Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là mẫu bản báo cáo được cá nhân giáo viên lập ra để báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của giáo viên, những thành tích đã đạt được trong năm học qua. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tại đây.

1. Báo cáo thành tích chiến sỹ thi đua cơ sở là gì?

Báo cáo thành tích chiến sỹ thi đua cơ sở là loại mẫu báo cáo được lập ra với mục đích thống kê tổng hợp những thành tích cùng danh hiệu trong năm để làm cơ sở đề nghị cấp trên xem xét về việc khen thưởng phong tặng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

2. Danh hiệu chiến sĩ thi đua được tặng xét tặng cho những ai?

Tại Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP có quy định về danh hiệu Chiến sĩ thi đua như sau:

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

2. Sáng kiến (là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải được áp dụng thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (đối với Lực lượng vũ trang) phải đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. Việc công nhận mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và phạm vi ảnh hưởng do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Như vậy, theo quy định như trên, có ba loại doanh hiệu chiến sỹ thi đua được cấp cho ba đối tượng khác nhau như sau:

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

+ Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

3. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Số 1

PHÒNG GD&ĐT .........

TRƯỜNG PTDTBT TH&THS ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng .. năm ...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG DANH HIỆU

CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ

Năm học: ..............

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

- Họ và tên: Nguyễn Thị A.

- Sinh ngày, tháng, năm:........... Giới tính: Nữ.

- Quê quán: ...........

- Trú quán: .........

- Dân tộc: Kinh.

- Đơn vị công tác: Trường ......

- Chức vụ: Giáo viên.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm Tiểu học.

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: không

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

Năm học 2021 - 2022 tôi được lãnh đạo nhà trường giao nhiệm vụ: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A. Kiêm nhiệm Tổ trưởng tổ 3 + 4 + 5.

2. Thành tích đạt được:

2.1. Thành tích tập thể.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của tập thể trong năm học 2021 -2022.

Trong năm học qua, toàn thể giáo viên tổ 3 + 4 + 5 trường PTDTBT TH&THCS Lồ Sử Thàng luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ giáo viên chấp hành tốt các quy định của địa phương tại nơi cư trú, có lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân và các em học sinh, tạo được niềm tin đối với chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh.

Trong năm học 2021 - 2022, bản thân phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo tốt việc huy động và duy trì số lượng học sinh ra lớp, tỉ lệ chuyên cần đạt từ 98% trở lên.

Năm học qua, bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là Tổ trưởng tổ khối 3+4+5, tôi luôn bám sát vào nhiệm vụ năm học và kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn phù hợp với đơn vị trường. Kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên dự giờ đồng nghiệp cùng tổ khối từ đó trao đổi chuyên môn, giúp đỡ giáo viên chuyên môn chưa vững vàng. Hoàn thành các công việc của tổ đúng tiến độ.

Kết quả: Năm học 2021 – 2022:

* Chất lượng học sinh:

* Tổng số học sinh được đánh giá :157/162( 4 hs hòa nhập) trong đó

+Môn Toán: T 71/158 = 44,9%, HT: 87/162 = 55,1%, C: 0

+Môn Tiếng Việt: T 59/162 = 37,3%; HT: 99/158 = 62,7%

+ Chung: HTT: 65/158 = 41,1% HT:93/158 = 58,9%

- Năng Lực: T: 84/158 = 53,5% Đ; 74/158 = 46,8%

- Phẩm Chất: T: 83/158 = 52,5% Đ:75/158 = 47,5%

*Khen Thưởng: Tổng số được khen: 83 trong đó

+HTXS nội dung họ tập và rèn luyện các môn học: 48

+HS có thành tích vượt trội là: 35

- Chất lượng cuộc thi viết đúng, viết đẹp:

+ Cấp tỉnh: 1 học sinh

+ Cấp huyện: 3 học sinh

* Giáo viên:

- Giáo viên dạy giỏi huyện 01 đồng chí.

- Có 04/7 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3/7 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đề nghị khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến 2 đồng chí và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 02 đồng chí.

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân.

*Về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

Trong năm học 2021 - 2022, tôi luôn học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân từ đồng nghiệp và trong các lần sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị trường và các trường trong huyện cũng như trong các đợt học hè và tập huấn chuyên môn, luôn tham gia nhiệt tình các hoạt động của Công đoàn, nhà trường giao. Luôn tích cực, năng động, sáng tạo trong mọi công việc và cuối năm học được Hội đồng đánh giá giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Lồ Sử Thàng xếp loại như sau:

+ Hồ sơ xếp loại: Khá.

+ Bồi dưỡng thường xuyên: Hoàn thành.

+ Chuyên môn: Giỏi.

+ Công đoàn viên: Xuất sắc.

+ Chuẩn nghề nghiệp: Tốt.

+ Viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Quyết định số 22/QĐ-PGD&ĐT ngày 23/03/2021 của PGD&ĐT huyện Mường Khương.

Bản thân tôi thực hiện nghiêm túc sự phân công công tác của nhà trường. Tích cực trong phong trào xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực.

Trong năm học 2021 - 2022 tôi được nhà trường phân công nhiệm vụ, chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A. Khi được giao nhiệm vụ bản thân tôi luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi nhiệt tình trong công tác kèm cặp, hướng dẫn học sinh và thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình học tập của con em mình cùng giáo dục. Đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách theo đúng quy định. Tham gia nhiệt tình các buổi hội họp và hội thảo hội giảng, luôn dự giờ thăm lớp các đồng nghiệp trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong tổ, thực hiện tốt các hoạt động của tổ khối cũng như của nhà trường. Chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn.

* Kết quả năm học 2021 - 2022:

- Tổng số học sinh: 27 học sinh (Duy trì cuối năm 27).

+ Học lực: Hoàn thành tốt: 6/27 = 22%; hoàn thành: 21/27 = 78%;

CHT: 0.

+ Năng lực: Tốt: 14/27 = 52%; Đạt: 13/33 = 48%; CCG: 0.

+ Phẩm chất: Tốt: 14/27 = 52%; Đạt: 13/33 = 48%; CCG: 0.

- Về chất lượng mũi nhọn:

+ HT xuất sắc: 6 em.; Khen Vượt trội: 14 em.

+ Có 5 học sinh đạt giải trong cuộc thi “Viết đúng, viết đẹp” cấp trường

(2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải KK).

*Sáng kiến

Trong năm học 2021 - 2022 tham gia viết sáng kiến: “Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 ”. Sáng kiến được công nhận cấp cơ sở theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường Khương.sáng kiến kinh nghiệm đã áp dụng một số biện pháp sau:

- Biện pháp 1: Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh .

- Biện pháp 2: Giáo dục học sinh thói quen tự phục vụ.

- Biện pháp 3: Rèn cho học sinh kĩ năng tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Biện pháp 4: Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn tài sản, giữ gìn đồ dùng học tập.

- Biện pháp 5: Giáo dục học sinh kĩ thuật trồng và chăm sóc rau, hoa

- Biện pháp 6: Giáo dục học sinh ý thức phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

- Biện pháp 7: Giáo dục học sinh quyền và bổn phận trẻ em

- Biện pháp 8: Tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh về việc chấp hành luật giao thông.

- Biện pháp 9: Rèn kĩ năng sống qua hoạt động sinh hoạt Sao Nhi Đồng, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động vui chơi

*Hiệu quả sáng kiến : Trước khi áp dụng sáng kiến: Sau khi điều tra học sinh lớp tôi phụ trách, tôi tiến hành khảo sát phân loại các nhóm đối tượng học sinh như sau:

Học sinh biết nói năng lễ phép: 15/27 em.

Học sinh mạnh dạn trong giao tiếp nhưng còn nói trống không (chưa biết thưa gửi, câu chưa có chủ ngữ): 25/27 em.

Học sinh ngại giao tiếp, trầm lặng và nhút nhát: 15/27 em.

Học sinh chưa biết hợp tác trong học tập và chưa biết hợp tác trong các hoạt động giáo dục khác: 20/35 em.

Học sinh chưa mạnh dạn trong hoạt động Đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 13/27 em.

Học sinh biết tự chải đầu nhưng buộc tóc chưa gọn gàng: 18/27 em.

Học sinh biết giặt quần áo nhưng chưa sạch hết xà phòng; chưa biết cách phơi quần áo cho đảm bảo: 17/27 em.

Học sinh biết sắp xếp được đồ dùng cá nhân gọn gàng ngăn nắp; biết giữ gìn và bảo quản đồ dùng học tập: 25/27 em.

Học sinh biết nấu những món ăn đơn giản để phục vụ cho nhu cầu cần thiết của bản thân: 25/27 em.

Học sinh biết trồng , hoa và chăm sóc rau và hoa: 22/27 em.

Học sinh biết tự vệ cho bản thân: 25/27 em.

Học sinh biết quyền và nghĩa vụ của trẻ em; quyền và nghĩa vụ của người lớn trong việc giáo dục và bảo vệ trẻ em: 25/27 em.

+ Hiệu quả sau khi áp dụng sáng kiến: Sau khi thực hiện và áp dụng sáng kiến trên tôi thấy: cách ứng xử, xưng hô, lời nói, cử chỉ của các em từng bước thay đổi các em đã tự tin hơn, mạnh dạn nói chuyện trao đổi với thầy (cô) giáo và các bạn, biết nhắc nhở bạn khi bạn chưa thực hiện đúng hành vi đã học.

100% các em yêu thích môn học, tham gia tích cực vào các trò chơi và các hoạt động học, nói năng to rõ ràng, điều khiển lớp tốt hơn, giờ học nhẹ nhàng, sôi nổi và tích cực.

100% các em nói năng lễ phép, biết chào hỏi khi gặp mặt, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi làm phiền lòng người khác.

100% học sinh mạnh dạn, tự tin và biết trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.

Lớp học có nề nếp, có ý thức trong học tập, các em đoàn kết chan hoà, vui vẻ, cởi mở trong giao tiếp.

100% các em có ý thức tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ, biết giúp đỡ gia đình những công việc vừa sức, biết làm một số việc tự phục vụ bản thân, biết giữ gìn đồ dùng tài sản của chung và của riêng, sắp xếp sách vở đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.

100% các em biết yêu quý mọi người trong gia đình, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ bạn bè.

100% các em thực hiện tốt quy định khi tham gia giao thông.

100% các em có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây và hoa ở nhà, ở trường và nơi công cộng, có ý thức giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp.

100% các em bạo dạn tự tin trong giao tiếp, nói năng lễ phép với người lớn tuổi. Hăng hái và tích cực trong các hoạt động giáo dục.

Sáng kiến thực hiện trong năm học 2021 - 2022 mang lại hiệu quả thiết thực cho nhà trường. Cải thiện đáng kể kỹ năng sống cho học sinh lớp 5.

Trước khi áp dụng sáng kiến

Sau khi áp dụng sáng kiến

Trước khi áp dụng sáng kiến tôi tiến hành khảo sát học sinh và nhận thấy các em còn nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động học tập.

Kĩ năng giao tiếp của học sinh còn nhiều hạn chế: việc chào hỏi, thưa gửi chưa thực sự lế phép; học sinh còn rụt rè, nhút nhát khi tham gia các hoạt động chung của nhà trường, việc ý thức tự phục vụ, chăm sóc bản thân chưa được chú trọng; các em chưa tự giác tham gia vào công việc chăm sóc cũng như bảo vệ cây cối tài sản của trường lớp.

Sau khi thực hiện và áp dụng sáng kiến trên tôi thấy: cách ứng xử, xưng hô, lời nói, cử chỉ của các em từng bước thay đổi các em đã tự tin hơn, mạnh dạn nói chuyện trao đổi với thầy (cô) giáo và các bạn, biết nhắc nhở bạn khi bạn chưa thực hiện đúng hành vi đã học.

So với trước khi thực hiện các giải pháp, tôi nhận thấy học sinh đã thay đổi rất nhiều; ý thức tự rèn luyện của học sinh được nâng cao; các em yêu thích môn học, tham gia tích cực vào các trò chơi và các hoạt động học, nói năng to rõ ràng, điều khiển lớp tốt hơn, giờ học nhẹ nhàng, sôi nổi và tích cực, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi làm phiền lòng người khác.

Sáng kiến có tính khả thi, nội dung thiết thực, được áp dụng phù hợp với đối tượng học sinh của lớp 5. Được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được.

Sáng kiến được công nhận cấp cơ sở theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Mường Khương.

* Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

Bản thân luôn ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy, đánh giá học sinh. Áp dụng, đổi mới các phương pháp, các kĩ thuật dạy học vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo tinh thần Nghị quyết số 29 của TW là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn có ý thức soạn giảng đổi mới phương pháp dạy học linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh. Có ý thức bồi dưỡng thường xuyên về chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, chú trọng những hình ảnh minh họa liên quan đến bài học và gắn với thực tiễn có tính giáo dục đạo đức, kĩ năng, thẩm mỹ cho học sinh. Trong năm học qua tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy với tổng số 75 tiết. Sau khi ứng dụng, bản thân tôi nhận thấy công nghệ thông tin giúp bài giảng thêm sinh động, cung cấp được nhiều thông tin cho học sinh, không chỉ gây được hứng thú cho các em mà còn giúp các em hiểu bài hơn, nhớ lâu hơn, đồng thời giúp các em tiếp nhận tri thức hiện đại. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên lên mạng internet để tìm kiếm những thông tin phù hợp với giảng dạy.

* Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước.

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tương thân tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong ngành và tại đơn vị công tác. Không vi phạm quy chế. Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Luôn có ý thức xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh. Tham gia học tập và thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tham gia tích cực trong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do công đoàn ngành và địa phương phát động. Thường xuyên tham gia mọi hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, lao động cộng sản xây dựng trường lớp.

* Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức.

Luôn có ý thức học hỏi, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên. Có tinh thần giúp đỡ, chia sẻ với đồng nghiệp về PPDH. Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp học hỏi chuyên môn.

Có tinh thần phê và tự phê, cương quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Có lối sống lành mạnh, giản dị, lương tâm nghề nghiệp trong sáng, trung thực thẳng thẳn, luôn giữ đúng phong cách mẫu mực nhà giáo, thực sự là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

* Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do các cấp, các ngành, các tổ chức phát động như phong trào quyên góp ủng hộ, công tác từ thiện, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có ý thức xây dựng Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Tham gia tích cực các hoạt động Công đoàn, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp, thương yêu giúp đỡ học sinh, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của nhà giáo trong mọi lĩnh vực, nhiệt tình tham gia các hoạt động nơi cư trú, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân.

* Việc thực hiện các quy định của khu dân cư, gia đình đạt gia đình văn hóa.

Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện và vận động mọi người trong gia đình thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, hương ước quy định ở nơi cư trú; có ý thức trách nhiệm với công việc, với gia đình và xã hội; gia đình tôi luôn được công nhận Gia đình văn hóa năm 2021.

III. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

1. Công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

Năm

Danh hiệu thi đua/ công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2020-2021

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số 09/QĐ-HTr ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Lồ Sử Thàng về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021.

2021-2022

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số 29 /QĐ-HTr ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Lồ Sử Thàng.

2. Hình thức khen thưởng: Không

Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân trong năm học 2021 - 2022. Căn cứ vào kết quả thực hiện được của bản thân tôi trong năm qua, đối chiếu với tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, đề nghị UBND huyện Mường Khương xét công nhận: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Nguyễn Thị A

4. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Số 2

UBND HUYỆN .............

TRƯỜNG TIỂU HỌC ...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày .... tháng ... năm .....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Năm học .......

I. SƠ LƯỢC LÍ LỊCH

Tên tôi là: ............ (nữ): Nữ

Sinh ngày: ............

Quê quán: ..........

Chỗ ở hiện nay: ...........

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận.

Chức vụ: Giáo viên tổ chuyên môn 1- 2- 3.

Đơn vị công tác: Trường tiểu học Đông Xuyên

Ngày vào Đảng: 16/ 09/ 2017.

Ngày vào Đảng chính thức: 16/ 09/ 2018.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

- Giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2C.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

2.1. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước:

- Lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với lý tưởng của Đảng.

- Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện tốt các quy định của địa phương, các phong trào thi đua của ngành phát động và đều đạt kết quả cao.

- Có đạo đức trong sáng, lối sống giản dị. Có tinh thần đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, luôn được phụ huynh và học sinh tin yêu.

- Trung thực trong công tác nhất là trong công tác đánh giá học sinh.

- Luôn có ý thức xây dựng khối đoàn kết. Phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Phẩm chất đạo đức:

- Đạo đức tốt, lối sống giản dị, tác phong nhanh nhẹn. Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Được học sinh và phụ huynh tin yêu.

- Trung thực trong công tác; quan hệ hoà nhã với bạn bè, đồng nghiệp; hết lòng vì nghề, vì học sinh thân yêu.

- Có ý thức phấn đấu, phát huy vai trò của mình trước tập thể và đồng nghiệp.

2.3. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn:

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập, bồi dưỡng do nhà trường và các cấp tổ chức.

- Thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; học hỏi động nghiệp; tích cực tự học tự bồi dưỡng, đặc biệt là tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ được giao:

Thực hiện tốt chủ đề của năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục” lồng ghép với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; “Mỗi thầy cô, giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cụ thể:

+ Thiết kế kế hoạch bài dạy: Thiết kế đúng chương trình, thời khóa biểu, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, nội dung đảm bảo tính phân hóa cho các đối tượng học. Có lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kĩ năng sống, liên hệ thực tế cuộc sống trong kế hoạch soạn. Trong kế hoạch có điều chỉnh nội dung phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh của lớp. Thiết kế bài dạy trước một tuần, ký duyệt đúng lịch, trình bày khoa học. Cuối năm kế hoạch bài dạy được nhà trường xếp loại tốt.

+ Giảng: Lên lớp đúng giờ, giảng đúng chương trình, thời khóa biểu. Giảng dạy nhiệt tình, chú ý đến các đối tượng học sinh, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh trong tiết dạy. Tích cực sử dụng ĐDDH để minh hoạ cho tiết dạy. Đặc biệt đã tích cực sử dụng CNTT vào dạy học, có nhiều tiết dạy bằng giáo án điện tử. Các tiết dạy luôn đảm bảo “nhẹ nhàng- tự nhiên- hiệu quả”. Cuối năm chất lượng HS đảm bảo, đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Chấm bài, nhận xét: Chấm đủ số bài quy định, bắt lỗi đúng và chữa lỗi chu đáo. Tăng cường chấm tay đôi với học sinh để giúp các em nhận ra lỗi sai và sửa chữa kịp thời. Đánh giá HS theo đúng hướng dẫn của Thông tư 27.

+ Chất lượng cụ thể như sau:

Sĩ số: 29HS

- Về năng lực:

Hoàn thành Tốt: 22/29 = 75, 9 % Hoàn thành: 7/29 = 24, 1 %

- Về phẩm chất:

Hoàn thành Tốt: 25/29 = 86, 2 % Hoàn thành: 4/29 = 13, 8 %

- Danh hiệu học sinh:

- Học sinh Xuất sắc: 18/29 = 44,83%.

- Lớp đạt: lớp Xuất sắc, đạt vở sạch chữ đẹp cấp trường.

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 29/29 = 100%

+ Công tác bồi dưỡng HS: GV tổ chức bồi dưỡng ngay từ đầu năm học, tổ chức bồi dưỡng ngay từ các buổi học, tiết học, buổi dạy phân hóa đối tượng học sinh nên cuối năm chất lượng HSNK, HS đại trà tăng lên rõ rệt.

+ Hồ sơ: Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, ghi chép cập nhật, trình bày sạch sẽ, chính xác. Qua các đợt kiểm tra đều được đánh giá cao.

+ Công tác VSCĐ cũng được tôi hết sức quan tâm. Ngay từ đầu năm học, khi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy ở lớp 2, tôi đã chú trọng tới công tác vở sạch chữ đẹp của lớp. Quan tâm, uốn nắn cho học sinh ngay từ buổi học đầu tiên, qua từng tiết dạy, buổi dạy. Bản thân giáo viên thực sự là tấm gương sáng cho học sinh về chữ viết và cách trình bày. Tích cực tham gia hướng dẫn HS luyện viết chữ đẹp để dự thi các cấp. Kết quả: lớp đạt Vở sạch chữ đẹp cấp trường.

+ Công tác tham gia áp dụng và viết sáng kiến: Bản thân tôi đó lên kế hoạch ngay từ đầu năm học. Từ đó vận dụng vào giảng dạy và đúc rút kinh nghiệm. SK của tôi được xếp loại Đạt cấp trường và cấp huyện.

+ Tham gia các hội thi: Bản thân tôi tích cực tham gia các Hội thi của nhà trường cũng như của PGD tổ chức. Kết quả: đạt GVDG cấp trường; đạt GVDG cấp huyện.

+ Công tác tự bồi dưỡng: Thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt là học tập sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tích cực đi dự giờ thăm lớp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

+ Khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực giảng dạy:

Bản thân có trình độ chuyên môn vững vàng, năng lực giảng dạy tốt. Đánh

giá qua các đợt thanh tra, kiểm tra của nhà trường đều được xếp loại tốt.

+ Công tác sinh hoạt tổ chuyên môn: Với vai trò là một thành viên chuyên môn 1- 2- 3, GV day chương trình lớp 2 GDPT 2018, trong năm học vừa qua, tôi đã tham gia đóng góp ý kiến, giảng dạy nhiều chuyên đề thiết thực như:

+ Chuyên đề: Nghiên cứu bài học Toán lớp 2- Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

+ Chuyên đề: Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1 nội dung phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

+ Chuyên đề Liên trường: Dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018- Bộ sách Cánh diều.

+ Chuyên đề: Nghiên cứu bài học phân môn LTVC. Bài: Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh.

+ Chuyên đề: Một số biện pháp giúp HS học tốt phân môn LTVC lớp 2 phần trả lời câu hỏi Ở đâu? Khi nào? Vì sao?.

Ngoài ra còn tham gia các buổi hội thảo, hội giảng rút kinh nghiệm cho các thành viên trong tổ.

Tham gia học các modul bồi dưỡng GV tiểu học. Từ đó, giáo viên nắm vững quy trình giảng dạy; học được các kĩ thuật dạy học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học qua các modul để nâng cao tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm các tiết dạy, nhận xét, góp ý kịp thời cho GV làm tốt hơn trong công tác chuyên môn.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành QĐ

2021 - 2022

Chiến sĩ thi đua

Số …./ngày.…./…../2021- UBND huyện Ninh Giang

2. Hình thức khen thưởng

Năm học

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

2021 - 2022

- Giấy chứng nhận đạt giáo viên Giỏi cấp Huyện

- Lao động Tiên tiến

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Số: 31, ngày 08/3/2022- PGDĐT huyện Ninh Giang.

- QĐ số: ..., ngày…./…/2021 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang

- QĐ số: ..., ngày…./…/2021 của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang

Từ những cố gắng và thành tích trên của tôi và đối chiếu với tiêu chuẩn danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, tôi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học 2021 - 2022.

Vậy tôi đề nghị Hội đồng thi đua các cấp xét và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đối với cá nhân tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN.....................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

5. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Số 3

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

- Họ tên....................................

- Sinh ngày, tháng, năm: ........................; Giới tính:..............

- Quê quán: ..............................................

- Đơn vị công tác: Trường ....................................

- Chức vụ: .............................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:..........................

- Quá trình công tác:.

Ngày .......tháng ........năm ........, tôi được tuyển dụng vào ngành giáo dục

Từ tháng ........năm ..........đến tháng ........năm ........là giáo viên trường .......................

Từ tháng ..........năm ...........đến nay là giáo viên trường.........................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

- Giảng dạy: .......................................

- Chuyên trách công tác Phổ cập.

- Thư ký hội đồng sư phạm.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a) Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Năm học .............tôi được phân công giảng dạy .................. và kiêm nghiệm công tác Phổ cập giáo dục, Thư ký Hội đồng Sư phạm nhà trường. Trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng học hỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao, được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao.

Kết quả cụ thể:

+ Về giảng dạy:

Giỏi: .........HS = ...........%

Khá: .........HS = ..........%

Trung bình: .........HS = .........%

Yếu: .......HS.

+ Về công tác chuyên trách phổ cập giáo dục:

Được sự chỉ đạo của cấp trên và ban giám hiệu nhà trường, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Tham mưu với Ban chỉ đạo XD XHHT&PCGD xây dựng kế hoạch năm .........và kế hoach năm ...........; giúp Ban chỉ đạo kiện toàn và hoàn thiện các loại văn bản; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho giáo viên Tiểu học và THCS; phối hợp với các đơn vị trường và các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt công tác điều tra, tiến hành thiết biểu mẫu theo quy định của Ban chỉ đạo huyện đúng quy định và được đánh giá cao.

Đến thời điểm tháng .........năm .........xã ............đạt chuẩn PCGD THCS với tỉ lệ ..........% (Tăng ............% so với năm ............).

Phối hợp với trường Tiểu học và trường Mầm non nhập hoàn thiện số liệu vào phần mềm Phổ cập giáo dục chông mù chữ trong tháng ...........năm ............

+ Công tác thư kí Hội đồng Sư phạm:

Được ban giám hiệu giao cho kiêm nhiệm công tác Thư lí hội đồng sư phạm nhà trường, phụ trách về Công nghệ thông tin: Quản lí công văn đi, đến và xử lí văn bản qua email nhà trường, quản trị phân mềm quản lí nhà trường Smas; phụ trách phần mêm Quản lí cán bộ viên chức; phần mềm phổ cập giáo dục, phần nềm xét tốt nghiệp THCS và quản trị website nhà trường... Với khối lượng công việc khá nhiều như vậy, bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt công việc mà nhà trương giáo, được Ban giám hiệu nhà trường, các đông nghiệp tin tưởng và đánh giá cao.

- Luôn có ý thức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc, đúng chuẩn mực của một nhà giáo.

- Trong quá trình công tác tôi luôn nêu cao tinh thần tập thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học liện quan đến công việc để thống nhất và bàn các giải pháp thực hiện tốt việc điều tra, nhập dữ liệu và thiết lập biểu mẫu, các văn bản phổ cập giáo dục đúng thời gian quy định.

- Trong công tác chuyên môn, luôn kết hợp với tổ chuyên môn và đồng nghiệp để tìm ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất giúp cho chất lượng giáo dục của bộ môn cúng như của nhà trường ngày càng đi lên.

b) Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học:

Hàng năm tôi đều nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đạt hiệu quả cao. Tham gia viết Sáng kiến và đều được Hội đồng khoa học nhà trường và phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

- Năm học ............: Sáng kiến “Một vài biện pháp trong dạy dạy học Từ ngữ ở THCS” được Hội đồng khoa học chấm sáng kiến trường ................... xếp loại A;

- Năm học ............: Sáng kiến “Nâng cao hiệu quả dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn ở bậc thcs” được nhà trường cũng như tổ chuyên môn đánh giá cao

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Luôn yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bản thân thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Luật cán bộ, công chức, viên chức...; nội quy quy chế cơ quan, đơn vị; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Hưởng ứng cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do nghành phát động; Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương nơi cư trú. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân trên đại bàn sinh sống.

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức:

Luôn tự học, tự bồi dưỡng, thăm lớp dự giờ học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn có ý thức xây dưng tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt việc bồi dưỡng thường xuyên năm học ...........do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ vững phẩm chất, đạo đức nhà giáo, không vi phạm những điều giáo viên không được làm được quy định trong Điều lệ nhà trường.

e) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:

* Công tác xây dựng Đảng:

Bản thân tôi luôn nghiêm túc Thực hiện Điều lệ Đảng, tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, lập trường chính trị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Năm 2014 đạt danh hiệu Đảng viên Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham mưu với chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, giúp nhà trường trong công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường.

* Công tác Công đoàn:

Thực hiện tốt điều lệ Công đoàn, cùng với Công đoàn nhà trường chăm lo tới đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ giáo viên trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể xây dựng mối quan hệ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với yêu cầu của ngành. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đúng quy định. Thực hiện đúng chế độ thăm hỏi đã quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của BCH Công đoàn và theo đúng hướng dẫn thu chi của ngành.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân các ngày lễ lớn do Công đoàn các cấp phát động. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của nhà nước.

* Công tác thanh, thiếu niên.

Phối hợp với Đội TNTP HCM nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, làm tốt công tác giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, nề nếp, đội viên thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tham gia các cuộc thi, các phong trào do Đoàn, Đội các cấp và các ngành tổ chức. Tham gia có hiệu quả các buổi Ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

g) Hoạt động xã hôị từ thiện:

Bản thân luôn tham gia và đóng góp đầy đủ các hoạt động từ thiện do ngành, địa phương phát động, tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động.

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN.

1. Danh hiệu thi đua:

Năm, năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

.......

Lao động tiên tiến

Quyết định số...............

.......

Lao động tiên tiến

Quyết định số .....................

2. Hình thức khen thưởng:

Năm, năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Với những thành tích đạt được trong những năm qua. Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân tôi./.

Trân trọng đề nghị!

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

6. Cách soạn thảo báo cáo thành tích chiến sỹ thi đua cơ sở

Trong mẫu báo cáo thành tích chiến sỹ thi đua cơ sở cần đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau đây:

– Tên tiêu đề: Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh sách chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm

– Sơ yếu lý lịch bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đơn vị công tác, chức vụ và chuyên môn được đào tạo

– Thành tích trong năm qua đã đạt được

+ Thành tích đạt được trong bộ môn: Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị cụ thể trong giảng dạy và phục vụ giảng dạy; Nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào, thành tích khác

+ Thành tích của cá nhân: Nhiệm vụ được giao, các thành tích khác,…

+ Khen thưởng trong năm của cá nhân đã đạt được:

Khen thưởng của bộ môn, khen thưởng đối với cá nhân,… như huân chương, bằng khen, giấy khen, …

Lời đề nghị: Với những thành tích đã đạt được nêu trên, kính đề nghị với Hội đồng thi đua có thể xem xét về việc xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của năm 20…

– Ghi rõ ngày tháng năm viết báo cáo

– Ký và ghi rõ họ và tên của người viết báo cáo

– Có xác nhận của đơn vị lãnh đạo, ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu phía lãnh đạo tại đơn vị.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
1 23.402
Sắp xếp theo

    Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

    Xem thêm