Quyết định 345/QĐ-BYT 2020 Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà để phòng chống virus Corona

BQYTE
CONG HOA xA HO CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc I~p - TV do - H~nh phuc
S6:,34S- /QD-BYT
tta
Nri, ngayOrthcmg 02 ndm 2020
QUYETDJNH
V~ vi~ ban hanh "Hl101tg d§n each Iy y t~ t~i nha, noi hru
tni
d~ phong ch6ng b~nh
viem duimg h6 hip cip do chung mOl cua vi rut Corona (nCo
V)"
BQ TRUONG BQ Y TE
Can cu Luat Phong, chong benh truyen nhiem ngay 21 thang 11 nam 2007;
Can cir Nghi dinh s6 1011201O/ND-CP ngay 30 thang 9 nam 2010 cua Chinh phu
quy dinh chi ti~t thi hanh mot s6 di€u cua Luat Phong, chong benh truyen nhiem v€ ap
dung bien phap each ly y t~, cu5ng ch~ each ly y t~ va chong dich dac thu trong thai
gian co dich;
Can cir Nghi dinh s6 75/2017/ND-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 clnrc BQY t~;
Can cir Quyet dinh s6 173/QD-TTg ngay 01102/2020 cua Thu nrong Chinh phu
v€ vi~c c6ng b6 dich b~nh viem duang h6 h~p c~p do nCoV gay ra;
Xef d€ nghi cua C\lCtruang C\lCY t~ dlJphong, BQ Y t~,
QUYETDINH;
Di~u
1.
Ban hanh kem theo Quy~t dinh nay "Hu6ng d§n cach ly y t~ t~ nhil, nm lUll
trU
d~phong ch6ng b~nh viem duang h6 h~p c~p do chUngm6i.cua vi rut Corona (nCoV)".
Di~u 2. HUOng d§n cach ly y t~ t~i nha, nO'ilUll
trU
d~ phong ch6ng b~nh viem
duang h6 h~p dp do chUng m6i. cua vi rut Corona (nCoV)" duQ'c ap dl,lllgt~i hQ gia
dinh, nO'ilUll
trU
cua d6i WQ'llgphai cach ly y t~.
Di~u
3.
Quy~t dinh nay co hi~u IlJc k~
ill
ngay
Icy
ban hanh.
Di~u 4. Cac 6ng, ba: Chcinh Van phong BQ; Chcinh Thanh tra BQ; V\l truang,
C\lCtru&ng, T6ng C\lCtru&ng cac V\l, C\lC, T6ng C\lCthuQc BQ Y
te;
Vi~n truang Vi~n
V~ sinh dich t~, Vi~n Pasteur, Giam d6c cac b~nh vi~n tT1JcthuQc BQY te; Gicimd6c
So'
Y te cac tinh, thanh ph6 tT1JcthuQc Trung uang; Thu tru&ng y te cac BQ, nganh; Thu
tru&ng cac dan vi co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quyet dinh nay.!.
Noi nh{in:
- Nhu DiSu 4;
- PTIg. Vii Duc Dam (dS bao do);
-Thanh vien BCD QGPCBO do nCoV;
- Cic d6ng chi
Thu
truemg;
- UBNO tinh, thanh ph6 tl\IC thuQc
nJ;
- Sa Y tS cac tinh, thanh ph6;
- C6ng TIDT BQY
ts;
- Luu: VT, OP.
KT. BO TRUONG
~1IIIiIIiI.u' 'TRUONG
/
BQYTE
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
. .
DQc I~p - TV do - H~nh phuc
HUO'NGDAN
Hu611g
dftn each Iy
y
t~ t~i nha, noi hru trii d~ phong ch6ng b~nh
viem dUOng hf hap cap do chung mrri ciia vi rut Corona (nCo V)
(Ban
hann kem thea
Quyit
dinn
s6
IQEJ-BYTngay
thong
02
nam
2020
cua
B6
trnimg
B6
Y ti)
1. Ml,Ic dich:
Ngan chan sir lay Ian cua benh viem duong ho hAp cApdo chung moi cua vi rut
Corona (nCoV).
2. Hinh thirc each Iy:
Cach ly y t~ theo Luat Phong chong benh truyen nhiem nam 2007.
3. D6i
turng
each Iy:
Nhimg ngtroi khong c6 cac trieu clnrng nghi nhiem nCoV (ho, s6t, kh6 tho) va
c6 mot trong nhirng y~u t6 sau day:
a)
Song
trong
cung
nha,
noi
lou
tru
voi tnrong
hop
benh
xac
dinh
hoac tnrong
hop
benh
nghi ngotrong thoi gian mfic
benh;
b) Cung
lam
viec voi tnrong hop benh xac dinh
hoac
tnrong hop b~nh nghi nga trong
fum gian mficb~nh;
c) Cling nh6m du lich, doan cong tac, nh6m vui chO'iv6i truOng hQ]>b~nh xac
dinh ho~c truOng hQ]>b~nh nghi nga trongthm gian mficb~nh;
d) C6 ti~p xuc gfuI trong vong 2 met v6i truOng hQ]>b~nh xac dinh ho~c truOng
hop b~nh nghi nga trong trongthm gian mficb~nh
a
bAt
kY
tinh hu6ng nao;
d) Ng6i CUnghang ho~c tru6c sau hai hang gh~ tren cimg mot chuy~n
xe/toa
tau/may bay v6i truOng hop b~nh xac dinh ho~c truOng hQ]>b~nh nghi nga;
e) Nguai nu6c ngoai nhap canh vao Vi~t Nam til Trung Qu6c ho~c tUng di qua
Trung Qu6c
(trir
tinhH6 Bfic) trong vong 14 ngay k~ til ngay nhap canh.
4. ThO; gian cach Iy
a) Cach ly t6i da 14 ngay, s6 ngay cach ly Cl,lth~ dugc tinh til ngay ti~p xuc lfuI
cu6i v6i truOng hQ]>b~nh xac dinh ho~c truOng hQ]>b~nh nghi nga ho~c til ngay nhap
canh vao Vi~t Nam.
b)
Khi
ngum nghi nga mfic b~nh dugc chAn doan lo~i tm khong mfic b~nh thi
nhUng nguai dugc cach ly c6 lien quan se k~t thuc vi~c cach ly.
5.
T6 chii'c thvc hi~n cach Iy
5.1. Can bQy
t~
a) T6 chuc di€u tra, lap danh sach nguai c~n cach ly d~ ghi nhan thong tin v€ dia
chi gia dinh, nO'iluu
trU,
s6 di~n tho~i ca nhan, ten va s6 di~n tho~i cua nguai
khi
c~n
lien h~. Cung cAp s6 di~n tho~i cua cO'quan y t~ cho ngum dugc cach ly va gia dinh,
nguai quan ly nO'iluu
trU.
b) Ph6i hQ]>v6i chinh quy€n dia phuang d~n nha ho~c nm luu
trU
cua nguai
dugc cach ly thong bao yeu c~u, ml,lCdich, thai gian cua vi~c cach ly cho nguai dugc
cach ly va gia dinh ho~c nguai quan ly nO'iluu
trU;
van dong t~o S\l d6ng thuan, tinh
1
nguyen thirc hien. Trang tnrong hop d6i nrong each ly khong thuc hien, ap dung bien
phap cu6ng ch~ each ly y t~.
c) Hu6ng d§n nguoi duoc each ly each sir dung va
tu
do nhiet do co the it nh§t 2
l§n (sang, chieu) mot ngay va ghi chep k~t qua do, tinh trang sire khoe chung vao phieu
thea d5i sire khoe hang ngay.
d) Huong d§n thanh vien trong gia dinh nguoi duoc each ly va nguoi quan ly noi
hru tru each tlnrc
klnr
trung noi
a
nlnr:
lau nen nha, b~ mat dung cu, tay nb cira
a
gia
dinh bang xa phong hoac cac ch§t klur trung hoac ch§t tfryrna thong thuong.
d) Theo doi tinh trang sire khoe va ghi nhan thong tin vao mfiu thea d5i sire khoe
cua ngum duQ'ccach ly. Bao cao k~t qua thea d5i hang ngay cho cO'quan y t~ tuy~n huy~n.
e) Thl,lc hi~n nghiem cac qui dinh v~ phong ch6ng Hiy nhi~m cho can bo y t~
thea quy dinh cua BOY t~
khi
ti~p xuc v6'i nguai duQ'ccach ly.
g) Hu6ng d§n nguai duQ'ccach ly thu gom rieng khfru trang, khan, gi§y lau mlii,
mi~ng dll qua su d\lllg vao tlii dl,lllgrac thai d~ gQn vao g6c phong cua nguai duQ'ccach
ly. Trong thai gian cach ly, n~u nguai duQ'ccach ly xu§t hi~n tri~u chUng nghi nga m~c
b~nh thi thu gom va xu ly nhu ch§t thai liiy nhi~m. H~t thai gian cach ly, n~u nguai
duQ'ccach ly khong xu§t hi~n tri~u chUng nghi nga m~c b~nh thi thu gom va xu ly nhu
rac thai thong thuemg.
h) Hu6'ng dfin va phM
to'
rO'ikhuy~n cao phong b~nh cho gia dinh, nguai quan ly
nO'ilUll
trU
c6 nguai duQ'ccach ly d~ thl,lc hi~n cac bi~n phap dl,lphong lay nhi~m trong
hOgia dinh, nO'ilUll
trU.
i) Bao cao ngay cho y t~ tuy~n tren va chinh quy~n dia phuang, ph6i hqp chuy~n
nguai duQ'c cach ly d~n b~nh vi~n n~u nguai duQ'c cach ly c6 bi~u hi~n m~c b~nh nhu
s6t, ho, kh6 tha trong qua trinh thea d5i.
k) Ung xu tan tinh, chia se, dong vien va giup dO'ngum duQ'c cach ly
khi
thl,lc
hi~n nhi~m Vl,l t:;10tam ly thoai mai, tin tuang cua nguai duQ'c cach ly trong su6t qua
trinh thea d5i.
1) Bao cao k~t qua cu6i cung cho y t~ tuy~n huy~n va chinh quy~n dia phuang
ngay sau
khi
k~t thuc thai gian cach ly.
5.2. NguOi du(,Yeeaeh
ly
a) Ch§p hanh vi~c tl,l cach ly tl;linha, nO'ilUll
trU
dUng thai gian quy dinh, t6t nh§t
cach ly
a
mot phong rieng. Trang truCmg hqp gia dinh, nO'ilUll
trU
khong c6 phong
rieng thi giuemg ngu cua ngum duQ'ccach ly nen cach xa giuemg ngu cua cac thanh vien
khac trong gia dinh it nh§t 2 met.
b) Phong cach ly nen dam bao thong thoang khi, thuCmgxuyen duQ'cv~ sinh, h~
ch~ cac d6 d:;1cv~t d\lllg trong phong, nO'icach ly.
c) Tl,ldo nhi~t do cO'th~ it nh§t 2 IAn(sang, chi~u) mot ngay; ghi chep k~t qua do
va tinh tr:;1ngsuc kh6e chung vao phi~u thea d5i suc khoe hang ngay.
d) Hang ngay h~ ch~ ra kh6i phong rieng, h~ ch~ ti~p xuc trl,lc ti~p v6'i nguai
trong gia dinh, nO'ilUll
trU
cling nhu nhUng nguai khac; tl,l thea d5i suc kh6e; thl,lc hi~n
cac bi~n phap v~ sinh ca nhan, deo khfru trang, thuCmg xuyen rna tay b~ng xa phong
hoijc dung dich sat khufrn khac.
d) Hang ngay thong bao cho can bo y t~ xii, phuCmg,!hitrk duQ'cphan cong phl,l
trach thea d5i 2 l§n sang, chi~u v~ k~t qua do nhi~t do va tinh hinh suc kh6e cua ban than.
2

Hướng dẫn tự cách ly ở nhà để phòng chống virus Corona

Quyết định 345/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)".

06 trường hợp phải cách ly y tế tại nhà để phòng bệnh nCoV

Ngày 07/02/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 345/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)".
Theo đó, những người không có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV (ho, sốt, khó thở) và có một trong những yêu tố sau đây thì phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona:

Thứ nhất, sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh.

Thứ hai, cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh.

Thứ ba, cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh.

Thứ tư, có tiếp xúc gần trong vòng 2 m với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào.

Thứ năm, ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ.

Thứ sáu, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 103
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Y tế - Sức khỏe Xem thêm