Mẫu giấy mời họp phụ huynh mới nhất 2022

Mẫu giấy mời họp phụ huynh là mẫu giấy mời được giáo viên lập ra để mời phụ huynh tới dự cuộc họp đầu năm học, tổng kết học kỳ 1 và tổng kết cuối năm nhằm phổ biến chương trình dạy học đầu năm hoặc tổng kết quả của cả năm học.

1. Mẫu giấy mời họp phụ huynh online

1.1. Mẫu giấy mời họp phụ huynh online - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT…

Trường…

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………

Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh để xây dựng và triển khai kế hoạch năm học ........

Thời gian:….......…. ngày …. tháng ….. năm 20….......

Địa điểm: Phòng Zoom ID.................. Mật khẩu:........................... Lớp...... Trường..............

Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.

……….., ngày ……… tháng ..…. năm ….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

1.2. Mẫu giấy mời họp phụ huynh online - Mẫu 2

UBND....

Trường…

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp:…….

Vào lúc ….. giờ….. phút ngày …. tháng ….. năm 2022 (Sáng……….)

Tham dự cuộc họp tại: Phòng Zoom - ID: ……… – MK:………..

Nội dung: Thông báo kế hoạch học tập trong năm học……..

Rất mong quý phụ huynh vào họp đầy đủ, đúng giờ. Khi đăng nhập vào phòng Zoom kính nhờ các bậc phụ huynh đổi tên thiết bị của mình thành tên học sinh.

Xin trân trọng cảm ơn!

.... ngày.... tháng.... năm...

GVCN

2. Mẫu giấy mời họp phụ huynh đầu năm

2.1. Giấy mời họp phụ huynh đầu năm - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT…

Trường…

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời ông/bà: ………………….……………

Phụ huynh em: ……………………………….…... lớp: …….

Vào lúc …….h ngày ……. tháng ……. năm ………

Đến tham dự cuộc họp phụ huynh đầu năm và nghe phổ biến về các khoản chi phí đóng góp đầu năm của các em học sinh cũng như để nắm rõ thông tin chương trình học cho năm học mới ………… sắp tới.

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

……….., ngày ……… tháng ..…. năm ….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

2.2. Giấy mời họp phụ huynh đầu năm - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…

Trường…

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————

GIẤY MỜI

V/v Họp phụ huynh học sinh đầu năm học …..

Kính gửi: Phụ huynh em ................................... Học sinh lớp……..

Thực hiện Kế hoạch tổ chức họp phụ huynh đầu năm học …………...… của nhà trường.

Ban giám hiệu trường ............ và giáo viên chủ nhiệm lớp………trân trọng kính mời quý phụ huynh bố trí thời gian đến dự cuộc họp phụ huynh lớp………

- Thời gian: ….h00 … thứ … ngày … tháng .. năm ….

- Địa điểm: …………………..trường .............................................

- Thành phần tham dự: Giáo viên chủ nhiệm cùng toàn thể các bậc phụ huynh trong lớp.

- Nội dung: Thông báo kế hoạch học tập, rèn luyện của học sinh và các khoản chi phí đóng góp trong năm học mới.

Rất mong quý phụ huynh đến dự họp đông đủ và đúng giờ để thể hiện sự quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em mình.

……….., ngày ……… tháng ..…. năm ….

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

3. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối kì

3.1. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1 - Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …....

TRƯỜNG.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:

Đúng vào lúc … h ngày … tháng ......năm ..............

Đến tại phòng học lớp … Trường .............……

Lý do: Để thông báo tình hình học tập học kỳ 1 của các em học sinh và một số công việc quan trọng

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ......năm ........

GVCN

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 1 - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ I

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập trong học kì I.

- Bàn kế hoạch học kì II.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

.............., ngày...tháng...năm...
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

3.2. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 2

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 2 - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ II.

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập.

- Bàn kế hoạch liên hoan cuối kỳ.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

.............., ngày...tháng...năm...
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì 2 - Mẫu 2

UBND....

TRƯỜNG....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

--------o0o---------

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ................................................. Lớp: ......................

tới dự buổi họp phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh cuối học kì 2 năm học...

Thời gian: ....................................................................................................................

Địa điểm: .....................................................................................................................

Rất mong các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

4. Mẫu giấy mời họp phụ huynh các cấp

4.1. Mẫu giấy mời họp phụ huynh mầm non

UBND.... 

TRƯỜNG....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

--------o0o---------

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời: .......................................

Phụ huynh em: .................. - Lớp: .................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC.

Nội dung:

  • Thông báo kế hoạch học tập trong năm học.
  • Các khoản thu chi đầu năm

Thời gian: Vào ..................... ngày ................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ...

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

4.2. Mẫu giấy mời họp phụ huynh Tiểu Học

PHÒNG GD VÀ DT

TRƯỜNG TIỂU HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Ngày... tháng .... năm....

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………………là phụ huynh em..........… học lớp:………................trường Tiểu Học:.........................................................................

Đúng vào lúc …................................................ ngày …..... tháng …..... năm ..............

Thực hiện chỉ đạo của BCH trường..................................... năm học..........................

GVCN lớp................ xin kính mời ông (bà) đúng.... giờ..... phút.....ngày..... tháng..... năm...... đến tại lớp..... trường..........để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong quý ông (bà) đến đúng giờ.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

4.3. Mẫu giấy mời họp phụ huynh THCS

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà):.................................................................... là phụ huynh của em:..................................lớp........ Trường ............................

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ............................... năm học ..........................

Giáo viên chủ nhiệm lớp .................. xin kính mời Ông (bà) đúng........giờ.......phút ngày........tháng........năm..........đến tại lớp............ trường ................ để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ!

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

4.4. Mẫu giấy mời họp phụ huynh THPT

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ................................................. Lớp: ......................

tới dự buổi họp phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.

Thời gian: ....................................................................................................................

Địa điểm: .....................................................................................................................

Rất mong các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

5. Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt

PHÒNG GD&ĐT ..........

TRƯỜNG .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY MỜI

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Trân trọng kính mời Ông (Bà) ........................................................................

Là phụ huynh học sinh: .................................... Lớp: ............ Trường ..........

Đến họp phụ huynh học sinh cá biệt năm học ..............................................

Thời gian: ................., thứ ............. ngày ......... tháng ................... năm ......

Địa điểm: Tại văn phòng trường ...................................................................

Nội dung:

- Để nghe thông báo về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Bàn biện pháp và cam kết phối hợp cùng nhà trường quan tâm giáo dục HS.

Đề nghị các Ông (Bà) đến đúng giờ để buổi họp thành công!

............., ngày...tháng...năm...

TL. HIỆU TRƯỞNG

Giáo viên chủ nhiệm

6. Mẫu giấy mời họp phụ huynh đẹp nhất

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ I

7. Hướng dẫn viết giấy mời họp phụ huynh

Thông thường, mẫu giấy họp phụ huynh được sử dụng vào ba thời điểm chính trong năm học là: Đầu năm học, tổng kết học kỳ I và tổng kết cuối năm.

Nội dung chính trên giấy mời họp phụ huynh là thông báo kết quả học tập, thông báo kế hoạch học tập cũng như các vấn đề xung quanh liên quan đến học sinh…

Với mỗi trường trường hợp cụ thể, nhà trường, giáo viên có thể tự soạn thảo những mẫu giấy mời khác nhau.

Để người nhận nắm bắt thông tin rõ ràng và cảm thấy mình được tôn trọng thì mẫu giấy mời cần đảm bảo những thông tin sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ cùng thông tin của Phòng giáo dục và đào tạo, tên trường học;

- Ngày tháng năm thực hiện giấy mời;

- Trân trọng kính mời phụ huynh em nào? Lớp mấy?

- Mục đích mời là gì?

- Thời gian là khi nào?

- Địa điểm tổ chức ở đâu?

- Mong muốn các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt;

Lời cảm ơn và tên giáo viên chủ nhiệm/hiệu trưởng.

..............................

Họp phụ huynh là hoạt động thường xuyên tại các môi trường giáo dục, nhằm mục đích phổ biến cho phụ huynh các nội dung liên quan đến việc học tập của con em mình tại trường. Trên đây, VnDoc đã tổng hợp tất cả các Mẫu giấy mời họp phụ huynh để các bạn lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 17.716
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm