngày nào?

Số biên bản được in? bản và có giá trị ngang nhau.

– Chữ ký của chủ trì, thư ký, giáo viên chủ nhiệm. Riêng đối với giáo viên chủ nhiệm sẽ nêu ra ý kiến cuối cùng dựa vào cuộc họp.

Mẫu biên bản họp lớp số 1

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Số … /ĐHKTL-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày … Tháng … Năm …

BIÊN BẢN HỌP LỚP

V/v đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Học kỳ: …… - Năm học: ……

1. Thời gian – Địa điểm:

Thời gian:

Địa điểm:

2. Các thành phần có mặt (ghi rõ họ tên và chức vụ)

- Cố vấn học tập:

- Lớp trưởng/Bí thư:

- Thư ký:

- Số sinh viên tham dự:

- Vắng mặt:

- Lý do:

3. Nội dung cuộc họp: Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp.

4. Những trường hợp thay đổi điểm:

STT

MSSV

HỌ TÊN

ĐRL SV TỰ ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM DO BCS ĐÁNH GIÁ

LÝ DO THAY ĐỔI

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kết quả:

Tập thể lớp đã nhất trí và thông qua kết quả đánh giá ĐRL sinh viên như sau:

 • Tổng số sinh viên lớp: ……….. sinh viên
 • Tổng số sinh viên tham gia đánh giá: ……….. sinh viên
 • Tổng số sinh viên không tham gia đánh giá: ……… sinh viên
  • Trong đó: ……… sinh viên do BCS đánh giá xếp loại vì vắng mặt.
  • Trong đó: ……… SV nghỉ luôn; ……… SV bảo lưu; ……… SV chuyển lớp
 • Xếp loại:Loại xuất sắc: sinh viên Tỉ lệ: ……… %
  • Loại tốt: sinh viên Tỉ lệ: ……… %
  • Loại khá: sinh viên Tỉ lệ: ……… %
  • Loại trung bình khá: sinh viên Tỉ lệ: ……… %
  • Loại trung bình: sinh viên Tỉ lệ: ……… %
  • Loại yếu: sinh viên Tỉ lệ: ……… %
  • Loại kém: sinh viên Tỉ lệ: ……… %
BAN CÁN SỰ LỚP BÍ THƯ CHI ĐOÀN CHI HỘI TRƯỞNG CỐ VẤN HỌC TẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp lớp số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..

Tại phòng ……………..

Lớp …… Trường……………………………………………………………

Tổ chức họp lớp để triển khai một số công việc nhằm phục vụ cho năm học ……..

I. Thành phần tham dự:

1. Thầy …………– Phụ trách môn Tiện kim loại của Trung tâm

2. Chủ trì cuộc họp:………………………………………Là lớp trưởng

3. Thư ký cuộc họp:……………………………………………………

4. Sĩ số học sinh của lớp:… bạn; có mặt……..bạn; Vắng mặt………. bạn

II. Nội dung:

1) Mặt mạnh (thực hiện quy chế, nội quy; những hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả; cá nhân tiêu biểu)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2) Mặt yếu (vi phạm quy chế, nội quy: đạo đức, tác phong; lối sống, lên lớp, tham gia giao thông; khi thi, kiểm tra; số học sinh hay bỏ học)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

III. Ý kiến góp ý:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

IV. Đề xuất kiến nghị:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ….. phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Chủ trì

(ký ghi rõ họ tên)

Thư ký

(ký ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp lớp số 3

Mẫu biên bản họp lớp

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp lớp như sau:

Trường ..............................

Lớp: ...............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: ...... giờ, ngày.....tháng....năm.....

- Địa điểm: .................................................................................................................

2. Thành phần tham dự:

- Cô giáo: ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: ...................................................................................................................

- Thư ký: ....................................................................................................................

4. Nội dung cuộc họp.

...................................................................................................................................

5. Diễn biến cuộc họp

...................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào lúc ..... giờ cùng ngày.

Thư ký Chủ tọa

Tại thư mục giáo dục đào tạo thuộc biểu mẫu của hệ thống VnDoc.com, luôn cập nhật các tài liệu tham khảo mới nhất được ban hành, bổ sung liên tục và làm mới các biểu mẫu, tài liệu đã có. Mời thầy cô cùng theo dõi.

Đánh giá bài viết
84 36.839
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm