Bảng cân đối số phát sinh

3 29.391

Bảng cân đối số phát sinh - Mẫu số S04-DNN

Bảng cân đối số phát sinh - Mẫu số S04-DNN được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. Bảng cân đối số phát sinh là báo cáo tổng hợp số dư đầu kỳ, số phát sinh và số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng cân đối số phát sinh tại đây.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp trực tiếp

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối tài khoản

Mời các bạn tham khảo Mẫu số S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh dưới đây:

Bảng cân đối số phát sinh - Mẫu số S04-DNN
Mẫu bảng cân đối số phát sinh số S06-DN ban hành theo Thông tư 200

Nội dung Bảng cân đối số phát sinh dưới đây:

Đơn vị:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S06–DNN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Tháng ....... năm ......... 

 

Mã tài khoản

 

Tên tài khoản


Số dư đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ
Nợ Nợ Nợ
               

111
112
131
133
152
153
154
155
211
214
331
3331
3334
334
3382
3383
3384
3386
3411
411
421
511
521
621
622
627
632
641
642
821
911

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ dụng cụ
Chi phí sx kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Tài sản cố định
Hao mòn TSCĐ
|
Phải trả nhà cung cấp
Thuế GTGT phải nộp
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Phải trả công nhân viên
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Vay ngắn hạn
Nguồn vốn kinh doanh
Lợi nhuận chưa phân phối
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công SX
Chi phí sản xuất chung
Giá vốn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí thuế TNDN
Xác định kết quả kinh doanh

       

-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-
-
-
-
-
-
-
-

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng            

 

 

Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Kế toán trưởng                                         Giám đốc
(Ký, họ tên)                                                (Ký, họ tên)

3 29.391
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng cân đối số phát sinh để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm