Liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Đoàn kết dân tộc đã trở thành một động lực to lớn để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm để tồn tại và phát triển bền vững. Để có thể liên hệ trách nhiệm bản thân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây:

1. Khái quát về vị trí và vai trò của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc chính là một yếu tố kế hoạch bảo vệ được thành công xuất sắc của cách mạng

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là một tư tưởng cơ bản và đồng nhất luôn xuyên suốt trong tiến trình cách mạng của nước ta .

Đoàn kết dân tộc chính là chiến lược để tập hợp mọi lực lượng nhằm tạo thành sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh cách mạng để giành thắng lợi, giành độc lập dân tộc.

Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc luôn được quán triệt trong mọi chủ trương, trong đường lối và chủ trương của Đảng, là lực lượng chỉ huy duy nhất của cách mạng nước ta .

Trong những cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa thì ý thức đại đoàn kết dân tộc luôn được coi là tiềm năng số 1. Đây là sự nghiệp của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng .

Đảng sẽ có vai trò tập hợp hướng dẫn quần chúng, chuyển những yên cầu khách quan tự phát của quần chúng thành những yên cầu tự giác, thành sức mạnh trong cuộc đấu tranh cách mạng.

Như vậy có thể thấy được rằng tinh thần đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cách mạng nước, ở nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ nêu tư tưởng của Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc và liên hệ bản thân về đại đoàn kết dân tộc.

2. Ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng, đây cũng chính là một tư tưởng cơ bản, nhất quán xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Đây chính là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được để hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh với kẻ thù dân tộc, với giai cấp.

Trong từng thời kỳ, trong từng giai đoạn cách mạng có thể và cần thiết thì sẽ phải điều chỉnh chính sách, phương pháp tập hợp để phù hợp với những đối tượng khác nhau nhưng tinh thần đại đoàn kết dân tộc phải luôn được nhận thức là một vấn đề sống còn của cách mạng.

Đoàn kết dân tộc là một tư tưởng lớn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng của nước ta. Tư tưởng này được tập trung ở những nội dung như: đoàn kết chính là bài học hàng đầu, có tính chiến lược và quyết định mọi thành công. Thực hiện việc đoàn kết phải có nguyên tắc và vì mục tiêu và lợi ích chung.

Từ đó có thể thấy rằng tinh thần đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc ta. Thực hiện việc xây dựng đại đoàn kết của dân tộc không chỉ là trách nhiệm của Đảng, là trách nhiệm của nhà nước mà thực hiện đoàn kết dân tộc còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, nội dung tiếp theo sẽ liên hệ bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

3. Trách nhiệm bản thân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Phương hướng của bản thân trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

- Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hòa nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người Đảng viên.

- Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc nghề nghiệp. Luôn tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường cũng như của Ngành. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

+ Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Tôi luôn cập nhật thông tin trên mọi thông tin đại chúng để chắt lọc, tìm kiếm những tấm gương đạo đức tốt để học hỏi.

+ Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm ….

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết cơ quan đơn vị. Luôn nêu gương trước đảng viên quần chúng. Nêu cao ý thức trách nhiệm công việc.

- Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn gây mất đoàn kết nội bộ.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm như đôi lúc làm việc còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Và tinh thần làm việc đôi lúc chưa thật sự sâu sát, tỉ mỉ. Làm việc còn nhiều lúc hình thức chưa lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp. Trong công tác chuyên môn nhiều lúc phê bình đồng nghiệp còn nóng nảy, gay gắt chưa khéo léo.

Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh:

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, phải luôn nêu gương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường.

Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động, tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình, bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của bản thân. Luôn nêu gương trước đồng nghiệp, học sinh. Tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của Đảng, của nhà nước đến quần chúng nhân dân. Không ngừng tự học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Chống các biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức. Luôn tu dưỡng đạo đức phẩm chất nhà giáo, không ngừng tự học suốt đời.

4. Liên hệ bản thân về vấn đề đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện đại đoàn kết dân tộc là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và của mỗi cá nhân, ở nội dung này sẽ liên hệ bản thân về đại đoàn kết dân tộc.

Mỗi cá thể cần phải luôn phấn đấu, tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương của quản trị Hồ Chí Minh

Luôn nỗ lực học tập rèn luyện, triển khai xong tốt những việc làm và trách nhiệm được giao; gương mẫu trong những hoạt động giải trí, tích cực vận dụng phát minh sáng tạo trong việc xử lý việc làm, gương mẫu về mặt đạo đức và giữ vững lập trường.

Tùy theo sức và vị trí của mình bản thân cá thể luôn nâng cao niềm tin cẩn trọng, chống những luận điệu xuyên tạc về Đảng, về quản trị Hồ Chí Minh. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để hoàn toàn có thể thích ứng được với điều kiện kèm theo xã hội mới

Đẩy mạnh công tác làm việc tự học, tự tu dưỡng để nâng cao kỹ năng và kiến thức và trình độ trình độ của bản thân. Thực hiện tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước đến quần chúng nhân dân.

Cần phải có tư tưởng chính trị vững vàng, xác lập phấn đấu vì một tiềm năng chung là hiệu suất cao việc làm, không gây mất đoàn kết trong nội bộ.

Tương trợ, giúp sức lẫn nhau để cùng văn minh, đoàn kết nhưng không có nghĩa là bao che cho khuyết điểm của chiến sỹ đồng nghiệp mà mỗi cá thể cần nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình.

Mỗi cá nhân cần dám nhận những thiếu sót, những khuyết điểm của bản thân, của đồng nghiệp và thẳng thắn góp ý để cùng xây dựng cùng chia sẻ những cái hay cái tốt và loại bỏ dần những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại. Việc góp ý cần phải được thực hiện nghiêm túc, chân thành, đúng nơi đúng lúc.

Đánh giá bài viết
1 13
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lanh chanh
  Lanh chanh

  Mình đang cần, cảm ơn nha

  Thích Phản hồi 5 ngày trước
  • Lê Thị Ngọc Ánh
   Lê Thị Ngọc Ánh

   Bài viết rất hay!

   Thích Phản hồi 5 ngày trước
   • Vợ tui
    Vợ tui

    Hay!

    Thích Phản hồi 5 ngày trước
    Tài liệu Văn hóa và Giải trí Xem thêm