Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp dưới đây.

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp là mẫu báo cáo được dùng cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện báo cáo với hội đồng chủ nhiệm về tình hình học tập, các hoạt động của học sinh lớp mình chủ nhiệm trong kỳ, năm học qua cũng như nêu phương hướng công tác chủ nhiệm cho học kỳ, năm học mới. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp tại đây.

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp mẫu 1

TRƯỜNG THPT ...

LỚP:................

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC ... - ...

(Giáo viên chủ nhiệm nộp về văn phòng sáng thứ 2 ngày ... tháng ... năm ...)

* Chủ nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác các thông tin sau:

I. Sĩ số:

Sĩ số

Đầu năm

Đến hết

Năm học

Tổng số HS Hộ nghèo, mồ côi

Tổng số HS

Hộ Cận nghèo

Tổng số

Nam

Nữ

Đoàn viên

Họ tên học sinh giảm:

1…………………………… lí do:………………………………...

2…………………………… lí do: ….…………………………….

3…………………………… lí do: ….……………………………

II. Thực hiện nề nếp kỷ cương, phong trào thi đua, lao động trực tuần:

1. Xếp loại thi đua của Đoàn (đến hết tuần 37): …………đ, xếp thứ: ……………………………….

2. Đạt những giải thi đua (nêu tên giải, giải mấy -> Phải chính xác, không nêu nếu không có thành tích):

Điểm trung bình giải = ...................................................................

3. Đánh giá các hoạt động thực hiện nề nếp kỉ cương, xây dựng phòng học văn hoá, lao động trực tuần, văn nghệ, hội thi, diễn đàn, ngoại khoá, NGLL, học nghề, hướng nghiệp.

- Ưu điểm:

Điểm trung bình trực tuần:.............................................. Xếp loại: ..............................................

- Nhược điểm:

III. Học tập:

- Ưu điểm:

- Nhược điểm:

  1. Đánh giá: Thi HSG, Nghiên cứu khọc học VISEF
  2. Số lượng học sinh đạt giải thi HSG VH Tỉnh:................em, gồm các môn:..............................
  3. Nghiên cứu khoa học: - Đề tài thi NCKH cấp Trường đạt giải::.......................................

- Đề tài thi NCKH cấp Tỉnh đạt giải::.......................................................................

IV. Tổng hợp kết quả hai mặt:

TT

Mặt xếp loại

Tốt/ Giỏi

Khá

TB

Từ TB trở lên

Yếu

Kém

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

1

Hạnh kiểm

2

Học lực

* Danh sách học sinh giỏi:

TT

Họ và tên

ĐTB

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

* Danh sách học sinh tiên tiến:

TT

Họ và tên

ĐTB

Ghi chú

TT

Họ và tên

ĐTB

Ghi chú

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

V. Danh hiệu thi đua tập thể: …………………

Căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua đối với các lớp, đối chiếu với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lớp để chủ nhiệm đề xuất lớp Tiên tiến hay khen mặt nào? chỉ được khen 1 mặt trong 3 mặt: Học tập, Nề nếp, NGLL-LĐTT.

..., ngày ... tháng ... năm ...

CHỦ NHIỆM

(ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp mẫu 2

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp
Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Mời các bạn tham khảo bản text Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp dưới đây:

HỘI ĐỒNG CÔNG TÁC CN

TRƯỜNG ......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ..... tháng ..... năm .......

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP .........

NĂM HỌC ......... – .........

Giáo viên chủ nhiệm: ......................................

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

1. Đầu năm: .......................... Nữ: ..........................................

2. Cuối năm: ......................... Nữ: ..........................................

- Tăng: ................................. Giảm: .......................................

- Họ và tên HS tăng, giảm. Lí do.

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp:............... Có phép: ................... Không phép: .................

2. HS vắng học nhiều nhất:................................................ Số lần vắng: ....................

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết: ............................................................................

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM NĂM HỌC

1. Tổng hợp số liệu

Mặt giáo dục

TS HS

GIỎI/TỐT

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Học lực

Hạnh kiểm

2. Nhận định

2.1. Về học lực

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2.1. Về hạnh kiểm

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học (nêu rõ mất mát, hư hỏng, đền bù so với biên bản bàn giao ngày 01/8)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

IV. TỔ CHỨC LỚP, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Kết quả thi đua tháng:

T9

T10

T11

T12

HKI

T1

T2

T3

T4

T5

HKII

CN

6. Tình hình thu nạp các khoản tiền theo quy định

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC ......... - .........

1. Học tập:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Hạnh kiểm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Các tổ chức, đoàn thể

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Đối với BGH nhà trường

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

....................., ngày ..... tháng ..... năm ...........

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 16.419
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm