Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học năm 2021 - 2022

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học năm 2021 - 2022 giúp thầy cô tham khảo, dễ dàng xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học chi tiết năm học 2021 - 2022 cho trường mình theo đúng quy định mới ban hành.

Phụ lục 02

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP ...

NĂM HỌC 202… – 202...

A. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu chương trình môn học; nghiên cứu sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt để chọn các nội dung phù hợp thực hiện tích hợp, bổ sung, xây dựng chủ đề dạy học đưa vào kế hoạch dạy học môn học; nghiên cứu kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học, của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền và các quy định khác có liên quan của Hiệu trưởng nhà trường (nếu có).

- Nghiên cứu điều kiện tổ chức dạy học môn học gồm: đội ngũ giáo viên, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, … chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn và các điều kiện đảm bảo khác có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục môn học trong năm học tại nhà trường.

- Tìm hiểu về đặc điểm đối tượng học sinh gồm: các đặc điểm về vùng miền; hoàn cảnh gia đình của học sinh; đặc điểm về chất lượng học tập lớp dưới, học các môn tự chọn, chất lượng học tập các môn học bắt buộc (dựa vào hồ sơ bàn giao chất lượng giáo dục)…

2. Tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ cho giáo viên trong tổ xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện môn học; tổng hợp xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục các môn học theo khối, lớp; tổ chức trao đổi, thảo luận giữa các thành viên tổ chuyên môn về dự thảo kế hoạch; hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch môn học theo khối, lớp.

3. Giáo viên dạy học các môn học chủ động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa và các nội dung liên quan khác lập kế hoạch giáo dục cho môn học mình phụ trách, phù hợp điều kiện thực tiễn; giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp lập kế hoạch giáo dục/thời khóa biểu cho lớp học mình phụ trách theo ngày/tuần/tháng phù hợp với kế hoạch chung của toàn khối, toàn trường; tổng phụ trách đội dự thảo kế hoạch hoạt động, thống nhất với tổ chuyên môn, giáo viên làm công tác chủ nhiệm về hình thức và nội dung tiết Sinh hoạt dưới cờ để thực hiện trong toàn trường.

4. Tổ chuyên môn xác định những chủ đề/bài học có những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung; tổ chức xây dựng kế hoạch môn học, hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục môn học theo kế hoạch; giám sát, kiểm tra, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung điều chỉnh kế hoạch giáo dục môn học trong quá trình thực hiện.

B. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền …)

II. Điều kiện thực hiện các môn học (đội ngũ giáo viên, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, … chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn, đặc điểm đối tượng học sinh,…)

III. Kế hoạch thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục

1. Môn/hoạt động giáo dục …….

STT

Chương trình

Sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Mạch nội dung/Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Tên bài học/Chủ đề học tập

Yêu cầu cần đạt

Tiết học-Thời lượng

- …

- …

2. Môn/hoạt động giáo dục….

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên (Giáo viên phụ trách môn học, giáo viên chủ nhiệm)

2. Tổ trưởng (Khối trưởng)

3. Tổng phụ trách đội.

4. Phó hiệu trưởng.

5. Hiệu trưởng.

Tổ trưởngHiệu trưởng

Ngoài Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học năm 2021 - 2022 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 4.911
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm