Mẫu giấy mời dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc

BCT…………………..

Số:……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….… ngày …. tháng … năm 20…

 

GIẤY MỜI

Kính gửi:……………………………………………………………………….. …….............

………………………………………………………………………………...............

Căn cứ Hướng dẫn số ……………………. ngày ….. tháng …. năm 20… của Ban Thường trực UBMTTQ xã…………. về việc Tổ chức các hoạt động nhân ngày truyền thống MTTQ và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 20…... Thực hiện Nghị quyết tháng …. của Chi bộ thôn ………….., Ban công tác mặt trận cùng với Ban quản lý thôn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 20….

Thành phần:

- TT Đảng ủy, TTHĐND, TTUBND, UBMTTQ;

- Các đoàn thể trong thôn;

- Con em trong thôn đang học tập và công tác ở xa;

- Công ty TNHH……………………;

- Trưởng các cụm dân cư trong thôn;

- Toàn thể nhân dân trong thôn.

Thời gian: Từ …. giờ …., ngày … tháng …. năm 20….

Địa điểm: Nhà văn hóa ………………………………..

Trân trọng kính mời đại biểu thu xếp thời gian về dự để Ngày hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu.T/M

BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

TRƯỞNG BAN

 

Đánh giá bài viết
6 7.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm