Mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái

Mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái

Mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái là mẫu bản nhật ký về sổ cái của các doanh nghiệp. Mẫu nhật ký - sổ cái nêu rõ ngày tháng ghi sổ, chứng từ liên quan, diễn giải về số dư, số phát sinh, số hiệu tài khoản tương ứng... Mẫu nhật ký - sổ cái được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái tại đây.

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

Mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái

Mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái

Nội dung cơ bản của mẫu số S01-DNN: Nhật ký - Sổ cái như sau:

Đơn vị: ...........................................

Địa chỉ: ...........................................

Mẫu số S01-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Năm: ...........

Thứ tự dòng Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số tiền phát sinh Số hiệu tài khoản đối ứng Thứ tự dòng TK... TK... TK... TK... TK... TK...
Số hiệu Ngày tháng Nợ

Nợ

Nợ Nợ Nợ Nợ Nợ
A B C D E 1 F G H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. ..
        - Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng
                               
- Cộng số phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng lũy kế từ đầu quý
                               

- Sổ này có ......... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ..........

- Ngày mở sổ: ............

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Đánh giá bài viết
1 1.130
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm