Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại viên chức 2022

Phiếu đánh giá xếp loại viên chức thể hiện việc tự đánh giá toàn diện mỗi người trong cơ quan, đơn vị, tổ chức. Dưới đây VnDoc xin hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 chi tiết nhất.

>>> Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá công chức mới nhất

Phiếu đánh giá phân loại viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức là một trong những mẫu phiếu được ban hành kèm Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là một trong những loại giấy tờ, văn bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức.

Trong đó, mẫu phiếu này bao gồm các nội dung:

- Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;

- Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.

4 mức đánh giá, xếp loại viên chức

Theo Điều 42 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi năm 2019, hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được xếp loại chất lượng như sau:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  • Hoàn thành nhiệm vụ;
  • Không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, các tiêu chí cụ thể để làm căn cứ đánh giá viên chức theo 04 mức độ như trên gồm:

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

- Tiêu chí về việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách (chỉ áp dụng với viên chức lãnh đạo);

- Tiêu chí về mức độ hoàn thành của đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp.

Tiêu chí chung đánh giá, xếp loại viên chức

Tiêu chí chung đánh giá viên chức được nêu cụ thể tại Điều 3 Nghị định 90/2020 gồm:

- Chính trị tư tưởng: Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân…

- Đạo đức, lối sống: Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…

- Tác phong, lề lối làm việc: Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ…

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy…

- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Các bước đánh giá, xếp loại viên chức

Với đối tượng viên chức là người đứng đầu và viên chức không giữ chức vụ, lãnh đạo thì các bước đánh giá, xếp loại cũng có một số khác nhau. Cụ thể:

Bước

Viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Bước 1

Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Bước 2

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức

Bước 3

Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác

Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 4

Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 5

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Tăng số lần đánh giá viên chức trong năm

Nếu như theo quy định cũ tại Luật Viên chức năm 2010, viên chức được đánh giá hàng năm, khi kết thúc thời gian tập sự, trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc và khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thì Luật sửa đổi 2019 bổ sung thêm thời điểm:

- Khi thay đổi vị trí việc làm;

- Căn cứ đặc thù công việc, viên chức được đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể.

- Bỏ thời điểm đào tạo, bồi dưỡng;

- Trước khi kết thúc thời gian tập sự (hiện nay là khi kết thúc thời gian tập sự).

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức mới nhất 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN ….
TRƯỜNG TIỂU HỌC ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm 2020-2021

Họ và tên: ...............................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ........................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Tự xếp loại chất lượng:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

..., ngày…...tháng…..năm 20...

Người tự nhận xét

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

..., ngày…...tháng…..năm 20...

HIỆU TRƯỞNG

>>> Xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Cách viết phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2021

Mẫu phiếu đánh giá viên chức - Mẫu 1

UBND HUYỆN ….

TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm 2021

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU A

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ……..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ:

1. Chính trị tư tưởng:

Bản thân luôn chấp hành và thực hiện tốt Đường lối, quan điểm, chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức trong việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước.

Vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước

Luôn học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

2. Đạo đức, lối sống:

Trong công tác bản thân luôn thể hiện tốt các phẩm chất đạo đức của một viên chức nhà nước. Luôn sống giản dị, khiêm tốn, lành mạnh, hoà đồng với mọi người, quan hệ tốt với đồng nghiệp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Luôn nhận thức tốt về sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Luôn cố gắng thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

Bản thân luôn luôn lắng nghe góp ý từ đồng nghiệp, trong công tác luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khiêm tốn trong công việc, tích cực học hỏi đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan.

Có ý thức tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;

Có thái độ tiếp thu ý kiến góp ý để sữa chữa, khắc phục khuyết điểm của bản thân.

Bản thân luôn chấp hành mọi sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

Kết quả đạt được:

- Duy trì sĩ số: 33/ 33 - 100%

- Học sinh lên lớp thẳng: 31/33 - 100% (2 HS chậm phát triển)

- Kết quả giáo dục:

+ Hoàn thành xuất sắc: 17 học sinh

+ Hoàn thành tốt: 11 học sinh

+ Hoàn thành: 3 học sinh

+ Khen thưởng: 28/33 học sinh (84.4 %)

- Học sinh đạt “Viết đúng - Viết đẹp” cá nhân cấp Huyện 22 học sinh (66.7%)

- Lớp đạt “Viết đúng – Viết đẹp” tập thể.

- Tham gia tích cực các phong trào do trường, ngành phát động.

- Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, tham gia giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

Bản thân luôn hòa đồng ,gần gũi với đồng nghiệp cũng như luôn tạo mối quan hệ tốt với Phụ huynh học sinh.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

Ưu điểm:

  • Nhiệt tình trong công tác, luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt, các em chậm phát triển.
  • Có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, luôn cố gắng hoàn thành tốt chức trách, công việc được giao.

Hạn chế:

  • Bản thân chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.
  • Chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác.

2. Tự xếp loại chất lượng:Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

…., ngày tháng 5 năm 2021

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

Nguyễn Thị Thu A

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

......................................................................................................................…

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

…., ngày..............tháng 5 năm 2021

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

......................................................................................................................…

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

......................................................................................................................…

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

.…, ngày..............tháng 5 năm 2021

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá viên chức - Mẫu 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm học: 2020 - 2021

Họ và tên:

Chức danh nghề nghiệp: Hạng II

Đơn vị công tác: .......................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

- Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt những quy định của ngành, của trường.

- Tham gia học tập đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ.

Tự đánh giá :………………….

2. Đạo đức, lối sống:

- Bản thân luôn đấu tranh chống lại những tiêu cực trong thi cử, đặc biệt là bệnh thành tích trong giáo dục.

- Trong công tác giảng dạy luôn đối xử công bằng với tất cả các học sinh, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của học sinh, để từ đó đề ra phương pháp giảng dạy phù hợp hơn, từ đó sẽ nâng dần chất lượng giáo dục.

- Luôn luôn là tấm gương mẫu mực về mọi mặt để học sinh noi theo, thường xuyên giáo dục đạo đức học sinh trong các tiết dạy, tiết sinh hoạt lớp.

Tự đánh giá :………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:

- Bản thân luôn nhiệt tình trong trong công tác phối hợp với Ban giám hiệu để hoàn thành công việc được giao.

- Phối hợp tốt với Tổng phụ trách Đội trong tổ chức một số phong trào cho học sinh như Tết trung thu, một số trò chơi dân gian, Rung chuông vàng, lao động sân trường...

- Phối hợp với công đoàn tổ chức thăm hỏi kịp thời đối với trường hợp đồng nghiệp bị bệnh.

- Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với các đồng chí trong Ban giám hiệu làm tốt nhiệm vụ quản lý của tổ khối, điều hành hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học của tổ khối.

- Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Tự đánh giá :………………….

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện tốt quy định của ngành, của trường, luôn đảm bảo ngày công lao động, lên lớp đúng giờ, không đi trễ về sớm.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, luôn chấp hành tốt mọi công việc chi bộ giao phó.

- Trong các buổi họp tổ chuyên môn tổ thường xuyên nhắc nhở các thành viên của tổ thực hiện tốt nội quy của ngành, trường.

- Thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong tổ tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tự đánh giá :………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

- Bản thân luôn thường xuyên thực hiện đổi mới phương pháp trong dạy học cũng như học hỏi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm từ đồng nghiệp trong những lần sinh hoạt tổ chuyên môn theo cụm, nhờ vậy kết quả cuối năm đạt được như sau :

+ 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

+ 100% học sinh hoàn thành phẩm chất, năng lực.

Nội dung

Chỉ tiêu được giao

Kết quả thực hiện

Đánh giá kết quả

SL

TL

SL

TL

Học sinh HTCT lớp học

Học sinh bỏ học

- Bên cạnh đó thì bản thân còn tham gia đầy đủ các phong trào do ngành, trường và địa phương tổ chức kết quả đạt giải A sáng kiến cải tiến kĩ thuật cấp trường, đạt giải A đồ dùng dạy học cấp trường, đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Tự đánh giá :………………….

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

- Có lối sống giản dị, hòa đồng với mọi người, thường xuyên học trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

- Tổ chức đầy đủ những lần họp phụ huynh học sinh qua đó trao đổi chia sẻ với phụ huynh để từ đó tìm ra những biện pháp giáo dục các em tốt hơn.

Tự đánh giá :………………….

II. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

+ Về chất lượng văn hóa:

Nội dung

Chỉ tiêu được giao

Kết quả thực hiện

SL

TL

SL

TL

Học sinh HTCT lớp học

Học sinh bỏ học

+ Về phong trào:

Nội dung

Trường

Huyện

A

B

C

Sáng kiến cải tiến kĩ thuật

1

3

Giáo viên giỏi

2

2

Tự đánh giá :………………….

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

- Với vai trò khối trưởng bản thân đã thường xuyên đôn đốc cũng như hướng dẫn giáo viên trong tổ khối thực hiện tốt công việc được giao để cuối năm tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ.

- Tổ chức và tham gia tốt các buổi dự giờ thao giảng trong những lần họp tổ, nhằm để chia sẻ học tập những kinh nghiệm lẫn nhau từ đó nâng cao được chất lượng giảng dạy của giáo viên trong tổ khối.

- Tổ chức họp tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học và lấy học sinh làm trung tâm, hướng dẫn và giúp giáo viên thực hiện tốt đổi mới phương pháp giảng dạy : Dạy phân hóa, Vận dụng bản đồ tư duy, đưa giáo án điện tử vào bài giảng, từ đó tạo thu hút học sinh phát huy tính sáng tạo ở học sinh.

Tự đánh giá :………………….

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

- Luôn tạo mối quan hệ tốt trong tập thể hình thành một khối đoàn kết, đấu tranh chống lại những biểu hiện chia rẽ, bè phái.

Tự đánh giá :………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

a) Ưu điểm:

- Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp giáo viên trong tổ khối.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, những quy định của ngành, của trường.

- Thường xuyên phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức tốt các phong trào như thi Hái hoa dân chủ, Rung chuông vàng, ....

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào những buổi họp tổ chuyên môn.

- Dự giờ đánh giá xếp loại tay nghề còn nể nang. Tỉ lệ học sinh bỏ học còn cao so với chỉ tiêu, chủ yếu bỏ địa phương đi làm ăn xa.

b) Khuyết điểm:

- Tỉ lệ học sinh của lớp bỏ học cao hơn so với chỉ tiêu của Ban giám hiệu.

- Công tác quản lí tổ khối chưa sâu sát nên vẫn còn một vài trường hợp chậm trễ khi báo cáo cho Ban giám hiệu.

2. Tự xếp loại chất lượng:…………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

....., ngày....tháng 05 năm 2021

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ TRƯỞNG

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

- Nắm vững kiến thức chuyên môn.

- Hòa đồng cùng đồng nghiệp, thể hiện đoàn kết nội bộ.

- Nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Góp ý tổ viên một cách tế nhị.

- Thực hiện đúng theo chỉ đạo của ngành, trường. Hoàn thành tốt công việc được giao. Triển khai công việc cho tổ viên một cách nhanh chóng.

- Còn nóng tính khi nhắc nhở anh em.

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

.....................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

......., ngày....tháng 05 năm 2021
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

.....................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

.....................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

......., ngày....tháng 05 năm 2021
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá viên chức - Mẫu 3

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm...........

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THCS X

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

- Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.

2. Đạo đức, lối sống:

- Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền.

- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành sự phân công của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

- Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

Đúng mực

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách: ………………………………………………………………………………

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:…………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………….……………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

Về ưu điểm

- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống.

- Luôn bình tĩnh để cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Không đùn đẩy né tránh, có sáng tạo trong công việc.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, thẳng thắn, trung thực.

- Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Về nhược điểm

Thỉnh thoảng còn chưa thật sự có ý thức tự học, tự bồi dưỡng.

2. Tự xếp loại chất lượng:

Hoàn thành nhiệm vụ

......, ngày ....tháng....năm .....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:……………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngoài Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại viên chức. Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2022 của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
9 60.169
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm