Giải bài tập

Giải bài tập theo Lớp | Giải bài tập theo Môn

Tải ứng dụng VnDoc - Giải bài tập cho Android Tải ứng dụng VnDoc - Giải bài tập cho iOS
 

Lớp 1

Giải Toán lớp 1

   Toán Song Ngữ Lớp 1

  Toán Lớp 1 Nâng Cao

  Tiếng Việt lớp 1

Đề thi học kì 1 lớp 1

Đề thi học kì 2 lớp 1

Lớp 2

Giải Toán lớp 2

  Toán lớp 2 Nâng cao

  Tiếng Việt lớp 2

  Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

Đề thi học kì 1 lớp 2

  Đề thi giữa kì 2 lớp 2

Đề thi học kì 2 lớp 2

Lớp 3

Giải Toán lớp 3

  Giải vở bài tập Toán 3

  Toán lớp 3 Nâng cao

  Tiếng Việt lớp 3

Tập làm văn lớp 3

Tập đọc lớp 3

Chính tả lớp 3

Luyện từ và câu lớp 3

Kể chuyện lớp 3

Soạn bài lớp 3

 Giải vở bài tập tiếng Việt 3

Giải bài tập tiếng Anh 3

 Giải bài tập Tự nhiên & Xã hội 3

Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề thi giữa kì 2 lớp 3

Đề thi học kì 2 lớp 3

Lớp 4

Giải Toán lớp 4

  Giải vở bài tập Toán 4

  Toán lớp 4 Nâng cao

  Tiếng Việt lớp 4

Tập làm văn lớp 4

Luyện từ và câu lớp 4

Tập đọc lớp 4

Chính tả lớp 4

Kể chuyện lớp 4

Soạn bài lớp 4

  Giải vở bài tập tiếng Việt 4

Giải bài tập tiếng Anh 4

  Giải bài tập Khoa học 4

  Giải bài tập Lịch Sử 4

  Giải bài tập Địa Lí 4

  Giải bài tập Đạo Đức 4

Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi giữa kì 2 lớp 4

Đề thi học kì 2 lớp 4

Lớp 5

Giải Toán lớp 5

  Giải vở bài tập Toán 5

  Giải cùng em học Toán 5

  Tiếng Việt lớp 5

Tập làm văn lớp 5

Luyện từ và câu lớp 5

Tập đọc lớp 5

Chính tả lớp 5

Kể chuyện lớp 5

Soạn bài lớp 5

  Giải vở bài tập tiếng Việt 5

Cùng em học Tiếng Việt 5

  Tập làm văn lớp 5

Giải bài tập tiếng Anh 5

 Giải Family & Friends Special Edittion Grade 5

  Giải bài tập Khoa học 5

  Giải bài tập Lịch Sử 5

  Giải bài tập Địa Lí 5

Giải VBT Lịch sử 5

Giải VBT Địa lí 5

Giải VBT Khoa học 5 

Giải bài tập SGK Đạo Đức 5

Giải Vở bài tập Đạo Đức 5

Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề thi giữa kì 2 lớp 5

Đề thi học kì 2 lớp 5

Thi học sinh giỏi lớp 5

Lớp 6

Giải bài tập Toán 6

  Giải SBT Toán 6

  Ngữ Văn 6

Học tốt Ngữ văn 6

  Soạn bài lớp 6

  Soạn Văn 6 ngắn nhất

Giải bài tập tiếng Anh 6

 Giải SBT tiếng Anh 6

Giải bài tập Vật lý 6

  Giải vở bài tập Vật lý 6

Trắc nghiệm Vật lý 6

  Giải bài tập Sinh học 6

  Giải SBT Sinh học 6

Trắc nghiệm Sinh học 6

  Giải bài tập Lịch Sử 6

  Giải vở bài tập Lịch Sử 6

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6

  Giải bài tập Địa Lý 6

  Giải vở bài tập Địa Lý 6

  Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Trắc nghiệm Địa lý 6

Giải bài tập Công nghệ 6

Giải bài tập GDCD 6

Giải vở bài tập GDCD 6

Giải bài tập Tin học 6

Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa kì 2 lớp 6

Đề thi học kì 2 lớp 6

Lớp 7

Giải bài tập Toán 7

  Giải SBT Toán 7

  Ngữ Văn 7

Học tốt Ngữ văn 7

  Soạn bài lớp 7

  Soạn Văn 7 ngắn nhất

 Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 7

Giải vở bài tập Ngữ văn 7

Giải bài tập Tiếng Anh 7

Giải sách bài tập Tiếng Anh 7

Trắc nghiệm Tiếng Anh 7

  Giải bài tập Vật Lý 7

  Giải SBT Vật Lý 7

  Giải bài tập Sinh học 7

Trắc nghiệm Sinh học 7

Giải bài tập Lịch Sử 7

Giải vở bài tập Lịch Sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7

Giải bài tập Địa Lý 7

Giải Vở bài tập Địa Lý 7

Giải tập bản đồ Địa Lý 7

Trắc nghiệm Địa lý 7

Giải bài tập Công nghệ 7

Giải bài tập GDCD 7

Giải vở bài tập GDCD 7

Giải bài tập Tin học 7

Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi giữa kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7

Lớp 8

Giải bài tập Toán 8

  Giải SBT Toán 8

  Ngữ văn 8 

  Văn mẫu lớp 8

 Học tốt Ngữ văn 8

  Soạn bài lớp 8

  Soạn văn 8 ngắn nhất

Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 8

Giải bài tập tiếng Anh 8

Giải sách bài tập tiếng Anh 8

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Giải bài tập Vật lý 8

  Giải Vở bài tập Vật lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Giải bài tập Hóa học 8

Giải sách bài tập Hóa 8

Trắc nghiệm Hóa học 8

  Giải bài tập Sinh học 8

Trắc nghiệm Sinh học 8

  Giải bài tập Lịch sử 8

  Giải vở bài tập Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Giải bài tập Địa Lý 8

Giải SBT Địa Lý 8

Giải Tập bản đồ Địa Lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Giải bài tập Công nghệ 8

Giải bài tập GDCD 8

Giải vở bài tập GDCD 8

Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi giữa kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 lớp 8

 Lớp 9

Giải bài tập Toán 9

  Ngữ Văn 9

 Học tốt Ngữ văn 9

  Soạn bài lớp 9

  Soạn Văn 9 (rút gọn)

  Văn mẫu lớp 9

  Giải vở bài tập Ngữ văn 9

Giải bài tập tiếng Anh 9

 Giải SBT tiếng Anh 9

 Trắc nghiệm tiếng Anh 9

Giải bài tập Vật lý 9

 Giải Vở bài tập Vật lý 9

Giải bài tập Hóa học 9

  Trắc nghiệm Hóa học 9

  Giải bài tập Sinh học 9

  Giải Vở bài tập Sinh học 9

Trắc nghiệm Sinh học 9

Đề thi giữa kì 2 lớp 9

Đề thi học kì 2 lớp 9

Lớp 10

Giải bài tập Toán 10

 Trắc nghiệm Toán 10

  Ngữ Văn 10

  Học tốt Ngữ văn 10

  Soạn bài lớp 10

  Soạn văn 10 ngắn nhất

  Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 10

Giải bài tập Tiếng Anh 10

 Trắc nghiệm tiếng Anh 10

 Giải bài tập Vật Lí 10

Trắc nghiệm Vật lý 10

Giải bài tập Hóa học 10

Trắc nghiệm Hóa học 10

  Giải bài tập Sinh học 10

  Trắc nghiệm Sinh học 10

  Giải bài tập Lịch sử 10

  Giải Vở BT Lịch sử 10

Trắc nghiệm Lịch sử 10

  Giải bài tập Địa lý 10

  Giải SBT Địa lý 10

  Trắc nghiệm Địa lý 10

  Giải bài tập Công nghệ 10

  Giải bài tập GDCD 10

Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề thi giữa kì 2 lớp 10

Đề thi học kì 2 lớp 10

Lớp 11

Giải bài tập Toán 11

 Giải bài tập SBT Toán 11

 Giải SBT Toán 11 Nâng cao

Trắc nghiệm Giải tích 11

Trắc nghiệm Hình học 11

  Ngữ Văn 11 

 Học tốt Ngữ văn 11

  Soạn bài lớp 11

  Soạn văn 11 ngắn nhất

Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 11

Giải bài tập tiếng Anh 11

Trắc nghiệm tiếng Anh 11

  Giải bài tập Vật lí 11

  Giải bài tập SBT Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý 11

Giải bài tập Hóa học 11

 Giải bài tập Hóa 11 Nâng cao

Trắc nghiệm Hóa học 11

Giải bài tập Sinh học 11

 Giải SBT Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học 11

  Giải bài tập Lịch sử 11

  Giải Vở BT Lịch sử 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11

  Giải bài tập Địa lý 11

  Giải SBT Địa lý 11

Trắc nghiệm Địa lý 11

  Giải bài tập Công nghệ 11

  Giải bài tập GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11

Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi giữa kì 2 lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11

Lớp 12

Giải bài tập Toán 12

 Giải SBT Toán 12

 Trắc nghiệm Toán 12

  Ngữ Văn 12

  Học tốt Ngữ văn 12

  Soạn bài lớp 12

  Soạn Văn 12 (rút gọn)

Tác giả, tác phẩm Ngữ văn 12

Giải bài tập tiếng Anh 12

 Giải bài tập Vật lí 12

 Giải SBT Vật lí 12

 Trắc nghiệm Vật lý 12

 Giải bài tập Hóa học 12

 Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Trắc nghiệm Hóa học 12

  Giải bài tập Sinh học 12

  Giải SBT Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12

  Giải bài tập Lịch sử 12

  Giải SBT Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Giải bài tập Địa lý 12

Giải SBT Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Giải bài tập Công nghệ 12

Giải bài tập GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi giữa kì 2 lớp 12

Đề thi học kì 2 lớp 12

 

Giải bài tập Môn