Đơn đề nghị mẫu D01-TS

Mẫu đơn đề nghị mẫu D01-TS

Mẫu đơn đề nghị mẫu D01-TS được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Mẫu đơn đề nghị này dành cho các đối tượng muốn thay đổi, điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH, thẻ BHYT, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu... Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị mẫu D01-TS tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Đơn đề nghị xét tiếp tục học

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Mời các bạn tham khảo bản text mẫu đơn đề nghị D01-TS

Mẫu đơn đề nghị D01-TS

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị mẫu D01-TS như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội......................................

- Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):................................................................................

- Mã số quản lý:.............................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ......../......../.........., Giới tính:......................................................

- CMT số:................................, nơi cấp:..................., ngày cấp: ...../...../........................

- Đơn vị:........................................................................................................................

Nội dung:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Lý do:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

................, ngày ..... tháng ..... năm ........

Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
64 246.839
Việc làm - Nhân sự Xem thêm