Mẫu số S12-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ chi tiết thanh toán là mẫu sổ được dùng phổ biến trong các nghiệp vụ liên quan tới kế toán. Dưới đây VnDoc.com xin giới thiệu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu số S12-DNN ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu số S31-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Mẫu số S05b-DNN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Cách ghi sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ theo Thông tư 200

Mẫu số S12-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Mẫu số S31-DN

Mẫu số S12-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Nội dung chi tiết của Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) như sau:

Mẫu số S12-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ...................................

Địa chỉ: ..................................

Mẫu số S12-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thời hạn được chiết khấu Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4 5
- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

...........

- Cộng số phát sinh x x x x
- Số dư cuối kỳ x x x x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ............

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu số S31-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC:

Đơn vị:........................
Địa chỉ:.......................
Mẫu số S31-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Loại tiền: VNĐ

Mẫu số S31-DN

- Sổ này có ..... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: .................

Ngày .... tháng .... năm ....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
1 15.862
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm