Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

1 3.299

Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng là mẫu sổ dùng để theo dõi thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, từ số tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp đã nộp cho tới số tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp. Mẫu sổ đưa ra số thuế GTGT đã nộp và số thuế GTGT phải nộp cùng diễn giải đi kèm. Mời các bạn cùng xem và tải về tải đây.

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu

Mẫu số 01-4A/GTGT: Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ

Mẫu số S27-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng
Mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung cơ bản của mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng như sau:

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S26-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: ............... 

Chứng từ Diễn giải Số thuế GTGT đã nộp Số thuế GTGT phải nộp
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2


 


 
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
   
Cộng số phát sinh
Số dư cuối kỳ
   
     
     
Cộng số phát sinh    
Số dư cuối kỳ    

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

 

 

Ngày ...... tháng ....... năm .......

 Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Sổ này áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Đánh giá bài viết
1 3.299
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm