Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

Minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 là tài liệu tham khảo để hoàn thiện thực hiện theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong trường tiểu học công lập.

1. Báo cáo minh chứng giáo viên Tiểu học hạng 2

UBND HUYỆN …….

TRƯỜNG TH ……..

–––––––––––––

Số: /BC-GV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––

.....,ngày …. tháng …. năm ......

BÁO CÁO MINH CHỨNG

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

(Thực hiện theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/2/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong trường tiểu học công lập)

- Họ và tên:

- Chức vụ: G

- Đơn vị công tác:

- Thời gian công tác: 9 năm (từ tháng 09 năm 2012 đến nay)

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

STT

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

MINH CHỨNG

1

Nhiệm vụ: Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a

Là báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới từ cấp trường trở lên;

-Thực hiện dạy minh họa cấp trường ở lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề giáo viên về phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy môn Tự nhiên và xã hội. Theo kế hoạch số: 02/KH-PT1 ,ngày 20 tháng 8 năm 2015.

b

Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên;

-Đã chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề ở tổ Hai năm học 2019 – 2020.

Quyết định số 190b/QĐ-THPT1 Quyết định bổ nhiệm tổ phó chuyên môn năm học 2019 – 2020 do bà Võ Kim liên kí ngày 3/9/2019

c

Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên; thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trường tiểu học;

Tham gia bình bầu hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

d

Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

- Tham gia tốt kiểm định chất lượng giáo dục học sinh trong các năm học qua một cách nghiêm túc, công tâm, khách quan.

2

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

-Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

3

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

-Có bằng đào tạo:

+Bằng Cử nhân – Sư phạm Giáo dục Tiểu học.

Số hiệu: 027204, do Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cấp ngày 05/07//2011

-Có chứng chỉ bồi dưỡng:

+Chứng chỉ tin học trình độ B do trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cấp ngày 02/03/2010.

+Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B do trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cấp ngày 04/06/2009.

+ Chứng nhận “ Hoàn thành chương trình Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy kỹ năng sống”, Số:2346/DNU-KNS, Do Đại học Đồng Nai cấp.

b

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

-Có chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp hạng II – số 9358/2019-ĐHĐN do Trường Đại học Đồng Nai cấp ngày 11/10/ 2019.

4

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

-Thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng.

-Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.(Năm 2018 - 2019; 2019 - 2020) Do thủ trưởng đơn vị, bà : Võ Kim Liên kí.

b

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch,chương trình giáo dục; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

-Thực hiện tốt và có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục và Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018- 2019. Theo SCN : 59 TH/ 2019. Do Trưởng phòng Hứa Bửu Hổ kí, ngày 14/06/2019

-Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với thực tế nhà trường và địa phương(Năm 2019- 2020 do dịch bệnh covid-19 xảy ra).

c

Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu đối mới những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách;

-Vận dụng tốt và cập nhật cập nhật kịp thời yêu cầu đối mới những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh.

-Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; kiểm tra đánh giá học sinh đúng theo thông tư hướng dẫn.

- Thực hiện tốt cách đánh giá công tác kiểm tra nội bộ của giáo viên năm học 2019-2020 xếp loại : Tốt. Theo Số 62/KL-THP1 ngày 11/6/2020. Do Bà Võ Kim Liên kí

-Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; kiểm tra đánh giá học sinh đúng theo thông tư hướng dẫn.

-Hiệu quả giảng dạy đạt được như sau:

+Năm 2017- 2018:

Tổng số HS: 31/18

Duy trì sĩ số: 31/18 Đạt 100%

Hoànthànhchương trình:31 HS

Khenthưởng: 13 HS

+Năm 2018- 2019:

Tổng số HS: 42/18

Duy trì sĩ số: 42 Đạt : 100%

Hoàn thành chương trình : 41HS

Hoàn thành xuất sắc: 25 HS

+ Năm 2019 - 2020:

Tổng số HS: 40/20

Duy trì sĩ số: 40/22; Đạt: 100%

Hoànthànhchươngtrình : 40HS

Hoànthành XS: 22HS

d

Tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;

-Thực hiện tốt việc phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

đ

Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên;

-Vận dụng tốt kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tế giảng dạy, được hội đồng thẩm định sáng khiến công nhận theo Quyết định số 03/QĐ-HĐTĐSK, ngày 01 /06/2020. Do ông Lương Hữu Ích kí.

+Tên đề tài: Một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở Tiểu học – Đạt loại Khá cấp huyện

e

Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện được các chuyên đề dạy học;

-Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên đề, toàn diện giáo viên cấp trường; tham gia tốt việc xây dựng và thực hiện các chuyên đề cấp trường, tổ:

+Kế hoạch số 02/KH-PT1 ,ngày 20 tháng 8 năm 2015 thực hiện tiết dạy minh họa cấp trường ở lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề giáo viên về phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy môn Tự nhiên và xã hội.

+Đổi mới phương pháp dạy học – Phân môn Luyện từ và câu lớp 2 chuyên đề tổ.

g

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

-Thực hiện tốt khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

+ Thực hiện tiết dạy minh họa cấp trường ở lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề giáo viên về phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy môn Tự nhiên và xã hội

+ Sử dụng thành thạo bảng tương tác và phần mềm Activinspire.

-Chứng chỉ tin học trình độ B do trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cấp ngày 02/03/2010.

-Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B do trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cấp ngày 04/06/2009.

h

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi Cấp trường năm học 2019-2020 số 154/QĐKT-TH

- Đạt danh hiệu giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019 số 37/QĐ-TH

- Chứng chỉ Bồi dưỡng thường xuyên đạt loại giỏi theo Quyết định số SCN: 59 TH/2019 do Trưởng phòng GDĐT ông: Hứa Bửu Hổ kí ngày 14/06/2019.

+ Danh hiệu cá nhân lao động tiên tiến năm học 2019 -2020 số 3508/QĐ-UBND.

i

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

- Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II: 09 năm ngày 01 tháng 09 năm 2012 đến nay.

1. Tự đánh giá đạt tiêu chuẩn: 16/16 tiêu chuẩn; Kết luận: ĐẠT (Đạt/Không)

Nơi nhận

- Hiệu trưởng (để b/c);

- KT trường (để p/h);

NGƯỜI BÁO CÁO

2. Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 2 mới nhất

2.1. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng 2

Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

(Khoản 2 Điều 4 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

2.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 2

Cụ thể tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 2 được quy định như sau:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

2.3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2 được quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

- Có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách;

- Tích cực, chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh;

- Vận dụng được các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên;

- Có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: tham gia ban giám khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện được các chuyên đề dạy học;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

- Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên;

- Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trên đây là Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2.

Đánh giá bài viết
1 11.351
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm