Thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT

Chứng chỉ ứng dụng CNTT | Trắc nghiệm thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT

Luyện thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT bao gồm các bài trắc nghiệm Tin học cơ bản và nâng cao để thay cho chứng chỉ tin học A, B cũ theo quy chuẩn cũ.

Thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT