35 đề và gợi ý tập làm văn hay lớp 4

1
35 Đ VÀ GỢI Ý TẬP LÀM VĂN HAY
LỚP 4
§Ò 1
Em ®· tõng gióp ®ì b¹n bÌ ( hoÆc ngêi th©n trong gia ®×nh) mét viÖc, dï rÊt nhá.
H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã vµ nªu c¶m nghÜ cña em.
Gîi ý
a)MB: Giíi thiÖu hoµn c¶nh, nh©n vËt tríc khi x¶y ra u chuyÖn: C©u chuyÖn
xayra ë ®©u hoÆc diÔn ra trong hoµn c¶nh nµo? viÖc chuÈn cho c©u chuyÖn b¾t
®Çu lµ g×?
b)TB: KÓ l¹i diÔn biÕn c©u chuyÖn tõ lóc më ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc:
-Sù viÖc më ®Çucho c©u chuyÖn lµ g×?
-Nh÷ng sù viÖc tiÕp theo lÇn lît diÔn ra nh thÕ nµo?:KÓ tõng hµnh ®éng, chi
tiÕt thÓ cña viÖc lµm gióp ®ì b¹n hay ngêi th©n cña em: m viÖcg×, lµm ntn?,…;
nªu râ th¸i ®é, hµnh ®éng cña nh©n vËt kh¸c tríc viÖc lµm c¶u em,
-Sù viÖc kÕt thóc ra sao?
c)KB: Nªu c¶m nghÜ cña emvÒ viÖc lµm gióp ®ì b¹n hay ngêi th©n: ViÖc
lµm gióp ®ì ngêi kh¸c ®Ó l¹i cho em nh÷ng suy nghÜ c¶m c g×, hoÆc ®Ó i
trong em Ên tîng g× khã phai?
VD: Mét buæi s¸ng, t«i cïng b¹n ®ang vui ch¬i tríc nhµ th× mét ®¸m m©y
®en kÐo ®Õn. TÊt c¶ chóng t«i ch¹y véi vÒ nhµ m×nh. Phót chèc, c¬n ma rµo Ëp tíi.
Ngåi trong nhµ Êm ¸p, nh×n ra ngoµi ma r¬i l¹nh buèt, t«i chît nhí ra mét ®iÒu:
s¸ng nay chÞ t«i ®i häc kh«ng mang ¸o ma. gnµy còng lóc tan häc ®Õn n¬i. T«i
véi ®éi nãn, kho¸c tÊm ni l«ng, tay cÇm ¸o ma, ch¹y i ®Õn trêng chÞ. Võa vÆnlíp
chÞ t«i ®ang cho häc sinh ra. ThÊy t«i, c t«i mõng quýnh, cÇm ¸o ma Æc vµo
ngêivµ c¶m ¬n t«i rèi rÝt. Hai chÞ emt«i ra díi trêi ma xèi x¶. Ch©n chóng t«i
bÊm chÆt xuèng ®Êt cho ®ì tr¬n. G thæi m¹nh tõng c¬n nh muèn gi»ng chiÕc n
t«i ®éi trªn ®Çu. Nh÷ng giät ma gâ lép bép xuèng nãn t«i nghe rÊt vui tai.
VÒ ®Õn nhµ, trong lßng t«i rÊt vui síng v× ®· gióp ®ì ®îc chÞ cña m×nh. C©u
chuyÖn x¶y ra ®· l©u råi nhng ®Õn nay t«i cßn nhí m·i v× ®ã lµ mét kØ niÖm ®Ñp cña
chÞ em chóng t«i.
===================
§Ò 2
Em ®· tõng tham gia hoÆc cng kiÕn mét viÖc lµm gióp ®ì em n ë ngoµi
®êng hay trong trêng häc. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã.
Gîi ý
VD: §i häc vÒ, t«i ®ang tung t¨ng bíc trªn ®êng th× thÊy mét em bÐ g¸i chõng
ba, bèn tuæi ®ang bi b« nãi. Bªn c¹nh lµ mét b¹n ®éi viªn cã khu«n mÆt dÔ mÕn, ®ang
d¾t em nhá, võa ®i võa trß chuyÖn.
Chèc cc, em l¹i hái: “MÑ ®©u? ®©u?”. Ngêi chÞ dÞu dµng ®¸p: “õ, chÞ
®ang dÉn em vÒ víi mÑ ®©y mµ!” Võa nãi, b¹n võa chØ tay vÒ phÝa tríc. Bíc l¹i gÇn,
t«i khÏ hái: “Em b¹n ®Êy µ?” B¹n ®ã mØm cêi: “Kh«ng, em nµy bÞ l¹c. M×nh ®ang
®a em ®i m mÑ ®©y!” Nãi xong, n em lªn, ®i qua ®êng ®Ó ®Õn ®ån c«ng
2
an gÇn ®ã, ch¾c lµn muèn nhê c¸c chó c«ng an t×m cho em bÐ. Võa hay, lóc
Êy cã mét c« tr«ng cßn trÎ, hít h¬ hít h¶i ch¹y l¹i. Em nhá mõng rì reo lªn:
-MÑ! MÑ! MÑ ®©y råi!
ncon m×nh, vui síng «m chÇm lÊy con ngá lêi c¶m ¬n cng an.
Chó c«ng an vui ®¸p: §©y kh«ng ph¶i c«ng cña chóng t«i c«ng cña em
®éi viªn quµng kh¨n ®á nµy ®Êy!” Ngêi n¾m chÆt bµn tay cña ngêi b¹n g¸i
trÇm trå kh«ng ngít: “Quý hãa qu¸! ThËt lµ quý hãa! C« c¶m ¬n ch¸u nhiÒu l¾m!”
===================
§Ò 3
Mét ngêi th©n trong gia ®×nh em( «ng, , bè, mÑ, anh, chÞ,) ®· tõng lµm mét
viÖc tèt lµm em c¶m ®éng vµ ni. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã.
Gîi ý
H«m nay nn ®îc tiÒn, chÞ Nh©n cña t«i sung síng l¾m ®©y tiÒn ®Çu
tiªn do c«ng søc cña clµm ra. Hai chÞ em bµn víi nhau mua tËp, mua bót c
tranh, mua kÑp tãc, ¨n phë, uèng s÷a, ai còng phÊn khëi.
Buæi chiÒu, ba ®i lµm vÒ, ¸o ®Ém h«i. Nh×n d¸ng gÇy gÇy a ba trong chiÕc
¸o ¹c mµu c㮫i chç, kh«ng ai b¶o ai, hai chÞ em ®Òu nÝn lÆng. Tèi ®Õn, chÞ Nh©n
bµn víi t«i: “Chóng m×nh dµnh sè tiÒn nµy mua tÆng ba chiÕc ¸o ®Ó ®i lµm. Em cã
®ång ý kh«ng?” T«i nhÊt trÝ. ThÕ lµ hai cem mËt mua ¸o tÆng ba. Mãn quµ ®îc
chÞ Nh©n gãi cÈn thËn, ®Ñp ®Ï råi ph©n c«ng t«i mang ®Õn tÆng ba. CÇm mãn quµ, ba
nh×n hai chÞ em t«i mét c¸ch ng¹c nhiªn. còng ngì ngµng kh«ng kÐm ba. M¸ giôc
ba më ra xem. Khi thÊy chiÕc ¸o, ba m¸ cïng thèt lªn:
-å, chiÕc ¸o! Lµm sao c¸c con cã ®îc?
Sau khi biÕt râ mäi chuyÖn, ba c¶m ®éng «m c¶ chiÕc ¸o vµ hai chÞ em chóng t«i
vµo lßng, nghÑn ngµo nãi:
-C¸c con cña ba ngoan vµ cã hiÕ qu¸!
ThÕ råi, nh÷ng giät níc m¾t cø long lanh trªn ®«i m¾t cña m¸.
ChuyÖn x¶y ra ®· l©u nhng h×nh ¶nh chiÕc ¸o hiÕu th¶o” g¬ng mÆt th©n
th¬ng cña ba cßn hiÖn t¬i rãi trong t©m trÝ t«i. §ã mét niÖm khã quªn
gióp t«i nhËn ra mét ®iÒu ®Ñp ®Ï: vui biÕt bao khi m×nh biÕt quan t©m ®Õn ngêi
kh¸c.
====================
®Ò 4
Em ®· tõng tham gia hoÆc chøng kiÕn nh÷ng viÖc lµm ý nghÜa tèt ®Ñp ë ®Þa
ph¬ng m×nh ®ang sèng. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn nãi viÖc lµm ®ã.
Gîi ý
Vµo mïa hÌ, ngêi ®Õn xÕp hµng lÊy níc ë vßi níc céng céng p t«i rÊt
®«ng, thïng xÕp thµnh d·y dµi. Mïa thu Ýt ngêi lÊy níc h¬n. Qua ®«ng l¹i cµng Ýt
n÷a. Cã lÏ v× rÐt qu¸, ai còng ngÆÝtm vµ kh«ng hay giéi röa µo µo.
Løa tuæi chóng t«i cßn nhiÒu ®øa tinh nghÞch, ch©n kh«ng bÈn mµ ®i qua còng
ch×a ch©n vµo röa. Nh÷ng buæi s¸ng tinh m¬, c¸c b¸n rau ë ngo¹i « ®i chî sím
còng ®Õn m¸y níc c«ng céng röa rau rÊt l©u.
Mét ®ªm trêi rÐt buèt nh kiÕn c¾n, t«i nh dËy råi kh«ng sao ngñ tiÕp ®îc.
ng nghe tiÕng níc ch¶y ë m¸y níc ®Çu ngâ, ch¶y m·i nh kh«ng ngêi
khãa l¹i. t«i nghÜ: “Ch¾c cã cËu nµo qua ®ã nghÞch m¸y råi cø ®Ó thÕ mµ ®i. Hay lµ cã
bµ nµo ®i chî sím röa rau c¶i, röa hµnh g× ®©y mµ quªn khãa m¸y l¹i?”
T«i véi tung ch¨n nh¶y xuèng,xá véi ®«i dÐp råi bíc ra. Dßng níc
vÉnch·úe xÌ. T«i ch¹y ngay ®Õn khãa lu«n m¸y l¹i. Trêi t c¨m m, hai hµm r¨ng
3
va vµo nhau p cËp nhng lßngt«i l¹i thÊy vui. T«i bíc vµo nhµ,®Þnh sím mai viÕt
ngay tÊm biÓn ®Ó c¹nhvßi níc c«ng céng: “Ai dïng xong níc th× nhí khãa l¹i!”
VD 2: Gióp chó th¬ng binh qua ®êng tµu:
ë bÕn xe, anh th¬ng binh Êy ®· kh«ng ngít lêi c¶m ¬n khen ngîi mét em
®· u anh qua®êng tµu ho¶. Anh rÊt vui c¶m phôc m lßng dòng m cña em
nhá
H«m Êy, c¶nh trêi ®Êt thËt tuyÖt ®Ñp. Xa xa, mét líp m©y hång ãng ¶ næi bËt trªn
nÒn trêi cao xanh. ¸nh n¾ng vµng nh¹t chiÕu xuèng ®Êt, r¶i trªn c¸nh ®ång lóa xanh
rên. Mét anh th¬ng binh ®ang chèng n¹ng bíc ®i. Mét m¾t anh ®· bÞ háng, cßn mét
m¾t còng chØ nh×n thÊy lê
====================
§Ò 5
H·y l¹i c©u chuyÖn i mét niÖm ®¸ng nhí gi÷a em vµ ngêi b¹n th©n
trong líp häc.
Gîi ý
H«m Êy, gi¸o n vµop t b¹n g¸i nãi víi chóng t«i: “§©y lµ Lan, b¹n
míi cña líp ta, c¸c em h·y lµm quen víi nhau ®i”.
líp ng¬ ng¸c nh×n mÆc quÇn ¸o chç v¸, ®øa th× thÇm: “Gím!
Ai thÌm lµm b¹nvíi nã chø!” gi¸o xÕp Lan ngåi bµn ®Çu víi t«i. dng t«i ngåi
c¸ch xa Lan ra.
Mét h«m, gi¸o gi¶ng i tËp to¸n, c«gäi Lan lªn lµm, Lan loay hoay m·i
kh«ng gi¶i ®îc. Bçng tiÕng i cuèi líp vang lªn: “Bµi dÔ thÕ kh«ng lµm
®îc, lµm mÊt ®iÓm thi ®ua cña líp råi ®Êy!”
gi¸o kh«ng hµi lßng chót nµo, c« gi¸o cho Lan vÒ chç ngåi.
Lóc ra vÒ, bän t«i lêm Lan mét i råi ch¹y ®i. Lóc nµy nh×n Lan thËt téi. Ai
b¶o lêi häc!
ChiÒu h«m Êy, t«i ghÐ vµo cöa hµng mua ch th× thÊy Lan g¸nh níc qua. Nh×n
thÊy t«i, b¹n ®i nh ch¹y. Bçng Lan trît ng· l¨n ra cïng hai níc. t bµ o
ch¹y l¹i qu¸t Çm Ü. Lan «m mÆt khãc råi ch¹y nh bÞ ma ®uæi.
T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ i tµn. B©y giê t«i míi hiÓu ng nhµ b¹n
nghÌo l¾m! th× bÖnh, ®i ®¹p xÝch ®Ó kiÕm tiÒn nu«i nhµ. Cßn Lan ph¶i
®i lµm thuª ®Ó cã tiÒn mua thuèc cho mÑ. ThÕ mµ t«i ®· hiÓu lÇm Lan.
S¸ng h«m sau, t«i ®emchuyÖn cho c¸c b¹n trong p nghe, ai còng xóc ®éng,
nhËn ra Æ t©mcña m×nh. ThÕ líp ph¸t ®éng phong trµo: Gãp tiÒn tiÕt kiÖm,
gióp ®ì c¸c b¹n nghÌo vît khã”.
nghåi ®ã, chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan. B©y giê Lan ®· trë thµnh häc sinh
giái cña tØnh. Vµ t«i víi Lan ®· trë thµnh ®«i b¹n th©n tõ lóc nµo kh«ng biÕt.
=====================
§Ò 6
H·y kÓ l¹i c©u chun nãi mét viÖc lµm thÓ hiÖn p sèng v¨n minh, lÞch sù ë
ngoµi ®êng hay n¬i c«ng céng (cã thÓ ®èi chiÕu víi viÖc lµm cha v¨n minh, lÞch sù
còng x¶y ra ë n¬i ®ã, lóc ®ã).
Gîi ý
§êng phè buæi s¸ng vµo giê cao ®iÓm, ngêi ®«ng nh níc ch¶y. Xe ®¹p nèi
®u«i nhau kh«ng ngít. Xe m¸y bÊm cßi inh ái. Mét chiÕc xe ca ®i ®ãn kh¸ch, ngêi
phô xe ®Ëp tay vµo thµnh xe Çm Çm ®Ó xin ®êng khiÕn dßng ngêi d¹t vÒ hai phÝa.
Mét thanh niªn ®i xe ®¹p, ®Ìo hai t bia ®ang gtay xin ®êng tr¸i. Bçng
“uúnh” mét tiÕng, anh häc sinh l¸ch véi, vµ phi b¸nh sau m xe cbia ®æ nhµo.

Tập làm văn lớp 4

35 đề và gợi ý tập làm văn hay lớp 4 bao gồm đề tập làm văn lớp 4 có kèm theo các gợi ý chi tiết. Các bài tập làm văn mẫu này là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức, có thêm tư liệu để hoàn thiện bài tập làm văn 4 hay hơn, nhằm đạt kết quả tốt trong học tập và thi cử, chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì 1 lớp 4 sắp tới.

ĐỀ 1: Em đã từng giúp đỡ bạn bè (hoặc người thân trong gia đình) một việc, dù rất nhỏ. Hãy kể lại câu chuyên đó và nêu cảm nghĩ của em.

GỢI Ý

a) MB: Giới thiệu hoàn cảnh, nhân vật trước khi xảy ra câu chuyện: Câu chuyện xảy ra ở đâu hoặc diễn ra trong hoàn cảnh nào? Sự việc chuẩn bị cho câu chuyện bắt đầu là gì?

b) TB: Kể lại diễn biến câu chuyện từ lúc mở đầu đến lúc kết thúc:

- Sự việc mở đầu cho câu chuyện là gì?

- Những sự việc tiếp theo lần lượt diễn ra như thế nào? Kể rõ từng hành động, chi tiết cụ thể của việc làm giúp đỡ bạn hay người thân của em: làm việc gì, làm như thế nào?... nêu rõ thái độ, hành động của nhân vật khác trước việc làm của em...

- Sự việc kết thúc ra sao?

c) KB: Nêu cảm nghĩ của em về việc làm giúp đỡ bạn bè hay người thân: Việc làm giúp đỡ người khác để lại cho em những suy nghĩ và cảm xúc gì, hoặc để lại trong em ấn tượng gì khó phai?

VD: Một buổi sáng, tôi cùng bạn bè đang vui chơi trước nhà thì một đám mây đen kéo đến. Tất cả chúng tôi chạy vội về nhà mình. Phút chốc, cơn mưa rào ập tới.

Ngồi trong nhà ấm áp, nhìn ra ngoài mưa rơi lạnh buốt, tôi chợt nhớ ra một điều: sáng nay chị tôi đi học không mang áo mưa. Giờ này cũng là lúc tan học đến nơi. Tôi vội đội nón, khoác tấm ni lông, tay cầm áo mưa, chạy vội đến trường chị. Vừa vặn lớp chị tôi đang cho học sinh ra. Thấy tôi, chị tôi mừng quýnh, cầm áo mưa mặc vào người và cảm ơn tôi rối rít. Hai chị em tôi ra về dưới trời mưa xối xả. Chân chúng tôi bấm chặt xuống đất cho đỡ trơn. Gió thổi mạnh từng cơn như muốn giằng chiếc nón tôi đội trên đầu. Những giọt mưa gõ lộp bộp xuống nón tôi nghe rất vui tai.

Về đến nhà, trong lòng tôi rất vui sướng vì đã giúp đỡ được chị của mình. Câu chuyện xảy ra lâu rồi nhưng đến nay tôi còn nhớ mãi vì đó là một kỉ niệm đẹp của chị em chúng tôi.

ĐỀ 2: Em đã từng tham gia hoặc chứng kiến một việc làm giúp đỡ em nhỏ ở ngoài đường hay trong tường học. Hãy kể lại câu chuyện đó.

GỢI Ý

VD: Đi học về, tôi đang tung tăng bước trên đường thì thấy một em bé gái chừng ba, bốn tuổi đang bi bô nói. Bên cạnh là một bạn đội viên có khuôn mặt dễ mến, đang dắt em nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện.

Chốc chốc, em bé lại hỏi: "Mẹ đâu? Mẹ đâu?". Người chị dịu dàng đáp: "Ừ, chị đang dẫn em về với mẹ đây mà!" Vừa nói, bạn vừa chỉ tay về phía trước. Bước lại gần, tôi khẽ hỏi: "Em bạn đấy à?" Bạn đó mỉm cười: "Không, em này bị lạc. Mình đang đưa em đi tìm mẹ đây!" Nói xong, bạn bế em lên, đi qua đường để đến đồn công an gần đó, chắc là bạn muốn nhờ các chú công an tìm hộ mẹ cho em bé. Vừa hay, lúc ấy có một cô trông còn trẻ, hớt hơ hớt hải chạy lại. Em nhỏ mừng rỡ reo lên:

- Mẹ! Mẹ! Mẹ đây rồi!

Cô nhớ con mình, vui sướng ôm chầm lấy và còn ngỏ lời cảm ơn chú công an. Chú công an vui vẻ đáp: "Đây không phải là công của chúng tôi mà là công của em đội viên quàng khăn đỏ này đấy!" Người mẹ nắm chặt bàn tay của người bạn gái và trầm trồ khen ngợi: "Quý hóa quá! Thật là quý hóa! Cô cảm ơn cháu nhiều lắm!"

Đề 3: Một người thân trong gia đình em (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị) đã từng làm một việc tốt làm em cảm động và nhớ mãi. Hãy kể lại câu chuyện đó.

Gợi ý

Hôm nay nhận được tiền, chị Nhân của tôi sung sướng lắm vì đây là số tiền đầu tiên do công sức của chị làm ra. Hai chị em bàn với nhau sẽ mua tập, mua bút chì vẽ tranh, mua kẹp tóc, ăn phở, uống sữa, ai cũng phấn khởi.

Buổi chiều, ba đi làm về, áo đẫm mồ hôi. Nhìn dáng gầy gầy của ba trong chiếc áo bạc màu có vá đôi chỗ, không ai bảo ai, hai chị em đều nín lặng. Tối đến, chị Nhân bàn với tôi: “Chúng mình dành số tiền này mua tặng ba chiếc áo để đi làm. Em có đồng ý không?” Tôi nhất trí. Thế là hai chị em bí mật mua áo tặng ba. Món quà được chị Nhân gói cẩn thận, đẹp đẽ rồi phân công tôi mang đến tặng ba. Cầm món quà, ba nhìn hai chị em tôi một cách ngạc nhiên. Má cũng ngỡ ngàng không kém ba. Má giục ba mở ra xem. Khi thấy chiếc áo, ba má cùng thốt lên:

- Ồ, chiếc áo! Làm sao các con có được?

Sau khi biết rõ mọi chuyện, ba cảm động ôm cả chiếc áo và hai chị em chúng tôi vào lòng, nghẹn ngào nói:

- Các con của ba ngoan và có hiếu quá!

Thế rồi, những giọt nước mắt cứ long lanh trên đôi mắt của má.

Chuyện xảy ra đã lâu nhưng hình ảnh “chiếc áo hiếu thảo” và gương mặt thân thương của ba má còn hiện tươi rói trong tâm trí tôi. Đó là một kỉ niệm khó quên vì nó giúp tôi nhận ra một điều đẹp đẽ: vui biết bao khi mình biết quan tâm đến người khác.

Đề 4: Em đã từng tham gia hoặc chứng kiến những việc làm có ý nghĩa tốt đẹp ở địa phương mình đang sống. Hãy kể lại câu chuyện nói về việc làm đó.

Gợi ý

Vào mùa hè, người đến xếp hàng lấy nước ở vòi nước cộng cộng phố tôi rất đông, thùng xếp thành dãy dài. Mùa thu ít người lấy nước hơn. Qua đông lại càng ít nữa. Có lẽ vì rét quá, ai cũng lạnh và không hay gội rửa ào ào.

Lứa tuổi chúng tôi còn nhiều đứa tinh nghịch, chân không bẩn mà đi qua cũng chìa chân vào rửa. Những buổi sáng tinh mơ, các bà bán rau ở ngoại ô đi chợ sớm cũng đến máy nước công cộng rửa rau rất lâu.

Một đêm trời rét buốt như kiến cắn, tôi tỉnh dậy rồi không sao ngủ tiếp được.Bỗng nghe tiếng nước chảy xè xè ở máy nước đầu ngõ, chảy mãi như không có người khóa lại. tôi nghĩ: “Chắc có cậu nào qua đó nghịch máy rồi cứ để thế mà đi. Hay là có bà nào đi chợ sớm rửa rau cải, rửa hành gì đây mà quên khóa máy lại?”

Tôi vội tung chăn nhảy xuống, xỏ vội đôi dép rồi mở cử bước ra. Dòng nước vẫn chảy xè xè. Tôi chạy ngay đến khóa luôn máy lại. Trời rét căm căm, hai hàm răng va vào nhau lập cập nhưng lòng tôi lại thấy vui. Tôi bước vào nhà,định sớm mai viết ngay tấm biển để cạnh vòi nước công cộng: “Ai dùng xong nước thì nhớ khóa lại!”

VD2: Giúp chú thương binh qua đường tàu:

Ở bến xe, anh thương binh ấy đã không ngớt lời cảm ơn và khen ngợi một em bé đã cứu anh qua đường tàu hoả. Anh rất vui và cảm phục tấm lòng dũng cảm của em nhỏ

Hôm ấy, cảnh trời đất thật tuyệt đẹp. Xa xa, một lớp mây hồng óng ả nổi bật trên nền trời cao xanh. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống đất, rải trên cánh đồng lúa xanh rờn. Một anh thương binh đang chống nạng bước đi. Một mắt anh đã bị hỏng, còn một mắt cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ.

Đề 5: Hãy kể lại câu chuyện nói về một kỉ niệm đáng nhớ giữa em và người bạn thân trong lớp học.

Gợi ý

Hôm ấy, cô giáo dẫn vào lớp một bạn gái và nói với chúng tôi: “Đây là Lan, bạn mới của lớp ta, các em hãy làm quen với nhau đi”.

Cả lớp ngơ ngác nhìn cô bé mặc bộ quần áo có chỗ vá, có đứa thì thầm: “Gớm! Ai thèm làm bạn với nó chứ!” Cô giáo xếp Lan ngồi bàn đầu với tôi. Tự dưng tôi ngồi cách xa Lan ra.

Một hôm, cô giáo giảng bài tập toán, cô gọi Lan lên làm, Lan loay hoay mãi mà không giải được. Bỗng có tiếng nói từ cuối lớp vang lên: “Bài dễ thế mà không làm được, làm mất điểm thi đua của lớp rồi đấy!”

Cô giáo không hài lòng chút nào, cô giáo cho Lan về chỗ ngồi. Lúc ra về, bọn tôi lườm Lan một cái rồi chạy đi. Lúc này nhìn Lan thật tội. Ai bảo lười học!

Chiều hôm ấy, tôi ghé vào cửa hàng mua sách thì thấy Lan gánh nước qua. Nhìn thấy tôi, bạn đi như chạy. Bỗng Lan trượt ngã lăn ra cùng hai xô nước. Một bà béo chạy lại quát ầm ĩ. Lan ôm mặt khóc rồi chạy như bị ma đuổi.

Tôi bám theo Lan đến một ngôi nhà tồi tàn. Bây giờ tôi mới hiểu rằng nhà bạn nghèo lắm! Mẹ thì bị bệnh, bố đi đạp xích lô để kiếm tiền nuôi cả nhà. Còn Lan phải đi làm thuê để có tiền mua thuốc cho mẹ. Thế mà tôi đã hiểu lầm Lan.

Sáng hôm sau, tôi đem chuyện kể cho các bạn trong lớp nghe, ai cũng xúc động, nhận ra sự vô tâm của mình. Thế là cả lớp phát động phong trào: “Góp tiền tiết kiệm, giúp đỡ các bạn nghèo vượt khó”.

Cũng từ hồi đó, chúng tôi luôn gắn bó với Lan. Bây giờ Lan đã trở thành học sinh giỏi của tỉnh. Và tôi với Lan đã trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không biết.

Đề 6: Hãy kể lại câu chuyện nói về một việc làm thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự ở ngoài đường hay nơi công cộng (có thể đối chiếu với việc làm chưa văn minh, lịch sự cũng xảy ra ở nơi đó, lúc đó).

Gợi ý

Đường phố buổi sáng vào giờ cao điểm, người đông như nước chảy. Xe đạp nối đuôi nhau không ngớt. Xe máy bấm còi inh ỏi. Một chiếc xe ca đi đón khách, người phụ xe đập tay vào thành xe ầm ầm để xin đường khiến dòng người dạt về hai phía.

Một thanh niên đi xe đạp, đèo hai két bia đang giơ tay xin đường rẽ trái. Bỗng “uỳnh” một tiếng, anh học sinh lách vội, và phải bánh sau làm xe chở bia đổ nhào.

“Xoảng…xoảng”, két bia rơi xuống mặt đường. Nước bia trào ra tung tóe. Mảnh chai nhọn sắc vương vãi ra mặt đường. Hai người và xe kéo co nhau mãi một hồi rồi cũng nâng xe lên vỉa hè. Dòng người vẫn đi, chẳng ai để ý đến đoạn đường đầy mảnh chai.

Họ chỉ né tránh cho bánh xe không chạm vào các mảnh vỡ.

- Ôi dào, để thế mà đi được! Một bà cụ bán nước ở vỉa hè thốt lên. Cụ đăm đắm nhìn đám mảnh chai trên đường, vẻ ái ngại.

Một lúc sau, bà cụ quay vào trong nhà cầm chổi và hót rác. Tấm lưng còng của cụ chậm rãi đi xuống lòng đường, đến chỗ mảnh chai vương vãi. Cụ ngồi xuống, lấy chổi quét gom lại, gạt mảnh chai vào hót rác. Chợt bên kia đường có tiếng la:

- Thằng Nhẫn đâu, ra giúp bà một tay đi chứ!

Một cậu bé ở trần, mặc quần đùi chừng mười tuổi chạy ra. Cậu đỡ bà cụ đứng lên, dìu cụ vào vỉa hè. Đoạn, cậu quay trở lại bê hót rác chứa mảnh chai xuống cuối phố, đổ vào thùng rác công cộng.

Tất cả những chuyện ấy, em đứng trước cửa nhà được nhìn thấy từ đầu đến cuối. Bỗng một câu hỏi tự nhiên hiện lên trong óc em: “Sao mình không nhanh chân cùng ra giúp bà cụ làm việc ấy nhỉ?”

Đề 7: Dựa vào bài thơ dưới đây, em hãy kể lại bằng văn xuôi câu chuyện về tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng.

Gọi bạn

Tự xa xưa thuở nào

Trong rừng sâu xanh thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê Vàng và Dê Trắng.

Một năm trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê Trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

(Định Hải)

Gợi ý

- Cảnh mở đầu diễn biến: Thế rồi một năm trời hạn hán. Nắng như thiêu như đốt. Tre nứa nổ lốp bốp vang động khắp rừng. Chim chóc ngừng ca. Suối ngừng chảy. Đáy suối cạn khô phơi những tảng đá lớn. Cái nóng hầm hập làm cây cối, muông thú trong rừng chết khát. Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng chốc chốc lại đi ra đi vào, ngước mắt nhìn trời vẻ sốt ruột. Họ ngắc ngoải chời đợi trong sự đói khát giày vò. Dê Trắng yếu đuối không còn sức để đứng dậy được nữa. Bộ lông trắng xốp, mịn màng của chú xù ra trông thật tội nghiệp. Đôi mắt hằng ngày tinh nhanh là thế mà giờ đây đỡ đẫn hẳn đi

- Cảnh kết thúc câu chuyện: Dê Trắng quyết định đi tìm người bạn thân thiết của mình. Hết chạy lên đầu suối, Dê Trắng lại đi vào giữa rừng rậm hoang vu. Mặc cho cây rừng cản lối, mặc cho gai cào rách thịt, lòng thương bạn khiến Dê Trắng quên cả đau đớn. Vừa đi, Dê Trắng vừa gọi hoài: “Bê Vàng, Bê Vàng ơi! Bạn ở đâu?” Chỉ có tiếng vọng từ vách núi trả lời chú. Bầu trời ảm đạm bỗng mây đen ùn ùn kéo đến. Những giọt mưa dần dần nặng hạt. Nước mưa hòa cùng nước mắt chảy lã chã trên mặt Dê Trắng. Kiệt sức, chú ngã quỵ xuống, miệng vẫn gọi trong hơi thở yếu ớt:

“Bê! Bê!”.

Tiếng gọi từ đáy lòng Dê Trắng vang vọng, mong tìm thấy người bạn thân yêu. Bộ lông của Dê trắng ướt đẫm dưới trời mưa. Từ đây, suối lại đầy ắp nước, khu rừng quê hương rồi sẽ lại xanh tươi. Nhưng Bê Vàng bạn của chú sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại.

Đề 8: Hãy viết thư cho bạn kể lại một câu chuyện nói về công ơn của cha mẹ đới với em như câu ca dao sau:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Gợi ý

VD về đoạn văn kể lại kỉ niệm về chiếc áo gắn với công ơn của cha mẹ (phần chính của bức thư)

Sáng hôm sau đi học về, mình dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chờ bố mẹ đi làm về ăn. Mẹ vừa bước vào nhà, mình đã thấy trên tay mẹ những búp len màu xanh da trời. Nhìn nét mặt mẹ, mình biết mẹ rất vui. Từ hôm đó, tối ào cũng vậy, bên ngọn đèn lờ mờ, mẹ lấy cặp que đan, lấy len ra để đan áo. Mình như thấy mẹ gầy bớt đi, nét mặt xanh xao. Có lẽ mẹ thức khuya dậy sớm nên mới hại sức khỏe. Mẹ vừa đan xong một chiếc áo thì hết len. Mẹ gọi hai chị em lại. Cái Na vừa mặc xong áo vội chạy đi khoe.

Mẹ nói với mình:

- Mẹ không đủ tiền để mua nhiều len đan áo cho cả hai con. Nhìn thấy con không có áo mặc đi học, mẹ rất thương. Nhưng nhà mình nghèo. Mẹ có chiếc áo này của bà ngoại cho mẹ. Nó đã cũ lại hơi dài. Con mặc tạm vậy. Khi nào có tiền, mẹ sẽ mua cho con chiếc áo khác.

Mình rất xúc động trước tấm lòng của mẹ. Thế là từ hôm đó, mình mặc chiếc áo len cũ kĩ để đi học. Chiếc áo tuy không ấm lắm nhưng mình như thấy có vòng tay ấm áp của bà, của mẹ ôm mình suốt mùa đông.

Đề 9: Lớn lên em sẽ làm gì? Hãy hình dung khi em trưởng thành sẽ được làm công việc mình đã chọn và viết thư kể lại cho bạn (hoặc người thân) biết những điều đó.

Gợi ý

Đoạn văn kể về những điều hình dung được khi làm người chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam trong bức thư gửi người anh:

Em thấy được hình ảnh người chiến sĩ hải quân qua đài truyền hình. Sau những buổi canh gác mệt mỏi, các cú rất vui vì được ngắm cảnh đẹp của những hòn đảo trên quê hương. Em mong muốn khi lớn lên cũng được làm những công việc như các chú.

Nghĩ đến lúc đó, em sẽ được mặc bộ đồ quần xanh áo trắng, đội chiếc mũ có dòng chữ “Hải quân nhân dân Việt Nam”. Phía trên mũ có ngôi sao năm cánh trông rất đẹp.

Em được đứng trong đội tuần tiễu trên biển. Khi mọi người đã ở vào vị trí của mình, tiếng thuyền trưởng hô to vang vọng vào vách đá gần đó: “Tất cả rời bến!” Con tàu lướt ra khơi, để lại đằng sau những cánh tay vẫy chào tạm biệt của đồng đội trên đảo.

Tàu đi xa dần, cho đến khi em nhìn thấy hòn đảo tiền tiêu chỉ còn mờ xanh trong sương. Tàu chạy qua những hòn đảo khác để làm nhiệm vụ. Khi cạn thức ăn, em cùng đồng đội trên tàu đánh cá để bồi dưỡng. Mọi người nghĩ đến anh em trên đảo ăn uống kham khổ nên tranh thủ đánh cá thật nhiều rồi ướp đá lạnh để chở về. Sau một tuần đi xa, lúc về doanh trại, anh em trên đảo ùa ra đón chúng em và khuân từ trên tàu xuống những sọt cá đầy

Đề 10: Dựa vào cốt truyện dưới đây, em hãy kể lại câu chuyện cho đầy đủ và rõ ý nghĩa.

- Hai bạn nhỏ đang say sưa đá bóng trên đường.

- Một chiếc ô tô lao tới đúng lúc một bạn đang mải chạy theo quả bóng.

- Để tránh tai nạn, người lái xe phải lái chệch lòng đường và phanh lại; không may, xe đâm vào một cây to.

- Người lái xe bị thương, phải đưa vào bệnh viện.

- Hai bạn nhỏ đến thăm và hối hận về việc làm sai trái của mình.

Gợi ý

VD về đoạn văn kể diễn biến của câu chuyện:

Bỗng một chiếc ô tô màu xanh xuất hiện. Dũng đanh mải mê đuổi theo quả bóng, không để ý gì tới chiếc xe đang lao tới. Người lái xe phanh gấp nhưng không kịp. Anh ta phải lái xe chệch lòng đường làm xe đâm ngay vào gốc cây to gần đó. Dũng hoảng quá, mặt tái mét như không còn một giọt máu. Nó đứng như trời trồng giữa đường. Người ở hai bên đường vội đổ xô đến bên chiếc xe. Người lái xe bị thương nặng, đầu bê bết máu trông rất thương. Mấy bác đi đường vội gọi xe chở ngay người bị nạn đi cấp cứu.

Đánh giá bài viết
567 112.017
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 4 Xem thêm