Mẫu học bạ mới theo Thông tư 27

Mẫu học bạ mới theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 27 mới ban hành đã đưa ra nội dung hướng dẫn ghi học bạ cùng với Mẫu học bạ mới theo Thông tư 27 giúp các thầy cô chủ động hoàn thành việc đánh giá hiệu quả học tập, năng lực và phẩm chất, suy nghĩ học sinh theo quy định mới nhất.

Mẫu học bạ mới được ban hành kèm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ GD&ĐT có nhiều thay đổi so với mẫu học bạ Tiểu học trước đây.

Mẫu học bạ mới nhất

HỌC BẠ

Họ và tên học sinh: ................................................... Giới tính:......................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................ Dân tộc: ......................... Quốc tịch: …………..

Nơi sinh: .......................................................... Quê quán: .............................................

Nơi ở hiện nay: ..............................................................................................................

Họ và tên cha: ...............................................................................................................

Họ và tên mẹ:.................................................................................................................

Người giám hộ (nếu có):.................................................................................................

  ........., ngày....tháng...năm....
  HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP


Năm học

Lớp

Tên trường

Số đăng bộ
Ngày nhập học/chuyển đến
20…. - 20….        
20…. - 20….        
20…. - 20….        
20…. - 20….        
20…. - 20….        

Họ và tên học sinh………………………………….……... Lớp: .............................

Chiều cao:...…………………………….. Cân nặng: ...…………………………………

Số ngày nghỉ phép: ...…………………….Số ngày nghỉ không phép

1. Các môn học và hoạt động giáo dục

Môn học và hoạt động giáo dục

Mức đạt được

Điểm KT ĐK

Nhận xét

Tiếng Việt    

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Toán    
Ngoại ngữ 1
……………
   
Lịch sử & Địa lý    
Khoa học    
Tin học và Công nghệ    
Đạo đức  Tự nhiên và xã hội  
Giáo dục thể chất  
Nghệ thuật (Âm nhạc)  
Nghệ thuật (Mĩ thuật)  
Hoạt động trải nghiệm  
Tiếng dân tộc  

Trường: ………………………………………………..… Năm học 20…. – 20……..

2. Những phẩm chất chủ yếu

Phẩm chất Mức đạt được Nhận xét
Yêu nước  

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Nhân ái  
Chăm chỉ  
Trung thực  
Trách nhiệm  

3. Những năng lực cốt lõi

3.1. Những năng lực chung

Năng lực Mức đạt được Nhận xét
Tự chủ và tự học  

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Giao tiếp và hợp tác  
Giải quyết vấn đề và sáng tạo  

3.2: Những năng lực đặc thù

Năng lực Mức đạt được Nhận xét
Ngôn ngữ  

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Tính toán  
Khoa học  
Công nghệ  
Tin học  
Thẫm mĩ  
Thể chất  

4. Đánh giá kết quả giáo dục: …………………………………………………………

5. Khen thưởng:…………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

6. Hoàn thành chương trình lớp học/chương trình tiểu học……………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………

 

….ngày …tháng…năm 20….

Xác nhận của Hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/10/2020 và thay thế Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016.

Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục là việc tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp và Học bạ vào các thời điểm theo quy định. Học bạ được nhà trường lưu trữ trong suốt thời gian học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc chuyển trường. Hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ (theo Phụ lục 1 được đính kèm) và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (theo Phụ lục 2 được đính kèm).

Trên đây là nội dung chi tiết của Mẫu học bạ mới theo Thông tư 27. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 9.552
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm