Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất và cách ra ma trận, đề thi theo thông tư 27

Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất cách ra ma trận
đề thi lớp 1 theo thông 27
MỤC LỤC
I. QUAN ĐIỂM VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN
PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
           

                
         
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHẰM
PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC
        
         
    
        
BI. ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
           
              
           
         
    
IV. ĐÁNH GIÁ ĐỊNH
            
    
    
V. SỬ DỤNG KẾT QU ĐÁNH GIÁ H ĐÁNH GIÁ
        
   
             
          
  
VI. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    
      
              
I. QUAN ĐIỂM VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN
PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
           
                    
                  
                  
                  
   
           
                
                 

            
                 
                 
                   
         
                
             
                   
                
               
                 
                 
               
                
               
          
                  
                 
                   
     

Hướng dẫn đánh giá học sinh và cách ra đề thi theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất và cách ra ma trận, đề thi theo thông tư 27 là mẫu tài liệu được VnDoc.com sưu tầm sẽ giúp các thầy cô giáo viên Tiểu học có tài liệu tham khảo khi nhận xét, để đánh giá nhận xét kết quả học tập, năng lực và phẩm chất, ý thức học sinh sau mỗi kỳ học. Ngoài Hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo Thông tư 27 thì còn có cách ra đề thi lớp 1bảng ma trận cho các thầy cô tham khảo.

MỤC LỤC

I. QUAN ĐIỂM VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC

1. Kế thừa Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

2. Đảm bảo phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thông qua một số điểm mới nổi bật được quy định trong Thông tư

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHẰM PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC

1. Mục đích đánh giá học sinh tiểu học

2. Các yêu cầu đánh giá học sinh tiểu học

3. Nội dung đánh giá

4. Phương pháp đánh giá học sinh tiểu học

III. ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

1. Quy định về đánh giá thường xuyên nêu trong Thông tư 27

2. Đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập, rèn luyện của học sinh

3. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh

4. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù

5. Ví dụ minh họa

IV. ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

1. Quy định về đánh giá định kì quy định trong Thông tư 27

2. Đánh giá định kì

3. Ví dụ minh họa

V. SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

1. Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục

2. Hồ sơ đánh giá

3. Xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học

4. Nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học sinh

5. Khen thưởng

VI. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với giáo viên

2. Đối với hiệu trưởng nhà trường

3. Đối với phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo

Ngoài Đánh giá học sinh lớp 1 theo Thông tư 27, các bạn hãy tham khảo thêm các tài liệu khác được quy định tại Thông tư 27:

Trên đây là nội dung chi tiết của Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất và cách ra ma trận, đề thi lớp 1 theo thông tư 27. Tất cả các tài liệu về Thông tư 27 hay Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết cả Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học thay thế Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, hướng dẫn thầy cô thật chi tiết về cách viết học bạ để các thầy cô biết cách nhận xét về tình hình học tập, phẩm chất đưa ra đánh giá học sinh tiểu học một cách chuẩn nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 22:

Đánh giá bài viết
1 11.551
Sắp xếp theo

    Văn bản giáo dục

    Xem thêm