Mẫu số 01 - TT: Phiếu thu

59 445.951

Mẫu phiếu thu mới nhất theo thông tư 133

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt, ngoại tệ. Phiếu thu cũng là một mẫu hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó, đây là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán cùng với các mẫu Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho. Mẫu phiếu thu 01 - TT được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu phiếu thu theo quyết định 48

CÔNG TY ..........………………..

Đ/C:……………………………..……..

Điện thoại:……………………………

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày ….tháng …. năm 20….

 

Quyển số:

Số : 306

Nợ: …………………

Có: ………………….

 

- Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………………

- Địa chỉ :…………………………………………………………………………...

- Lý do thu:………………………………………………………………………….

- Số tiền:…………………………………………………………………………….

- Bằng chữ :…………………………………………………………………………

- Kèm theo : Chứng từ gốc:

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

 

- Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):

….…………………………………………………………………………………

- Tỉ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý):

….…………………………………………………………………………………

- Số tiền quy đổi:

….…………………………………………………………………………………

Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 – TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Mẫu phiếu thu
Nội dung cơ bản của Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Mẫu 1: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .......................

Địa chỉ: ......................

Mẫu số 01 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
                

PHIẾU THU

Ngày.....tháng.......năm....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nộp tiền:............................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Lý do nộp:..................................................................................................................

Số tiền:............................................ (Viết bằng chữ):.................................................

Kèm theo:............................................... Chứng từ gốc:

    Ngày....tháng....năm...
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):............................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:......................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu 2: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ...............................

Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

                            PHIẾU THU                             

Ngày .......tháng .......năm ......

Quyển số: .................

Số: ...........................

Nợ: ..........................

Có: ...........................

Họ và tên người nộp tiền:..............................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Lý do nộp:....................................................................................................................

Số tiền:...........................................................(Viết bằng chữ):......................................

Kèm theo:...........................................................Chứng từ gốc:....................................

Ngày ......... tháng ........ năm 20......

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) 

Người nộp tiền
(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ...............................................................................

+ Số tiền quy đổi: ...........................................................................................................

Chú ý: Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu.

Cách ghi phiếu thu

  • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
  • Dòng "Họ và tên người nộp tiền": Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
  • Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
  • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
  • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
  • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
  • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
Đánh giá bài viết
59 445.951
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm