Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo Thông tư 27

1.#Phần#tiêu#đề#
4.#Phần#"Xếp#loại#chất#lượng#giáo#dục",#"Khen#thưởng",#"Hoàn#thành#chương#trình#lớp#học",#"Lên#lớp"#(trong&mẫu&3,&6&và&9 )
5.#Phần#"Ghi#chú"
3.#Phần#"Phẩm#chất#chủ#yếu"#và#"năng#lực#cốt#lõi"
2.#Phần#"Môn#học#và#hoạt#động#giáo#dục"
HƯỚNG DẪN
GHI BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CỦA LỚP
Đánh'dấu'"X"'vào'các'ô'tương'ứng'với'mức'xếp'loại'của'từng'học'sinh'và'đối'với'mỗi'học'sinh'được'khen'thưởng,'hoàn'thành'chương'trình'lớp'học,'lên'lớp.
Ghi'những'lưu'ý'đặc'biệt'(nếu'có).'Chẳng'hạn'như:'học'sinh'thuộc'diện'ưu'tiên;'học'sinh'khuyết'tật;…
Ph lc 2. Bng ghi tng hp kết qu đánh giá giáo dc ca lp
(Kèm theo Thông tư s /2020/TT-BGDĐT ngày tháng năm 2020 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to)
Điền'đủ'thông'tin'vào'chỗ'chấm,'trong'đó'đối'với'mẫu&1,'4&và&7 'cần'ghi'thời'điểm'đánh'giá'giữa'học'kì'I'hay'giữa'học'kì'II.'
-'Đối'với'mẫu&1&và&4:& Trong'cột'tương'ứng'với'từng'môn'học'hoặc'hoạt'động'giáo'dục:'ghi'kí'hiệu'T'nếu'học'sinh'đạt'mức'"Hoàn'thành'tốt",'H'nếu'học'sinh'đạt'mức'"Hoàn'
thành"'hoặc'C'nếu'học'sinh'ở'mức'"Chưa'hoàn'thành".'
+)'Trong'cột'“Mức'đạt'được”'tương'ứng'với'từng'môn'học'hoặc'hoạt'động'giáo'dục:'ghi'kí'hiệu'T'nếu'học'sinh'đạt'mức'"Hoàn'thành'tốt",'H'nếu'học'sinh'đạt'mức'"Hoàn'
thành"'hoặc'C'nếu'học'sinh'ở'mức'"Chưa'hoàn'thành".
+)'Trong'cột'"Điểm'KTĐK"'đối'với'các'môn'có'bài'kiểm'tra'định'kì:'ghi'điểm'số'của'bài'kiểm'tra;'đối'với'học'sinh'được'kiểm'tra'lại,'ghi'điểm'số'của'bài'kiểm'tra'lần'cuối.
Trong'cột'tương'ứng'với'từng'phẩm'chất'chủ'yếu,'năng'lực'cốt'lõi'(năng&lực&chung&và&năng&lực&đặc&thù ):'ghi'kí'hiệu'T'nếu'học'sinh'đạt'mức'"Tốt",'Đ'nếu'học'sinh'đạt'mức'
"Đạt"'hoặc'C'nếu'học'sinh'ở'mức'"Cần'cố'gắng".
-'Đối'với'các'mẫu&2-9:
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC GIỮA HỌC KÌ ... NĂM HỌC 20.... - 20.... LỚP:................TRƯỜNG:........................................................................................................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
GV. Chủ nhiệm
(ký , ghi rõ họ tên)
STT
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Nữ
Giáo dục thể chất
Tiếng Việt
GQVĐ và sáng tạo
Toán
Tự nhiên và xã hội
Nghệ thuật (Âm nhạc)
Nghệ thuật (Mĩ thuật)
Đạo đức
Ngoại ngữ 1
…………………
Phẩm chất chủ yếu
Ngôn ngữ
Tính toán
Thẩm mĩ
Ghi chú
Yêu nước
Nhân ái
Chăm chỉ
Trách nhiệm
Giao tiếp và hợp tác
Thể chất
Năng lực chung
Năng lực đặc thù
Trung thực
Mu 1. Dùng cho lp 1, 2
Hoạt động trải nghiệm
Tiếng dân tộc
Tự chủ và tự học
Năng lực cốt lõi
Môn học và hoạt động giáo dục
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20.... - 20.... LỚP:................TRƯỜNG:.............................................................................................................................
Đạo đức TN-XH GDTC HĐTN Âm nhạc Mĩ thuật
Tiếng
dân tộc
Mức đạt được
Điểm KTĐK
Mức đạt được
Điểm KTĐK
Mức đạt được
Điểm KTĐK
Mức đạt được
Mức đạt được
Mức đạt được
Mức đạt được
Mức đạt được
Mức đạt được
Mức đạt được
Yêu nước
Nhân ái
Chăm chỉ
Trung thực
Trách nhiệm
Tự chủ và tự học
Giao tiếp và hợp tác
GQVĐ và sáng tạo
Ngôn ngữ
Tính toán
Thẩm mĩ
Thể chất
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Mu 2 . Dùng cho lp 1, 2
STT
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
Nữ
Môn học và hoạt động giáo dục
Phẩm chất chủ yếu
Năng lực cốt lõi
Ghi chú
Tiếng Việt
(ký , ghi rõ họ tên)
Toán
Ngoại ngữ 1
………………
Năng lực chung
Năng lực đặc thù
GV. Chủ nhiệm

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học được VnDoc.com tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải, dùng để tổng hợp lại toàn bộ kết quả học tập cũng như những đánh giá của giáo viên dành cho học sinh tiểu học qua các kỳ học, năm học. 

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên học sinh lớp 1 được đào tạo theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Để thống nhất với Chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27 về đánh giá học sinh tiểu học với nhiều điểm mới đáng chú ý. Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học:

Trên đây là nội dung chi tiết của Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo Thông tư 27. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
6 14.853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm