Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng là mẫu sổ về khoản tiền gửi ngân hàng của các doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ tên doanh nghiệp, nơi mở tài khoản, số hiệu tài khoản tại nơi gửi, số tiền gửi, chi..... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng tại đây.

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Mẫu báo cáo kết thúc rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu giấy đề nghị hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Nội dung cơ bản của mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng như sau:

Đơn vị:……….........................

Địa chỉ:………........................

Mẫu số: S08- DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................................

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: .............................. 

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tài khoản
đối ứng
Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Thu
(gửi vào)
Chi
(rút ra)
Còn lại
A B C D E 1 2 3 F
     

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Số dư cuối kỳ

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

x

x

- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang .......

- Ngày mở sổ ......................................

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
2 12.541
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm